AHEF’ten Dr. Ruşen Topallı için imza kampanyası ve Giresun’a faks yağmuru

13 Kasım 2015   |    19 Kasım 2015   |   Kategori: Sağlık Gündemi Print

rucan-topalliAile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Giresun Valiliği tarafından aile hekimliği sözleşmesi feshedilmeye çalışılan Aile hekimi uzmanı Dr. Ruşen Topallı’ya destek olmak için başta fax ve e-mail olmak üzere pek çok şekilde eylem çalışması başlattı. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan AHEF, ASM nöbet görevine gitmediği gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan Dr. Ruşen Topallı’nın sahipsiz olmadığı vurgulanırken açılan soruşturmanın hukuksuz olduğu vurgulandı. Öte yandan Türk Tabipleri Birliği (TTB)  Aile Hekimliği Kolu’da konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Tüm detaylarla ilgili haberimiz:

Yaşanan sorun ile ilgili AHEF Yönetim Kurulunu temsilen YK Başkanı Dr. Gürsel Özer ve Dr. Mehtap Aslan, Giresun‘da başta Giresun Valisi Hasan Karahan olmak üzere İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fazıl Özden ile birer görüşme yaptı. Görüşmenin oldukça olumlu geçtiği belirtilirken her iki tarafın karşılıklı iletişimde olacağı belirtildi. AHEF’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada tepki için fax ve e-mail eylemi çağrısı yapıldı.ahef-giresun

Bu arada Dr. Ruşen Topallı’ya destek için Change.org’ta da bir imza kampanyası başlatıldı ve kampanyaya şu ana kadar 4 bine yakın kişi imza desteği verdi. İmza kampanyasına destek olmak isteyenler bu linkten kampanyaya katılabilirler: >>> 

Change.org’taki imza kampanyası metni şöyle:
Aile Hekimliğine Sahip Çıkıyoruz

AHEF: Giresun İlimizde, aralarında İl Dernek Başkanı Uzm. Dr. Ruşen Topallı’nın da bulunduğu aile hekimi ve aile sağlığı elemanları faydasız ve hukuksuz olduğuna inandığımız asm nöbet görevini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşme feshi ile karşı karşıya kalmışlardır.

Yarın sabah Mahallendeki Aile sağlığı merkezinde Aile hekimi yerinde olmayabilir, bebeğinin aşısı yapılmayabilir, çocuğunun izlemi eksik kalabilir…

Aile hekimliği sisteminin temel değerlerine aykırı, koruyucu hekimlik anlayışından uzak popülist politikaların Ülkemizdeki Birinci Basamak sağlık sistemini yok etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza sağlık dolu bir gelecek bırakmak adına:

Haydi, durma! Daha da fazla geç kalmamak adına sen de tepkini koy ortaya, aile hekimliğine sahip çık!!
-Hiçbir sağlık çalışanının köle gibi çalıştırılmasına da göz yummayacağım diyorsan
-“Dinlenme” bir insan hakkıdır diyorsan
-“Angarya” suçtur diyorsan
-“İş güvencesi” haktır diyorsan
-Hukuka aykırı sözleşme fesih kararının tekrar gözden geçirilmesi ve haksız ceza puanlarının iptali için

Sen de bir imza ver.
Aile hekimine, Aile hekimliğine ve Kendi sağlığına sahip çık.
MUHATABI
Giresun Valiliği
Giresun Halk Sağlığı Müdürlüğü
sağlık bakanlığı
ve 1 diğer muhatap daha
türkiye halk sağlığı kurumu
Aile Hekimliğine Sahip Çıkıyoruz

Kampanyaya şu adresten ulaşılabilir: >>> https://goo.gl/1nX18j >


Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bugün Giresun Valiliği ‘ne sözleşme feshi gündemde olan Uzm. Dr. Ruşen Topallı ya destek olmak için fax ve e-mail yoluyla bir mesaj ilettiler.

Metin ve adresler
GİRESUN VALİLİĞİ’NE/ TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI’NA
“Ruşen Topallı Aile Hekimliğidir; Aile Hekimliği Uygulaması fesh ediliyor.” Giresun İlimizde, aralarında İl Dernek Başkanı Uzm.Dr.Ruşen Topallı’nın da bulunduğu aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının gereksiz,faydasız ve hukuksuz olduğuna inandığım asm nöbet görevini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşme feshi ile karşı karşıya olduğu bilgisini üzülerek ve hayal kırıklığı içinde öğrendim. Aile hekimliği sisteminin temel değerlerine aykırı, koruyucu hekimlik anlayışından uzak popülist politikaların Ülkemizdeki Birinci Basamak sağlık sistemini yok etmesine izin vermeyeceğim.

Hiçbir sağlık çalışanının köle gibi çalıştırılmasına da göz yummayacağım. Anayasanın Dinlenme hakkını ihlal eden, Ülkemizin taraf olduğu ve uygulamakla yükümlü olduğu Uluslar arası sözleşmelere aykırılık teşkil eden, mesai dışı zorla çalıştırılma olarak nitelenen angarya ‘’nöbet ‘’ hiçbir şekilde ihtiyaç ya da zaruret olmadığı gibi halkımız tarafından da talep edilen bir uygulama değildir. Ülkemizde 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veren Devlet Hastanesi Acil servisleri halkımızın sağlık hizmetine ulaşmasını sağlayan alanlardır. Toplumun sağlık hizmetine ulaşmasında ve hizmet alımında bir eksiklik olmadığı açıktır. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesinin ilgili kararının arkasına sığınarak zorla yasalaştırılan bu kanun hukuka aykırıdır. Aile hekimliği sisteminin temeline hukuksuz düzenlemelerle ve sağlık çalışanlarının haklarını yok sayarak dinamit koyanlar halkımızın sağlığına en büyük kötülüğü yapmaktadır. Hukuka aykırı sözleşme fesih kararını tekrar gözden geçirmenizi ve haksız ceza puanlarının iptalini talep ediyorum. Saygılarımla.
Giresun Valiliği e-mail: [email protected]
Faks: 0 454 215 7 565
HSM:Fax: 0454 2602006, 0454 2602007
Mail:İ[email protected]
[email protected] THSK Mail: İ[email protected]


 

Türk Tabipleri Birliği (TTB)  Aile Hekimliği Kolu’nun Giresun ile ilgili basın açıklaması şöyle: Giresun’da aile hekimi kıyımına son verilsin!

Giresun Teyyaredüzü Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Ruşen Topallı ve aynı ilde görev yapan sağlık çalışanları, Cumartesi günleri fazladan çalışmaya karşı direndikleri gerekçesiyle, sözleşme feshi uygulamasıyla karşı karşıya. TTB Aile Hekimliği Kolu, konuyla ilgili basın açıklaması yaparak, Dr. Ruşen Topallı ve sözleşme feshi tehdidi altındaki tüm sağlık çalışanları hakkında açılan soruşturma ve verilen cezaların kaldırılmasını istedi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’ndan bir kez daha Cumartesi günleri fazla çalıştırma uygulamasından vazgeçmesi istendi.

BASIN AÇIKLAMASI – 13.11.2015
GİRESUN’DA AİLE HEKİMİ KIYIMINA SON VERİLSİN!

Hükümetin yıllarca öve öve bitiremediği, ‘Sağlıkta Dönüşüm’ adı altında, sağlık hizmetlerinde kurtuluş reçetesi olarak müjdelediği Aile Hekimliği, her şekliyle dökülüyor…

Aile Hekimliği sisteminde, güvenceden yoksun, sözleşmeli çalışmaya zorlanan Aile Hekimleri, hemşireler, ebeler, kazanılmış hakları için seslerini çıkarmaya başlayınca, Sağlık Bakanlığı, sözleşme feshi, işten atma baskısını uygulamaya sokmakta gecikmedi. Sağlık Bakanlığı,1 Ocak 2015 tarihinde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarını, hafta içi 5 gün 40 saat çalışmaya ek olarak Cumartesi günleri fazladan çalışma uygulamasını başlatmıştı.

ASM çalışanları, hafta içi kendilerine kayıtlı nüfusa yasa ve yönetmeliklerde belirtilen tüm hizmetleri sunduklarını, Cumartesi günleri fazladan hizmete ihtiyaç olmadığını; toplumun öncelikli sağlık ihtiyaçları için, aşı kampanyalarından, salgınların kontrolüne, acil sağlık hizmetlerine, adli bilirkişi nöbetlerine ve benzeri birçok hizmeti mesaileri dışında vermekten kaçınmadıklarını; ancak kendilerine dayatılan fazla çalışmaya karşı duracaklarını ilan etmişlerdi.

Yaklaşık 11 aydır Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarına karşı direnen ASM çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı soruşturma açıp, ceza puanı vermekte, 100 ceza puanını dolduranlara sözleşme feshi uygulamaya çalışmakta.

Buna karşın, ASM çalışanları, haftada 40 saat çalışmayı 48 saate çıkaran, yeterli dinlenme haklarını elinden alan uygulamaya karşı direnirken, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ceza puanı kararlarını yargıya taşımış; yargı, çalışanların hakları için yaptıkları direnişi haklı bulmuştu. ASM çalışanlarının direnişini kırmaya yönelik ceza puanları ve 100 ceza puanı aşılınca uygulanan sözleşme fesih durumu Isparta’dan sonra, maalesef şimdi de Giresun’da devam ettiriliyor.

Giresun’da Teyyaredüzü Aile Hekimi Uzmanı olarak çalışan Dr. Ruşen Topallı ve aynı ilde görev yapan sağlık çalışanlarına, Cumartesi günleri fazladan çalışmaya karşı direndikleri, hakları için grev yaptıkları için toplam 150 ceza puanı ile cezalandırılarak, sözleşme feshi uygulanması gündemdedir.

Şimdi soruyoruz:

ASM çalışanlarının haklarını korumak için sürdürdükleri haklı ve meşru mücadelesi yargı kararlarıyla haklı görülmüşken;

Uygulamanın, Anayasamıza, bağlı olduğumuz uluslararası çalışma yasalarına, insani çalışma koşullarına aykırı olduğu ortadayken;

On binlerce birinci basamak sağlık çalışanı, işten atılma pahasına, haklarını korumak için aylardır direnirken, sağlık çalışanlarda bu yüzden yaşanan kaygılar, moral bozukluğu katlanır olmaktan çıkmışken;

Giresun Aile Hekimleri Derneği Başkanı, üyemiz Aile Hekimi Uzmanı Dr. Ruşen Topallı şahsında, sözleşme feshi tehdidi altında olan tüm diğer arkadaşlarımızın ve onların hizmet verdiği halka bu eziyetin ve ısrarın gerekçesi nedir?

TTB Merkez Konseyi Başkanımız Dr. Bayazit İlhan, Giresun’da yaşadığımız soruna dikkat çekmek, telafisi olmayan sonuçlara yol açmaması amacıyla, Giresun Valiliği ile telefonla görüşerek, yukarıda belirtilen gerekçelerle sözleşme feshinin uygulanmamasını talep etmiş, Sağlık Bakanlığı’yla iletişim kurmak için çaba sarf etmiştir.

ASM çalışanlarının kazanılmış hakları için sürdürdükleri haklı ve meşru direnişleri her türlü baskıya rağmen sürecektir.

TTB, bu konuyla ilgili olarak, tüm birinci basamak sağlık hizmet örgütleriyle iletişim halinde olup, mücadelenin kazanca dönüşmesi için çalışanların ortak görüşü doğrultusunda her türlü destek ve mücadele öncüsü olmaya devam edecektir.

Sağlık Bakanlığı’nı birinci basamak sağlık çalışanlarına 11 aydır işkence haline gelen Cumartesi fazla çalıştırma uygulamasından derhal vazgeçip, açılan soruşturma ve verilen cezaların kaldırılmasını acilen talep ediyoruz.

Saygılarımızla
TTB Aile Hekimliği Kolu

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla