Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği yayımlandı

6 Mayıs 2014   |    2 Haziran 2021    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Medyada Sağlık Haberleri Print

https://www.medikalakademi.com.tr/images/nisan212/saglik-bakanligi-yeni-logo.jpgSağlık Bakanlığı tıp eğitimi ile ilgili hazırladığı yeni ‘Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ni yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren yönetmeliğin tam metnini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz:

.
TIPTA VE DİŞHEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaçve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve dişhekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esaslarınıdüzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Tıpta Uzmanlık Kurulu ile tıp ve dişhekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili kurum ve uzmanlık eğitimi ile ilgili programlarıve kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılıSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için bir programın uygulaması gereken asgari eğitim ve öğretimi,
c) Çizelgeler: 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3 sayılıçizelgeleri,
ç) Donanım: Programın yatak sayısı, eğitim araçve gereçleri, tıbbi cihazlarıgibi fiziki yapısını,
d) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
e) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişileri,
f) Fakülte: Tıp veya dişhekimliği fakültelerini,
g) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her program için çekirdek eğitim müfredatınıda içeren ve o programa özgüeğitim ve öğretimi,
h) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,
ı) Kurum: Programların bağlıolduğu kurumları,
i) Kurum yöneticisi: Bakanlığa bağlıhastanelerde başhekimi, fakülte ve birlikte kullanımıolan hastanelerde  dekanı, Adli Tıp Kurumunda Adli Tıp Kurumu Başkanını,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafından ilgili uzmanlık dalının eğitimine yönelik eğitim standardınıda içeren çekirdek eğitim müfredatınıkarşılayacak şekilde yapılandırılmışfonksiyonel yapıyı,
l) Program standardı: Bir programın uzmanlık eğitimi verebilmesi için sahip olmasıgereken asgari donanım, eğitici ve portföy düzeyini gösteren müfredat bileşenini,
m) Portföy: Bir programın uzmanlık eğitimi için gereken vaka, ameliyat, tetkik ve diğer tıbbi işve işlem çeşitliliğini,
n) Program yöneticisi: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan eğiticiyi,
o) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalıdışında Kurul tarafından belirlenen ve tamamlanmasızorunlu olan eğitimi,
ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi GirişSınavını,
p) UETS: Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemini,
r) Uzman: Çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatınıuygulama hakkıve uzmanlık unvanınıkullanma yetkisi kazanmışolanları,
s) Uzmanlık eğitimi: Tıp veya dişhekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi,
ş) Uzmanlık öğrencisi: Kurumlarındaki kadro ve pozisyonlarıne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi gören kişileri,
t) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi GirişSınavını,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tıpta Uzmanlık Kurulu
Kurulun oluşumu ve çalışma esasları
MADDE 4 – (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Bakanlık Müsteşarıveya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürüve I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri.
b) Biri diştabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanın seçeceği beşüye.
c) Dört tıp fakültesinden birer ve bir dişhekimliği fakültesinden bir üye olmak üzere YÖK’ün seçeceği beşüye.
ç) Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin seçeceği bir üye.
d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir üye.
e) Türk DişHekimleri Birliğinin seçeceği bir üye.

(2) Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısıkadar yedek üye de belirler.

(3) Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üçyıllık eğitim görevlisi ya da profesör unvanına sahip bulunmalarışarttır. Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.

(4) Kurul, Müsteşarın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır; üyelerden en az beşinin teklifi ile de olağanüstütoplanır. Kurula, Müsteşar veya görevlendirilmişMüsteşar Yardımcısıveya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder.

(5) Kurul, en az dokuz üyenin katılımıile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamışsayılır. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili, Türk DişHekimleri Birliği temsilcisi de yalnızca diştabipleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve kendi meslek alanlarıile ilgili konularda oy kullanır.

(6) Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırasıKurul kararıile değiştirilebilir. Her üye gündem dışıbir konunun müzakere edilmesini teklif edebilir. Önergeler yazılıolarak Kurul başkanına iletilir. Kurul başkanı, önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenlere söz verir ve önergenin görüşülmesini Kurulun onayına sunar. Kurul başkanı, aynıkonuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri birleştirerek görüştürme yetkisine sahiptir.

(7) Kararlar ve varsa karşıoylar, karar tarihinden itibaren üçişgünüiçerisinde gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekretaryaya bildirilir.

(8) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

(9) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.

Kurulun görevleri
MADDE 5 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kurumlara program temelinde uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak.
b) Uzmanlık dallarının eğitim standardınıda içeren çekirdek eğitim müfredatlarınıbelirlemek ve ilan etmek.
c) İlgili uzmanlık dalının çekirdek ve genişletilmişeğitim müfredatlarına göre uygulama alanlarıile temel görev ve temel yetkilerinin çerçevesini belirlemek.
ç) Uzmanlık dallarının rotasyonlarıve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek.
d) Uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar arttırılabilmesi hakkında karar vermek.
e) Uzmanlık eğitiminin takip ve değerlendirme esaslarınıbelirlemek.
f) Programların uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmişmüfredat ve eğitim standartlarına uygunluğunu takip etmek.
g) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen programlarda yerinde denetim yapmak veya yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporlarıkarara bağlamak.
ğ) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavıjürilerinin seçim ölçütlerini belirlemek.
h) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek.
ı) Yabancıülkelerde uzmanlık eğitimi yapanların bilimsel değerlendirmesinin yapılabileceği kurumlarıbelirlemek.
i) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüşbildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvurularıkarara bağlamak.
j) SertifikalarıBakanlıkça tescil edilecek olan ve uzmanlara yönelik olan sertifikalıeğitim programlarıile ilgili görüşvermek.
k) Uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücüile ilgili görüşvermek, uzmanlık eğitimine girişsınavlarında programlara ait kontenjanlarıprogramların eğitim kapasitesi ve imkânlarınıgöz önünde bulundurarak ülke ihtiyacına göre belirlemek.
l) Görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüşhazırlamak üzere, görev süresini ve üye sayısınıbelirlediği geçici komisyonlar kurmak.
m) Aynıkurum içinde veya birden fazla kurum arasında yapılacak protokol ile oluşturulacak programlar için protokol oluşturma prensiplerini belirlemek.

Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi
MADDE 6 –(1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üçay öncesinde 4 üncümaddede belirtilen kurumlardan asıl ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri asıl ve yedek üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini kendilerine tebliğedilen tarihten itibaren en geçbir ay içerisinde bildirir.

(2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere aynıkurumun birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik yerine ilgili kurum en geçbir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir.

(3) Herhangi bir nedenle asıl ve yedek üyeliğin boşaldığıdurumlarda, bir ay içerisinde Bakanlığa bildirim yapmayan kurumun Kuruldaki ilgili üyeliği o dönem için düşer ve çalışmalarda dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlar, Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri
Akademik kurullar
MADDE 7 – (1) Kurum; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanmasıiçin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini kendi akademik kurullarınca yapar.

Program
MADDE 8 –(1) Programlardaki eğitim, Kurul tarafından ilan edilen ve eğitim standartlarınıda içeren çekirdek müfredatıkarşılayacak şekilde olmak zorundadır.
(2) Program yöneticisi;
a) Üniversitelere ve Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlıuzmanlık ana dallarındaki programlarda anabilim dalıbaşkanı, uzmanlık yan dallarındaki programlarda bilim dalıbaşkanı,
b) Eğitim ve araştırma hastanelerinde ilgili dalın eğitim sorumlusu,
c) Birlikte kullanım protokolüile çalışan Bakanlık hastanelerinde tıp fakültesi anabilim/bilim dalıbaşkanları,
ç) Adli Tıp Kurumunda kurum başkanı, olur. Program yöneticisi ilgili dalda eğitici olmak zorundadır; anabilim veya bilim dalıbaşkanıveya eğitim ve araştırma hastanelerindeki eğitim sorumlusu ilgili dalda uzmanlık eğiticisi niteliğini haiz değilse, o dalda başka bir eğitici kurum yöneticisi tarafından program yöneticisi olarak belirlenir.

(3) Birden fazla kurumun katılımıyla oluşan programlarda program yöneticisi kurumlar arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(4) Kurum tarafından ilgili uzmanlık eğitimine girişsınavıöncesinde uzmanlık öğrencisi talep edilirken her bir program için eğitici, donanım ve portföy bakımından bilgisi, mevcut uzmanlık öğrencisi sayısı, program yöneticisi ve uygulanmakta olan müfredat Kurula bildirilir.

(5) Birden fazla bağlıana dalıolan yan dallarda eğitim vermek amacıyla oluşturulacak programlar için program oluşturma ve uzmanlık öğrencisi talep etme usul ve esaslarıKurulca alınan karar çerçevesinde belirlenir.

Programların denetimi
MADDE 9 –(1) Programlar çekirdek eğitim müfredatlarıve standartlarına uygunluklarıyönünden Kurul tarafından ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlarca, en az beşyılda bir yerinde denetlenir. Bu denetim dışında kurumlar eğitim verilen programlarıyla ilgili özdeğerlendirmeleriniyıllık olarak UETS üzerinden Kurula sunarlar. Özdeğerlendirmeraporunda belirgin eksiklik saptanan programlar Kurul tarafından öncelikle denetlenir. Özdeğerlendirmeraporunda eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programlar belirlenen eksiklikleri 6 ay içinde tamamlamak zorundadır. Özdeğerlendirmedeeksiklik saptanan yerler için uzmanlık öğrencisi kontenjan planlamasıo yıl için yapılmaz.

(2) Denetimlerden önce program tarafından 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde bahsedilen denetim formu doldurulur ve denetleme sonrasında denetleme komisyonu tarafından hazırlanan rapora eklenir.

(3) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından programlara uyarıyazısıgönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi için alınmasıgereken önlemler ile verilen süre belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hataların giderilmemesi halinde programın eğitim yetkisi kaldırılır.

(4) Eğitim yetkisi kaldırılan programlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak için yeniden başvurabilir.

Eğitici
MADDE 10 –(1) AdlîTıp Kurumu dışındaki kurumlarda uzmanlık eğitimi, ilgili dalda uzman olup profesör, doçent, yardımcıdoçent unvanına sahip olanlar ile eğitim görevlisi veya başasistanlar tarafından verilir. Yardımcıdoçent ve başasistanların uzmanlık eğitimi verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmışolmalarışarttır.

(2) Eğitici olmayan yardımcıdoçent ile başasistanlar ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğiticiler nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.

(3) AdlîTıp Kurumunda uzmanlık eğitimi, 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılıAdlîTıp Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu başkanlarıile en az üçyıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmışadlîtıp uzmanlarıtarafından verilir.

Uzmanlık öğrencisi
MADDE 11 –(1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanıne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.

(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklıveya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığıtespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir.

(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulamasıüçgünde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.

(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmişmüfredat ve standartlarda verilmesinin sağlanmasınıisteme hakkıvardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odalarıgibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapıve diğer standartlar kurumca sağlanır.

(7) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Eğitimi
Uzmanlık eğitimine girişsınavları
MADDE 12 – (1) TUS yılda en az iki defa, DUS ve YDUS yılda en az bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavışeklinde yapılır.

(2) TUS’a tabip, eczacı, kimyager ve veterinerler; DUS’a diştabipleri başvurabilir. Bu sınavlara girebilmek için adayın sınavlara başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olmasışartıaranır. YDUS’a başvurmak için sınav yapılacak ana dalda uzman unvanınıalmışolmak şarttır. Türk SilahlıKuvvetleri mensuplarıiçin özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.

(3) TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancıdil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancıdil sınav sonuçlarısınav tarihinden itibaren beşyıl süre ile geçerlidir. Beşyıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

(4) Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasınıistedikleri uzmanlık öğrencisi kontenjanlarınıbağlıolduklarıüst kurumlar aracılığıile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görüşünüalarak kontenjanlarıkurum ve program adıbelirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirir. Birden fazla bağlıana dalıolan yan dallarda uzmanlık öğrencisi kontenjanları, hangi bağlıana dal veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağıbelirtilerek ilan edilir.

(5) ÖSYM her sınav ve yerleştirme dönemi için işlemleri ayrıntılıolarak açıklayan bir kılavuz hazırlayıp yayımlar.

(6) Uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri 1219 sayılıKanunun ekinde yer alan tıpta ve dişhekimliğinde uzmanlık dallarıve eğitim sürelerine dair ek-1 sayılıçizelgede belirtilmişolan uzmanlar arasından TUS ile veya kontenjan açıldığıtakdirde uzman olduklarıalanlarda yapılan YDUS ile ana dalda uzmanlık öğrencisi alınır.

Uzmanlık eğitimine girişsınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama
MADDE 13 – (1) Uzmanlık öğrencisi adayıçizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında eğitim veren programlara ÖSYM tarafından yerleştirilir.

(2) Eczacı, kimyager ve veterinerler sadece tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji ana dallarında uzmanlık eğitimi veren programlara kendileri için kontenjan açıldığıtakdirde yerleştirilebilirler.

(3) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı% 2 oranında düşürülür:
a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.
b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarınıtakip eden ilk sınavda.
c) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

(4) Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olmasıhalinde seçimi yapılan uzmanlık dalınıdaha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmamasıhalinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.

(5) Yerleştirme sonuçlarıÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçer.

(6) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılmasıiçin sonuçların ilanıtarihinden itibaren on işgünüiçerisinde ilgili kuruma başvurur. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırkbeş gün içinde tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamalarıiptal edilir.

(7) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmamasıveya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmamasınedeniyle boşkalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin sona ermesinden itibaren on işgünüiçinde ÖSYM’ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır.

(8) ÖSYM tarafından programlara yerleştirilenlerin atamasıkurumların kendi mevzuatınca program yöneticisinin bulunduğu birime göre yapılır.

(9) Yerleştirildikleri kurumun atama şartlarınıtaşımaksızın sınava girip bir programa yerleştirilmişolanlar uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığısonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin uzmanlık eğitimine son verilir.

Yabancıuyrukluların uzmanlık eğitimi
MADDE 14 –(1) Yabancıuyruklular;
a) Kurumlarda yabancıuyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,
b) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp veya dişhekimliği fakültelerinin birinden mezun olunmasıveya yabancıülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmışolması; yan dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki uzmanlık eğitimi veren kurumlardan uzmanlık belgesi alınmışolunmasıveya 23, 24 ve 25 inci maddeler çerçevesinde Bakanlıkça verilmişbir denklik belgesine sahip olunması,
c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,
ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmişolması,
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağınıbelirten bir belgenin sunulması,
e) Uzmanlık eğitimine girişsınavlarında ilgili programa yerleştirilmişolunması,
kaydıylauzmanlık eğitimine kabul edilir.

(2) Yabancıuyruklular ayrıca mesleki konularıizleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluştarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılıolduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıklarıtarihten itibaren en geçbir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve dişhekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarıbelgesi aranmaz.

(3) Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararasıantlaşmalarla yabancıülkelere ayrılan kontenjanlar hariçolmak üzere, uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancıuyruklulara, uzmanlık öğrenciliği kontenjanlarının %10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

(4) Türkiye’de yabancıuyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenlerin uzmanlık eğitimi,  eğitime başladıklarıstatüde devam eder.

Bakanlıkça görevlendirme yoluyla uzmanlık eğitimi yaptırılması
MADDE 15 – (1) Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, 663 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesi çerçevesinde kadrolarıBakanlık veya bağlıkuruluşlarında kalmak kaydıyla tıpta ve dişhekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu kurum ve kuruluşlarla mutabakat sağlanarak uzmanlık eğitimine girişsınavlarında uzmanlık öğrencisi kontenjanıilan edilip eğitim yaptırılabilir.

Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme
MADDE 16 – (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.

(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrasıücretsiz izin ve diğer mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlıolarak uzmanlık eğitimi sona erenler aynıprograma devam edemez.

(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine girişsınavında başarılıolanlar ile uzmanlık eğitimini bitirmeden ayrıldıktan sonra en geçbir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılıolan uzmanlık öğrencilerinden;
a) Uzmanlık eğitim dalıdeğişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacaklarıuzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dallarıdeğişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonlarıyeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise, yeni başladıklarıkurumdaki program yöneticisi ve akademik kurulca kabul edildiği takdirde ve şekilde uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

b) Uzmanlık eğitim dalınıdeğiştirmeksizin program değiştirenlerin yeni başlayacaklarıkurumdaki program yöneticisi ve akademik kurulca kabul edildiği takdirde ve şekilde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri programda tamamlamalarıesastır. Ancak;
a) Programda hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitici kalmadığıveya programın sahip olmasıgereken asgari nitelik ve standartlarıkaybettiği hallerde, programdaki uzmanlık öğrencileri uygun bir programda eğitim almak veya rotasyon yapmak üzere kurumlarıtarafından altıaya kadar görevlendirilirler. Bu görevlendirmenin yapılmadığıhallerde Kurul tarafından altıaya kadar re’sen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme süresi içerisinde ilgili programda eğitici istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığıhallerde programlardaki uzmanlık öğrencisi Kurulun tespit edeceği programa, programın bağlıolduğu kurumun mevzuatına uygun olarak nakledilir.

b) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan (1) numaralıalt bentte açıklanan eşdurumu ve (2) numaralıalt bentte açıklanan sağlık durumu mazeretlerinden dolayıeğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumlarıaracılığıile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine girişsınavında almışolduğu puanın, geçişyapılmak istenen programın aynıdönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olmasışarttır. O dönemde ilgili program için kontenjan açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğrencisi aldığıson üçsınav taban puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav taban puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanıesas alınır. Geçişyapılmak istenen programa daha önce hiçuzmanlık öğrencisi alınmamışise puan kriteri aranmaz. Bu şartlarıtaşıyanların nakilleri ilgili mevzuatına göre yapılır.

1) Eşdurumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılıDevlet Personel BaşkanlığıKuruluşve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 4 üncümaddesinin (B) ve (C) fıkralarıile geçici pozisyonlar hariçolmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığınıve eğitim aldığıilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığınıbelgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma, böyle bir kurum yoksa en yakın ile nakledilebilir. Eşlerden ikisinin de uzmanlık öğrencisi olmasıhalinde kurumların kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri göz önüne alınarak uygun yerde aile birliği sağlanır.

2) Sağlık durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlüolduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığınıveya görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelemesi halinde, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma nakledilebilir. İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarınıBakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almalarızorunludur. Kurul, sağlık raporlarınıgerekli gördüğühallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.

c) 17 nci maddede tarif edilen UETS’de üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin programıKurulca değiştirilir. Yeni eğitim programında da üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine girişsınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında üçüncüfıkra hükümlerine göre işlem yapılır.

ç) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitimlerine başka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartlarıhaiz ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından geçişleri yapılır:
1) Geçişyapılmak istenen kurumun kabulünügösterir belge alınmışolması.
2) Halen eğitim görülen kurumun onayının alınmışolması.
3) Geçişyapılmak istenilen kurumun kadro durumunun uygun olması.
4) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine girişsınavında almışolduğu puanın, geçişyapmak istediği programın aynıdönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. O dönemde ilgili program için kadro açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğrencisi aldığıson üçsınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalamasıbu da yoksa son sınav taban puanıesas alınır. Geçişyapılmak istenen programa daha önce hiçuzmanlık öğrencisi alınmamışise geçişişlemi yapılmaz.

Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Eğitim kurumları, program yöneticisi koordinasyonunda yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcıbilgiler verir, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programlarıdüzenler.

(2) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağortamıkullanılarak kurulan UETS çerçevesinde yapılır. UETS aşağıdaki unsurlardan oluşur:
a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçlarıkarşılayacak amaçve hedefler ile bunlarıgerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaçduyulduğunda güncellenerek UETS’de ilan edilir.

b) Genişletilmişeğitim müfredatı: Programlar tarafından çekirdek eğitim müfredatınıda kapsayacak şekilde hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve UETS’de ilan edilir.

c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Program, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için UETS içinde genişletilmişeğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanmasızorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde ulaştığıyetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim karnesi program yöneticisi tarafından altıayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara kurum tarafından eğitim karnesinin onaylıbir örneği verilir. Karneler UETS içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir.

ç) Program yöneticisi kanaati: Program yöneticisi altıaylık dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakıhakkındaki görüşve kanaatini UETS’ye kaydeder ve kurum yöneticisi tarafından onaylanır. Uzmanlık eğitiminin altıaylık değerlendirme döneminin birden fazla program yöneticisi yanında geçmesi halinde, bu kaydıyanında en fazla süre geçirilen programın yöneticisi yapar. Bu değerlendirme sonucunda olumsuz görüşve kanaat notu alanlar kurum yöneticisi tarafından yazılıolarak uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin bu durumu Kurula bildirilir.

d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanıtarafından üçayda bir değerlendirilir ve UETS’de ilgili kısma işlenir.

e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğiticileri yıllık olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve UETS’ye kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eğiticilerin bilgi, beceri ve davranışlarınıkapsar. Kurum yöneticileri, bu değerlendirmelerin akademik kurulda görüşülmesini sağlar.

f) Uzmanlık eğitimi süre takibi: Uzmanlık eğitiminden sayılmayan sürelerin takip edilebilmesi amacıyla kurum yöneticisi uzmanlık öğrencisinin bu sürelerinin UETS’deki ilgili alana işlenmesini sağlar.

g) Denetim formu: Kurum ve programların denetiminde kullanılan formlar Kurul tarafından hazırlanır ve uzmanlık eğitimi takip sistemi içinde ayrılmışyerde yayımlanır.

ğ) Uzmanlık eğitimi yeterlilik sistemi: Eğitim yeterliliği ve kapasitesinin hesaplanabilmesi için her kurum programlarının eğitici ve portföy ile ilgili bilgilerinin girilmesini ve her program için uzmanlık öğrencisi kontenjan talebinin oluşturulmasınısağlar.

Uzmanlık ana ve yan dallarıile eğitim süreleri ve rotasyonlar
MADDE 18 – (1) Uzmanlık ana ve yan dallarıile eğitim süreleri 1219 sayılıKanunun ekinde yer alan tıpta ve dişhekimliğinde uzmanlık dallarıve eğitim sürelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3 sayılıçizelgelerde belirtildiği şekildedir. Eğitim süreleri Bakanlıkça Kurul kararıüzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.

(2) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariçolmak üzere, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz.

(3) Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği programın bulunduğu kurumda tamamlattırılmasıesastır. Eğitime kabul belgesi sağlayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin ve yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşüalınarak yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi almasıiçin tabi olduklarımevzuata göre bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılmasısebebiyle müfredatın ve rotasyonların tamamlanamadığıdurumlarda akademik kurullarca yurt dışında geçen süreyi aşmamak üzere uygun görülen süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(4) Kurul tarafından belirlenip ilan edilen tamamlanmasızorunlu rotasyon eğitimleri süreleri tamamlandığında o rotasyon ile ulaşılmasıistenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığıyönünden rotasyon eğitimini veren eğiticiler tarafından UETS üzerinden değerlendirilir. İstenilen hedeflere ulaşıldığıhallerde rotasyon eğitiminde yeterlilik elde edilmişolur; aksi durumda yetersizlik nedeniyle rotasyon eğitimi tekrarlanır ve bu süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Tekrarlanan rotasyon eğitiminde de yetersizlik durumunda ilk iki kurum dışında bir kurumda rotasyon eğitimi son kez tekrarlanır ve süresi uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Bunda da yetersizlik alan uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine girişsınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) 16 ncı maddenin dördüncüfıkrasıhükümleri çerçevesinde olumsuz kanaat notu aldığıiçin programıKurulca değiştirilen uzmanlık öğrencisinin eğitim süresine bir yıl eklenir.

(6) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimlerinde yapmak zorunda olduklarırotasyon alanlarının uzmanıiseler o rotasyonlarıyapmışsayılırlar.

Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girebilmesi için tez hazırlamasızorunludur.

(2) Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısıiçinde uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve tez danışmanıbelirlenir.

(3) Tez, en geçuzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üçay öncesinde asıl üyelerinden en az biri kurum dışından belirlenen ve en az üçasıl iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak üzere program yöneticisine teslim edilir.

(4) Jüri en geçbir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasınıda alarak tezi inceler ve sonucunu yazılıve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile program yöneticisine bildirir.

(5) Jüri tez çalışmasınıyeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanmasıve gerekli düzeltmelerin yapılmasıiçin uzmanlık öğrencisine altıaylık ek bir süre verir. Bu sürenin uzmanlık eğitimini aşan kısmıuzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(6) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi iki yıl içinde uzman adayıolarak aynıkurumda tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu süre içinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bu şekilde ilişiği kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanlık eğitimi girişsınavına göre uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(7) Tez jürisinin teşkili, danışman tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendirmesine yönelik prensipler Kurulca karara bağlanır.

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı
MADDE 20 –(1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarınıbaşarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatınıbelirleyen kısmının tamamlandığıilgili program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum onbeş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere fakültelerde ve Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanıldığı durumlarda dekanlığa, Adli Tıp Kurumunda kurum başkanlığına, eğitim ve araştırma hastanelerinde Bakanlığa veya Bakanlığın yetki devri yaptığı birime, UETS’ye kaydedilmek suretiyle bildirilir ve işlemleri tamam olanlar sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavlarıUETS’de ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince yapılır.

(2) Jüriler, en az üçüyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun uygun gördüğüdalların eğiticilerinden oluşmak üzere beşkişiden oluşur. Jürinin tamamısınav yapılan dalın eğiticilerinden oluşturulabilir. Ayrıca iki kişi yedek üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.

(3) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavıolmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak muayenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarınısunar. Laboratuvar dallarında jürinin seçtiği konular üzerinde adayın yorumlarıalınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavıtek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek amacıyla ilgili dalın çekirdek eğitim müfredatıçerçevesinde yöneltilir.

b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.

(4) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrıayrı yüz üzerinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve ek-1’de yer alan sınav tutanağına eklenir.

(5) Mesleki bilgi sınavıile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamalarıalınır ve ek-1’de yer alan sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamalarıher iki sınav için de ayrıayrı altmışve üzeri ise aday başarılıkabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanıtarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.

(6) Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarıgösteremeyenler veya sınava girmeyenler altıay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda da başarılıolamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altıay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağıkurumu Kurulun belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkıverilir. Bu sınavlarda da başarılıolamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlıhaklarısona erer. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine girişsınavlarına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması
MADDE 21 –(1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanmasıiçin;
a) Ana dal uzmanlık öğrencileri için tezin kabul edilmişolması,
b) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalıile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmışbulunması,
c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatınıbelirleyen kısmının ilgili program yöneticisi tarafından onaylanmışbulunması,
ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılıolunması, şarttır.

Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili
MADDE 22 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavısonuçları, uzmanlığın tescili için gerekli olan belgelerle birlikte en geçonbeş gün içinde, programın bağlıolduğu kurum yöneticisi tarafından Bakanlığa gönderilir.

(2) Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde Bakanlıkça tescil işlemi yapılmaz, yapılmışise iptal edilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Bakanlıkça tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri
Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi
MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almışolanların talepleri halinde, yabancıülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancıülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince onaylanmışuzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancıülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığınıaraştırır, kanıtlayıcıher türlübelge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasınıTürkiye’de yapmışolan Türk vatandaşlarının denklik işlemi yapılmaz.

Uzmanlık belgesi almamışolanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 24 – (1) Yabancıülkelerden uzmanlık belgesi almamışolanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS’a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sınavlardan birinde veya bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafından uygun görülen süreler Türkiye’de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geçbir yıl içinde müracaatlarıve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi girişsınavından birinde başarılıolmalarışarttır.

(2) Yabancıülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde belirtilen sürelere uygun bulunanlar Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde üçüncüfıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Bilimsel yeterlik sınavı20 nci maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynımaddenin dördüncü, beşinci ve altıncıfıkralarıçerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan tabibin en çok üçaya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavıyapılır.
b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkıdaha verilir.
c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılıolanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

Uzmanlık belgesi almışolanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 25 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almışolanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almışolanların aldıklarıeğitimin süresi, çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri 24 üncümaddenin üçüncüfıkrasına göre yapılır.

(3) Yurt dışında yaptığıeğitimin süresi çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 24 üncümaddenin birinci fıkrasıhükümleri uygulanır.

Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi
MADDE 26 – (1) Türkiye’de başladıklarıuzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancıülkelerin usullerine göre aynıdalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılışve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayıştarihleri arasındaki sürenin altıaydan fazla olmamasıkoşuluyla, yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi girişsınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uzmanlık yetkisinin kullanılması
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar. Bu Yönetmelikten önceki mevzuata göre kazanılmışbulunan uzmanlık yetkisi ile ilgili haklar saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 –(1) 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi GirişSınavıYönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmışeğitici yetkisi
GEÇİCİ MADDE 1 –(1) İlgili dalda uzman olmadığıhalde 18/7/2009 tarihinden önce 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununa göre profesör ve doçent unvanınıalmışolup ilgili dalda eğitim vermeye başlamışolanların eğitici haklarısaklıdır.

UETS’yegeçilmesi
GEÇİCİMADDE 2 –(1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçyıl içerisinde, 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan UETS’ye işlerlik kazandırılır. Bu süre içerisinde 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Tıpta ve DişHekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Çekirdek eğitim müfredatının belirlenmesi
GEÇİCİ MADDE 3 –(1) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatlarıbelirleninceye kadar uzmanlık eğitimi bitirme sınavlarında 21 inci maddede istenen uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatınıbelirleyen kısmının onaylanma şartıaranmaz.

TUS ile yerleştirilmeden uzmanlık eğitimine başlayan yabancıuyruklular
GEÇİCİ MADDE 4 –(1) Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarıile yabancıdevletler arasında imzalanan protokoller ve şartnameler ile YÖK kararlarına istinaden 1/7/2011 tarihine kadar TUS ile yerleştirilmeden tıpta uzmanlık eğitimlerine başlayan yabancıuyruklu tabiplerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça yabancıuyruklu olarak tescil edilir.

Sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanların uzmanlık eğitimi
GEÇİCİ MADDE 5 –(1) Tababet ve ŞuabatıSanatlarının Tarzıİcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümlerine göre icra edilen aile hekimliği uzmanlık eğitimine giriş, eğitimin şekli, müfredat ve rotasyonların uygulama esaslarıKurulca belirlenir.

Yürürlük
MADDE 29 –(1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 30 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanıyürütür.
Yönetmeliğin ekleri için tıklayınız

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla