Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Temmuz 2013   |    21 Ekim 2013   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Medyada Sağlık Haberleri Print


https://www.medikalakademi.com.tr/images/nisan212/saglik-bakanligi-yeni-logo.jpgSağlık Bakanlığı özel hastanelerin denetimi ve uyması gereken kurallarla ilgili yeni düzenlemelere gitti. Bu amaçla hazırlanan ‘Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ 11 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girdi. Pek çok önemli yeni düzenleme getiren yönetmeliğe göre, özel hastaneler genel sağlık sigortası dışındaki muayene parası hariç hastadan ilave ücret alamayacak ve acil tıbbi müdahaleleri her şart altında yapmak zorunda olacak. Hastalardan sigorta haricinde ilave ücret alınması halinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, 3 gün süreyle valilikçe durdurulacak. Yönetmelikte, bu konuyla igili olarak şu ibareler yer alıyor: ‘Özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz.’

Yönetmeliğe göre, özel hastaneler, 31 Aralık 2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadroları ile planlama kapsamındaki merkezleri başka özel hastaneye devredebilecek veya özel hastaneler kendi aralarında karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilecekler ama belirlenen tarihten sonra planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile kadro devri ve değişimi yapılamayacak. Uzman doktor kadro sayısı 15 ve üzerinde olan özel hastanelere, sağlık turizmi kapsamında yabancı uyruklu hastalara yönelik hizmet sunmak amacıyla, aynı il sınırları içerisinde muayenehane ve kontrol birimi açma hakkı tanındı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren ‘Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz:
    
Sağlık Bakanlığından:
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –27/3/2002tarihli ve 24708 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 3 üncümaddesi başlığıile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak
MADDE 3 –Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılıSağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncümaddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılıSağlık Bakanlığıve BağlıKuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncımaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 –AynıYönetmeliğin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde geçen “İl”ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilçe”ibaresi eklenmişve (g) bendinde geçen “Teknik”ibaresi “Ruhsatlandırma”olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –AynıYönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı“Özel hastane kadroları”şeklinde değiştirilmiş, üçüncüfıkrasıile dördüncüfıkrasında geçen “ile başka bir ildeki özel hastaneye kadro devri ve karşılıklıolarak uzmanlık dalıdeğişimi,”ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 –AynıYönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bakanlıkça Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşüalınarak ilan edilen kadrolardan, bu kadrolar için belirlenen kriterlere uygun olmak ve özel hastanenin bildireceği kadro iptal edilmek kaydıyla, kadro tahsisi yapılabilir.”

MADDE 5 –AynıYönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında geçen “Bu durumdaki”ibaresi “Tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 –AynıYönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncüfıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ön izin belgeleri devredilemez. Ancak Bakanlıkça mevcut ruhsatlıözel hastaneler adına taşınma amaçlıdüzenlenmişön izin belgesi veya mevcut ruhsatlıtıp merkezleri adına özel hastaneye dönüşüm amaçlıdüzenlenmişön izin belgesi almışolan özel hastane ve tıp merkezlerinde, ruhsat devri yapılmasıhalinde yeni sahiplik adına ön iznin devam etmesine izin verilir.”

MADDE 7 –AynıYönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bakanlıkça ruhsatlandırılmışözel hastanelerde, Bakanlığın veya müdürlüğün izni alınmak ve binanın imar mevzuatına uygun olarak kullanımına izin verilen toplam brüt alanınıdeğiştirmemek kaydıyla, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılıİmar Kanununun 21 inci maddesinin üçüncüfıkrasında belirtilen tadilat ve tamiratların yapılmasıhalinde, gerektiğinde yangın ve deprem yönünden uygunluğunun da sağlanmasıkaydıyla belediyeden proje onayıaranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilir.”

MADDE 8 –AynıYönetmeliğin ikinci bölümünün başlığında ve 11 inci maddesinde yer alan “Özel Hastaneler Teknik Komisyonu”ibaresi “Özel Hastaneler Ruhsatlandırma Komisyonu”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 –AynıYönetmeliğin 13 üncümaddesinin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ruhsat başvuru dosyasına ek-10’da yer alan belgeler eklenir.”

MADDE 10 –AynıYönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Kardiyoloji uzmanlık dalında kadro dışıgeçici statüde hekim veya özel hastanede tek kardiyovasküler cerrahi uzmanıçalıştırılmasıdurumunda koroner yoğun bakım ünitesi ile kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi kurulmasızorunlu değildir. Ancak koroner ve kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım takibi ve tedavisi gerektiren durumlarda, ilgili Tebliğe göre işlem yapılır.”

MADDE 11 –AynıYönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncüfıkrasının ikinci cümlesinde geçen “19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendine göre çalışan”ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 –AynıYönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncüfıkrasında yer alan “hijyenik”ibaresi “hepafiltreli”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 –AynıYönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bir poliklinik muayene odasında, çalışma süreleri belirlenmek kaydıyla birden fazla klinisyen hekimin çalışmasına izin verilir.”

MADDE 14 –AynıYönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasıyürürlükten kaldırılmışve onuncu fıkrasının birinci cümlesi ile onbirinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yapılır.”
“Birinci ve dördüncüfıkralara aykırıdavranıldığının tespiti hâlinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, üçgün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürüuyarılır.”
“Acil servise başvuran hastanın tedavisi birinci fıkraya uygun olarak sağlanmışolmakla birlikte, ikinci, üçüncüve altıncıfıkralara aykırıdavranıldığının veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanununa aykırıilave ücrete tabi kılındığının tespit edilmesi durumunda hastanenin mesul müdürüuyarılır. Bir yıl içinde üçüncütespitte hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulübir gün süreyle valilikçe durdurulur. Aynıyıl içinde aykırılığın dördüncüve daha fazla tespitinde ise bu maddenin onuncu fıkrasında yer alan müeyyideler birinci müeyyide sırasından başlamak üzere sırasıyla uygulanır.”

MADDE 15 –AynıYönetmeliğin 64 üncümaddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde geçen “bir aya”ibaresi “on beşgüne”şeklinde değiştirilmiş, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynıfıkraya aşağıdaki bent ve fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“f) Sağlık hizmeti alanların tedavilerini olumsuz etkileyecek durumların ortaya çıkmasıhalinde bu durum ortadan kaldırılana kadar,”
“g) Taşınacak özel hastanenin talebinin bulunmasıhalinde, 65 inci maddede belirlenen süreleri aşmamak kaydıyla yeni binasında faaliyete başlayıncaya kadar, ”
“(g) bendi kapsamında sahiplik, müdürlüğe tebligat adresi bildirerek hastane binasınıboşaltabilir.”
“Bina içinde bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir değişikliğin tespiti durumunda ilgili bölümün faaliyeti bu Yönetmeliğe uygunluğu sağlanıncaya kadar valilikçe geçici olarak durdurulur.”

MADDE 16 –AynıYönetmeliğin 65 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Taşınma amacıyla faaliyetini askıya alan özel hastaneler, başvuru tarihinden itibaren en geçiki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığıtarihten itibaren ise beşyıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.”

MADDE 17 –AynıYönetmeliğin ek 3 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yetki devri
Ek Madde 3 –Bakanlık, özel hastane ruhsatname ve faaliyet izin belgesi işlemlerini valiliklere devredebilir.”

MADDE 18 –AynıYönetmeliğin ek 4 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ek Madde 4 –Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, faaliyetine ihtiyaçduyulan sağlık kurum ve kuruluşlarıile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımıalanlarında kamu ve özel sektörükapsayacak şekilde planlama yapılır:
a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapıve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,
b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücüile çağdaştıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,
c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,
ç) Kaynak israfıve atıl kapasiteye yol açılmaması.
Bakanlıkça, planlama kapsamında lisanslandırılacak sağlık hizmetleri ve sağlık tesisleri belirlenir ve işlemler 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 19 –AynıYönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralıalt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“2) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariçolmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de çalışmak üzere tercih edecekleri özel hastanede bir kereye mahsus olmak üzere planlama hükümlerinden istisna tutularak meslek icra edebilir ve uzmanlık dallarıfaaliyet izin belgesine eklenerek çalışabilir.”
“m) Uzman tabip kadro sayısıon beşve üzerinde olan özel hastaneler, sağlık turizmi kapsamında yabancıuyruklu hastalara yönelik hizmet sunmak amacıyla, aynıil sınırlarıiçerisinde olmak ve birden fazla olmamak kaydıyla, yalnızca kadrosunda bulunan uzman tabiplerin görev yapabileceği muayene ve kontrol birimi kurabilir. Kadrolu uzman tabip sayısı15 ila 50 arasında olan hastanelerin açacaklarıbirimlerde en fazla iki; 51 ila 100 arasında olanlarda en fazla üçve kadrolu uzman tabip sayısı100 üzerinde olan hastanelerin açacaklarıbirimlerde ise en fazla dört uzman tabip görev yapar. Bu birimde ilgili mevzuatında düzenlenen muayenehane fiziki şartlarının bulunmasıve yalnızca muayenehane kapsamında yapılabilecek teşhis ve kontrol işlemlerinin yapılmasızorunludur. Muayene ve kontrol birimi açma başvurularıhastanenin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılmasıuygun görülen birim ve adresi hastanenin faaliyet izin belgesine ve Sağlık KuruluşlarıYönetim Sistemine (SKYS) işlenir.”

MADDE 20 –AynıYönetmeliğin ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “öğretim üyelerine olmak”ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sadece işbirliği yapılan hastanede çalışmak”ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 –AynıYönetmeliğin ek 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri

EK MADDE 10 –Beşyüz yataktan fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, sağlık ünitesi kurulmasızorunludur. Sağlık ünitesi açılmasızorunlu olmayan konaklama tesislerinde işleteninin talebi halinde sağlık ünitesi kurulabilir.
a) Bulunduğu ilde özel hastaneye bağlıkurulacak ünite, bu kuruluşun kadro ve kapasitesi kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir.
b) Özel hastaneye bağlıkurulacak sağlık ünitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık problemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan ünitedir. Bu üniteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay erişilebilir bir bölümde kurulur. Ayrıca bu üniteler; ilaç, malzeme, tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi işlemler açısından 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluşlarıHakkında Yönetmelikte muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri ve muayenehaneler için öngörülen muayene odasışartlarısağlanır.
c) Konaklama tesisleri bünyesindeki sağlık ünitelerinde tam zamanlıçalışan asgari bir sağlık personeli bulunur.
ç) Özel hastane birden fazla konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir. Ancak ünite kurulacak tesis sayısıözel hastanenin kadrolu hekim sayısınıgeçemez. Bu ünitelerde çalışacak personelin isimleri ve çalışma programlarıilgili sağlık müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından, bildirilen personeller için çalışacaklarıbirimlere göre ayrıca çalışma belgesi düzenlenir. Çalışma belgeleri sağlık ünitesinde görülecek bir yere asılır. Bu birimlerde çalışan hekim, ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aynızamanda işyeri hekimliği de yapabilir.
d) Bir özel hastaneye bağlıolarak işletilen sağlık ünitelerinin tüm faaliyetlerinden bağlıolduklarıözel hastane sorumludur.
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel hastaneler kendi kadro ve kapasitesini kullanarak sadece akut tedavisi tamamlanmışkonaklama tesisinde konaklayan kişilere yönelik olmak kaydıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon veya obeziteyle mücadele, onkoloji ve diyabet hastalarına yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte birim açabilir. Bu birimleri açma başvurularıilde bağlıolacağıözel hastanenin mesul müdürünce müdürlüğe yapılır ve faaliyetlerinden bağlıolduklarıözel hastane sorumludur.
Konaklama tesisleri bünyesinde kurulacak özel hastaneye bağlıbirimde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bu birimler, ilgili mevzuatta yer alan müessese veya poliklinik fiziki ve tıbbi donanım şartlarınısağlamak, ilgili hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadır.
b) Kurulmasıtalep edilen birim ile ilgili olarak mesul müdür, işletmecinin konaklama tesisi yatırımıiçin Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte Bakanlıktan izin talep eder.
c) Bakanlıktan alınan izin belgesi üzerine mesul müdür, birimi hazırlar ve faaliyet izin belgesi için müdürlüğe başvurur. Müdürlükçe faaliyet izin belgesi düzenlendikten sonra işletmeci, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu birimin turizm işletme belgesi kapasitesine alınmasıiçin başvurur.
ç) Konaklama tesislerindeki birimlerin çalışma saatleri, tesisin çalışma programıve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenir. Acil durumlar için hasta nakline uygun düzenlemeler yapılır.
d) Bu birimler konaklama tesisi dışına veya başka bir konaklama tesisine taşınamaz.
Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 22 –AynıYönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici Madde 1 –11/6/2009tarihi itibariyle Bakanlığa başvuru yapmışolmak kaydıyla, 15/2/2008 tarihi öncesinde parsel imar planlarında sağlık alanına çevrilmişveya çevrilme işlemleri başlatılmışve ilgili belediyeden hastane yapıruhsatıalarak hastane inşaatına başlamışolanların başvuruları, Planlama İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyonca, hizmet verilecek uzmanlık dallarıve kapasitelerinin belirlenmesinden sonra bu hususlar ile geçici 7 nci maddedeki muafiyetler de dikkate alınarak yapılacak proje incelemesine göre bu Yönetmeliğe uygun bulunanların ön izin işlemleri başlatılır.

Yürürlükten kaldırılmışolan geçici 6 ncı madde kapsamında ön izin belgesi almışolanlar, ek 4 üncümaddeden muaf olup bu muafiyet ön izne esas projelerindeki kapasite ve belgeleriyle sınırlıdır. Bu fıkra kapsamında ön izin alanlar, ön izne esas projelerindeki kapasiteleriyle sınırlıolmak ve üçüncüfıkrada öngörülen sürelerde ruhsatname almak kaydıyla aynıil içerisinde bu Yönetmeliğe uygun başka bir alana ön iznini taşıyabilir.

Geçici 8 inci madde, yürürlükten kaldırılan geçici 6, geçici 9 ve geçici 12 nci maddeler uyarınca Bakanlıkça uygun bulunmak suretiyle ön izin işlemleri devam edenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geçiki yıl içerisinde ön izin belgesini almak ve ön izin tarihinden itibaren ise beşyıl içerisinde ruhsat almak zorundadır. Bakanlıktan ön izin alanlar ile ön izin aldıktan sonra süresinde ruhsat alamayanlar ve süre nedeniyle ön izin iptali yapılanlar ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beşyıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Özel hastaneler, 31/12/2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadrolarıile planlama kapsamındaki merkezleri başka özel hastaneye devredebilir veya özel hastaneler kendi aralarında karşılıklıolarak uzmanlık dalıdeğişimi yapabilirler. Ancak başka bir ildeki özel hastaneye kadro devri ve karşılıklıolarak uzmanlık dalıdeğişimi, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşüalınarak Bakanlıkça uygun bulunmasıhalinde yapılabilir. Kadro devri işve işlemleri, müdürlükçe Sağlık KuruluşlarıYönetim Sistemi üzerinden sonuçlandırılır ve Genel Müdürlüğe bildirilir. 31/12/2013 tarihinden sonra planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile kadro devri ve değişimi yapılamaz. Devir alınan kadrolar sebebiyle ünite, birim, yatak artırımıile planlama kapsamındaki cihaz ilavesi hakkıelde edilmişise bu kadroların 31/12/2013 tarihine kadar yeniden devri halinde, hastane bu kadrolardan doğan haklarından vazgeçmişsayılır ve bu haklar düşer.

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca lisans verilenler hariçolmak üzere ön izin verilenler, başvuru tarihinden itibaren en geçiki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığıtarihten itibaren ise beşyıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce son bir yıl içerisinde en az altıay konaklama tesisinde çalıştığınıbelgeleyen fakat başka herhangi bir sağlık kuruluşu kadrosunda bulunmayan hekimler, bu madde kapsamında konaklama tesisi bünyesinde kurulacak sağlık kuruluşu veya sağlık ünitesinde bir defaya mahsus olmak üzere çalışabilir. Bu hekimler ilgili sağlık kuruluşuna ilave kadro hakkıvermeyip kadro dışıgeçici statüde değerlendirilir.”

MADDE 23 –AynıYönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Bu madde kapsamındaki özel hastaneler, talep etmeleri halinde uyum süresince hastanenin tamamında faaliyetlerini askıya alabilirler. Ancak bu hastaneler en fazla dört yıl süreyle, yalnızca ek-13’te belirtilen belgeleri sağlamak kaydıyla bu Yönetmelikte ruhsatlandırılmışhastaneler için öngörülen muafiyet şartlarıda dahil olmak üzere fiziki şartlarıtaşıyan aynıil içerisindeki başka bir binada mevcut kadro ve kapasiteleriyle faaliyet gösterebilir. Bu hastanelerin mimari projesi müdürlükçe onaylanarak en fazla dört yıl süreliğine geçerli olmak üzere, ruhsat harcıalınmaksızın müdürlükçe geçici ruhsatname ve geçici faaliyet izin belgesi düzenlenir.

Dördüncüfıkra kapsamında bulunmayan hastaneler talep edilmesi halinde en fazla dört yıl süreyle mevcut kadrolarıile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluşlarıHakkında Yönetmelikte yer alan poliklinik ve/veya laboratuvar fiziki şartlarıile tıbbi donanımısağlamalarıkaydıile aynıil içerisinde ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunabilir. Bu hastanelere en fazla dört yıl süreyle geçerli olmak üzere, ruhsat harcıalınmaksızın müdürlükçe geçici ruhsatname düzenlenir.

Bu madde kapsamında hastanenin tamamında faaliyeti askıda bulunan hastaneler mevcut kadrolarınıen fazla dört yıl süreyle başka özel hastanelere geçici olarak kullandırabilirler.”

MADDE 24 –AynıYönetmeliğin ekinde yer alan ek-9, ek-10 ile ek-11’in “b-) Enfeksiyon HastalıklarıHastanesi”bölümünün 2 nci maddesi ekteki şekilde değiştirilmişve Yönetmeliğe ekteki ek-13 eklenmiştir.

MADDE 25 –AynıYönetmeliğin geçici 8 inci maddesinin üçüncüfıkrasında yer alan “ve taşınmalar”ibaresi; geçici 14 üncümaddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrası; geçici 3, geçici 4, geçici 6, geçici 9, geçici 10, geçici 11 ve geçici 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 –Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanıyürütür.

“Ek-9
MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR
AçılışYapılacak Hastane veya Ek Binalarına Yönelik Müşterek Teknik Rapor
Ruhsat talebi ile başvuran hastane binasına veya ek binalarına ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürüveya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısıile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımıile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğüve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususlarıinceler:
1) Yer seçimi uygun mu? (İl trafik komisyonu raporu eklenir.)
2) Ön izin belgesi var mı?
3) Bina özel hastane olarak mıinşa edilmiş?
4) Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir?
5) Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğin 23 üncümaddesine uygun mu?
6) Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24 üncümaddesine uygun mu? Ameliyat salon yüksekliği ve net kullanım alanlarıuygun mu?
7) Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun mu?
8) Gözlem odaları, Yönetmeliğin 25/A maddesine uygun mu?
9) Acil ünitesi, Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddelerine uygun mu?
10) Eczane, Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun mu?
11) Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun mu?
12) Isıtma, havalandırma ve aydınlatma şartları, Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun mu?
13) Morg, Yönetmeliğin 35 inci maddesine uygun mu?
14) Mutfak ve çamaşırhane, Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun mu?
15) Ambulans, Yönetmeliğin 40 ıncımaddesine uygun mu?
16) Tıbbîkayıt ve arşiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 nci maddelerine uygun mu?
17) Jeneratör, Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun mu?
18) Özürlülere ilişkin düzenlemeler, Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncümaddelerine uygun olarak yapılmışmı?
19) Tıbbîatıklar için 33 üncümaddeye uygun düzenlemeler yapılmışmı?
20) Telefon santralı var mı?
21) Yangın merdiveni var mı? Yangına karşıgereken önlemler alınmışmı?

İncelemeyi yapan yetkililerin
Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu
İmza

Açıklama: Müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlık onaylımimari projeye atıf yapılarak hastanenin hizmet vermek istediği; binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki hasta odalarının, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısıve nitelikleri, yatak sayısıve sınıfları, bütün birimlerdeki tefrişve tıbbîdonanımın asgari standartlara inceleme yapılan mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylıolarak belirtilir.

RuhsatlandırılmışHastane veya Eklerinin
Tadilatlarına Yönelik KısmıMüşterek Teknik Rapor
Tadilat sonrasıtadilat yapılan alanların mevcut durumunu ve tadilat yapılan birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu, oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürüveya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısıile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımıile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğüve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

KısmıMüşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususlarıinceler:
1) Tadilat yapılan alanlar Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun mu? (Yönetmeliğin ilgili maddelerine ayrıayrı atıf yapılarak ayrıntılıbelirtilir.)
2) Tadilat yapılan alanlarda yangına karşıgereken önlemler alınmışmı?
3) Bakanlıkça/Müdürlükçe onaylıtadilat projesine uyumlu mu?
4) Tadilat alanlarıdışındaki alanlarda değişiklik var mı?

İncelemeyi yapan yetkililerin
Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu
İmza

Açıklama: Kısmi müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlıkça/müdürlükçe onaylımimari tadilat projeye atıf yapılarak tadilat yapılan alanların; hasta odaları, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı, hasta yatak sayısıve sınıfları, yoğun bakım yatak sayıları, birimlerdeki tefrişve tıbbîdonanımın asgari standartlar ile incelemeye esas mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylıolarak belirtilir.”

“Ek-10
ÖZEL HASTANE AÇILIŞINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER LİSTESİ

Özel hastane ruhsatlandırma başvurusunda bulunmasıgereken belgeler
Ruhsat başvuru dosyasında bulunmasıgereken bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Hastanenin adını, hastanenin yerini, açık adresini, telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastane yapısıve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısıile gözlem yatak sayısıbelirtilir başvuru dilekçesi,
b) Bakanlık tarafından verilmişön izin belgesi,
c) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya valilik tarafindan onaylanmıştam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığıen son onaylıüçtakım mimari proje,
ç) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmışolan yapıkullanma izni belgesinin her iki tarafıbelediyece ya da müdürlük onaylıörneği,
d) Yangına karşıgereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmışolan belge,
e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise sermaye durumunu ve şirket ortaklarınıgösteren ticaret sicil gazetesinin aslıveya müdürlükçe onaylıörneği veya vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin müdürlükçe onaylıbir örneği,
f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,
g) Özel hastane açılışruhsat bedeli alındısı,
ğ) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmışolan depreme dayanıklılık raporu ve raporun üniversite harici merciden alınmasıhalinde raporu düzenleyen kurum/kuruluşve imzalayan kişi veya kişilerin onaylıyetki belgeleri örnekleri,
h) Mesul müdür ile ilgili olarak;
1) Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,
2) Türkiye’de en az beşyıl tabiplik yaptığınıgösteren belgelerin aslıveya müdürlükçe onaylıörneği,
3) Resmîveya özel başka herhangi bir işte çalışmadığınıbeyan eden dilekçesi,
4) T.C. kimlik numarasıbeyanı,
5) Diplomasıile var ise uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,
6) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmişiki adet vesikalık fotoğrafı,
7) Adli sicil kaydıbeyanı,
8) Tabip odasıkayıt belgesi,
9) Adres beyanı,
ı) İlgili mevzuata göre düzenlenmiştıbbîatık raporu,
i) Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi.

Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) İl sağlık müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbîünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbîdonanıma sahip olup olmadıklarınıgösteren ilgili dal uzmanlarıraporu,
b) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-3’e göre bulunmasızorunlu tıbbîaraçve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmışbelge,
c) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-4’e göre bulundurulmasızorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmışbelge,
ç) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-5’e göre acil ünitesinde bulunmasızorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmışbelge,
d) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-6’ya göre acil ünitesinde bulunmasızorunlu araçve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmışbelge,
e) Ek-9’a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarınıgösteren müşterek teknik rapor.

Özel hastane faaliyet başvurusunda bulunmasıgereken bilgi ve belgeler
a) Hastanenin adını, açık adresini ve telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastanenin ne kadar kapasite ile faaliyete geçirileceğini belirtilir başvuru dilekçesi,
b) Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylıörneği,
c) Mesul müdür değişikliği yapılacak ise ruhsat başvuru dosyasında bulunmasıgereken bilgi ve belgelerden mesul müdür için talep edilen belgeler,
ç) Mesul müdür yardımcısıile ilgili olarak;
1) Özel hastanede mesul müdür yardımcısıolarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,
2) Türkiye’de en az beşyıl tabiplik yaptığınıgösteren belgelerin aslıveya müdürlükçe onaylıörneği,
3) T.C. kimlik numarasıbeyanı,
4) Diplomasıile var ise, uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,
5) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmişiki adet vesikalık fotoğrafı,
6) Adli sicil kaydıbeyanı,
7) Tabip odasıkayıt belgesi,
8) Adres beyanı,
d) Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınmasıhalinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odasıfaaliyet belgesi,
e) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği,
f) Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca düzenlenmişonaylıizin belgeleri örnekleri,
g) Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalıveya meslekîdiğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlıçalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmışsözleşmelerin aslıveya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.”

“2) Hasta yatak sayısı100 ve üzeri olan hastanelerde solunum yalıtımıgereken hastalar için en az bir yalıtım odasıayrılır.”

“Ek-13
GEÇİCİRUHSATNAME VE GEÇİCİFAALİYET İZİN BELGESİİÇİN GEREKEN BELGELER LİSTESİ
Başvuru dosyasında bulunmasıgereken bilgi ve belgeler
a) Hastanenin adını, yerini, açık adresini, telefonunu, sahibinin açık ismini, hastane yapısıve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısıile gözlem yatak sayısıbelirtilir başvuru dilekçesi,
b) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmışolan yapıkullanma izni belgesinin her iki tarafıbelediyece ya da müdürlük onaylıörneği,
c) Yangına karşıgereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmışolan belge,
ç) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmışolan depreme dayanıklılık raporu ve raporun üniversite harici merciden alınmasıhalinde raporu düzenleyen kurum/kuruluşve imzalayan kişi veya kişilerin onaylıyetki belgeleri örnekleri,
d) Ulaşım şartları, ulaşım noktalarıaçısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun il trafik komisyonu veya belediye ulaşım koordinasyon merkezi raporu ile belgelenmesi,
e) Mesul müdür ve mesul müdür yardımcılarıbelgesi,
f) İlgili mevzuata göre düzenlenmiştıbbîatık raporu,
g) Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi,
ğ) Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylıörneği,
h) Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınmasıhalinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odasıfaaliyet belgesi,
ı) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği,
i) Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca düzenlenmişonaylıizin belgeleri örnekleri,
j) Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalıveya meslekîdiğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlıçalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmışsözleşmelerin aslıveya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.

Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler
a) İl sağlık müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbîünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbîdonanıma sahip olup olmadıklarınıgösteren ilgili dal uzmanlarıraporu,
b) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-3’e göre bulunmasızorunlu tıbbîaraçve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmışbelge,
c) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-4’e göre bulundurulmasızorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmışbelge,
ç) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-5’e göre acil ünitesinde bulunmasızorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmışbelge,
d) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-6’ya göre acil ünitesinde bulunmasızorunlu araçve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmışbelge,
e) Binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin ayrıntılıolarak gösterildiği, bu Yönetmelikte ruhsatlandırılmışhastaneler için öngörülen muafiyet şartlarıdahil olmak üzere fiziki şartlara uygunluğunu gösteren, il sağlık müdürüveya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısıile birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımıile oluşturulan hasta ve yoğun bakım yatak sayılarıile mahallerin ayrıntılı olarak belirtildiği Teknik Komisyon tarafından düzenlenen rapor,
f) Bina ile birebir uyumlu olarak müellif mimarıtarafından onaylanmıştam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığıonaylıüçtakım mimari proje.”

Sağlık Bakanlığı özel hastanelerin denetimi ve uyması gereken kurallarla ilgili yeni düzenlemelere gitti. Bu amaçla hazırlanan ‘Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ 11 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girdi. Pek çok önemli yeni düzenleme getiren yönetmeliğe göre, özel hastaneler genel sağlık sigortası dışındaki muayene parası hariç hastadan ilave ücret alamayacak ve acil tıbbi müdahaleleri her şart altında yapmak zorunda olacak.

Hastalardan sigorta haricinde ilave ücret alınması halinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, 3 gün süreyle valilikçe durdurulacak. Yönetmelikte, bu konuyla igili olarak şu ibareler yer alıyor: ‘Özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz.’

Yönetmeliğe göre, özel hastaneler, 31 Aralık 2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadroları ile planlama kapsamındaki merkezleri başka özel hastaneye devredebilecek veya özel hastaneler kendi aralarında karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilecekler ama belirlenen tarihten sonra planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile kadro devri ve değişimi yapılamayacak. Uzman doktor kadro sayısı 15 ve üzerinde olan özel hastanelere, sağlık turizmi kapsamında yabancı uyruklu hastalara yönelik hizmet sunmak amacıyla, aynı il sınırları içerisinde muayenehane ve kontrol birimi açma hakkı tanındı.

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla