Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği yayınlandı

Kategori: Aile Hekimliği Print

Aile hekimlerinin uzun süredir beklediği, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girdi. Yönetmelik aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını kapsamlı şekilde ele alarak net şekilde belirliyor. Yönetmelikle birlikte aile hekimlerini ilgilendiren, nöbet, yükümlülük, tahlil, hasta bakımı, eğitim gibi tüm konular net esaslara bağlanmış oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin tam metnini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz:

Sağlık Bakanlığından:
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını,
b) Çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralamasını,
c) Aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemini ve sayılarını,
ç) Aile sağlığımerkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartları,
d) Eğitim aile sağlığı merkezinde veya biriminde görev yapan asistan/araştırma görevlisi, eğitici ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını,
e) Eğitim aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartları,
f) Meslek ilkelerini, iş tanımlarını, performans ve hizmet kalite standartlarını,
g) Hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şeklini ve içeriğini,
ğ) Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini,
h) Kayıtların tutulmasını,
ı) Çalışma ve denetime ilişkin sair usul ve esasları, belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Kurumun öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,
b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,
c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Türkiye Halk SağlığıKurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,
ç) Aile sağlığımerkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığıelemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,
d) Asistan: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi alan ve eğitim sorumlusunun gözetim ve koordinasyonunda, eğitim aile sağlığımerkezlerinde veya biriminde aile hekimliği hizmeti veren asistan/araştırma görevlisini,
e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
f) Birinci basamak sağlık hizmetleri: Sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilk kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumunu,
g) Eğitici: Eğitim aile sağlığımerkezinde veya biriminde, tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenen sorumluluğu çerçevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetlerini ve bu personelin eğitimlerini koordine eden, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, eğitim görevlisi ve başasistan gibi tıpta uzmanlık mevzuatına göre yetkili eğitim sorumlularını,
ğ) Eğitim aile hekimliği birimi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir asistan ile en az bir aile sağlığıelemanından oluşan yapıyı,
h) Eğitim aile sağlığımerkezi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir veya birden fazla asistan ile aile sağlığıelemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,
ı) Eğitim Kurumu: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerini,
i) Entegre sağlık hizmeti: Kurumca belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığıhizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbîve cerrahîmüdahale ile çevre sağlığı, adlîtabiplik ve ağız/dişsağlığıhizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmışsağlık hizmetini,
j) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığısürede yerine bakan veya boşaile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini,
k) Geçici aile sağlığıelemanı: Aile sağlığıelemanının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığısürede yerine bakan veya boşaile sağlığıelemanıpozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile sağlığıelemanını,
l) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığıelemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Türkiye Halk SağlığıKurumunca belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,
m) Hizmet bölgesi, hizmet grubu ve hizmet puanı: 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sağlık BakanlığıAtama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklanan bölge, grup ve puanlarını,
n) Kanun: 5258 sayılıAile Hekimliği Kanununu,
o) Kurum: Türkiye Halk SağlığıKurumunu,
ö) Müdürlük: Halk sağlığımüdürlüğünü,
p) Toplum sağlığımerkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığınıgeliştirmeyi ve korumayıön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunlarıbelirleyen, bu sorunlarıgidermek için planlama yapan ve bu planlarıuygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasınıizleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşlarıile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu,
r) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığıelemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaççocukların barındığıçocuk yuvalarıve yetiştirme yurtlarıgibi toplu yaşam alanlarına Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini, ifadeeder.

İKİNCİBÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları
Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 4 –(1) Aile hekimi, aile sağlığımerkezini yönetmek, birlikte çalıştığıekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça ve Kurumca yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

(2) Aile hekimi, kendisine kayıtlıkişileri bir bütün olarak ele alıp kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışıiçinde sunar.

(3) Aile hekiminin Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarıaşağıda belirtilmiştir.
a) Çalıştığıbölgenin sağlık hizmetinin planlamasında bölgesindeki toplum sağlığımerkezi ile işbirliği yapmak.

b) Hekimlik uygulamasısırasında karşılaştığıtoplum ve çevre sağlığınıilgilendiren durumlarıbölgesinde bulunduğu toplum sağlığımerkezine bildirmek.
c) Kendisine kayıtlıkişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altıay içinde ev ziyaretinde bulunmak  veya kişiler ile iletişime geçmek.
ç) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlıkişilere rehberlik yapmak, sağlığıgeliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığıve üreme sağlığıhizmetlerini vermek.
e) Periyodik sağlık muayenesi yapmak.
f) Kayıtlıkişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları(kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan (ergen), erişkin, yaşlısağlığıve benzeri) yapmak.
g) Evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlıkişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
ğ) Aile sağlığımerkezi şartlarında teşhis veya tedavisi yapılamayan hastalarısevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve yatışbilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncübasamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek.
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarınıtutmak ve gerekli bildirimleri yapmak.
i) Kendisine kayıtlıkişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarınıgüncellemek.
j) Gerektiğinde hastayıgözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak.
k) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayıgözlem amaçlıyatırarak tetkik ve tedavisini yapmak.
l) İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşlarıve resmîtabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlüsağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemek.
m) Kurumca belirlenen konularda hizmet içi eğitimlere katılmak.
n) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Aile sağlığıelemanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 –(
1) Aile sağlığıelemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışıiçinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. 4 üncümaddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Aile sağlığıelemanının Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarıaşağıda belirtilmiştir.
a) Kişilerin hayati bulgularınıölçmek ve kaydetmek.
b) Aile hekiminin gözetiminde, talimatıverilen ilaçlarıuygulamak.
c) Yara bakım hizmetlerini yürütmek.
ç) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasınısağlamak.
d) Poliklinik hizmetlerine yardımcıolmak, tıbbi sekreter bulunmadığıhallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlamak.
e) Gereken tetkikler için numune almak, eğitimini aldığıbasit laboratuvar tetkiklerini yapmak veya aldığınumunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasınısağlamak.
f) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığıgeliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığıve üreme sağlığıhizmetlerini vermek, evde sağlık hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yardımcıolmak.
g) Kurumca belirlenen hizmet içi eğitimlere katılmak.
ğ) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumluluklarıkapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
h) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 6 –
(1) Aile hekimliği pozisyonlarının planlanmasında; sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerleri için gezici sağlık hizmeti; cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaççocukların barındığıçocuk yuvalarıve yetiştirme yurtlarıgibi özellik arz eden toplu yaşama alanlarından oluşan yerler için ise yerinde sağlık hizmeti bölgeleri müdürlükçe belirlenerek Kurumca onaylanır. Gezici sağlık hizmet bölgesi veya yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak onaylanan yerlerle ilgili yapılmak istenen değişiklikler 6 aylık dönemler halinde ilgili aile hekimlerinin de görüşleri alınmak suretiyle müdürlükçe belirlenerek Kurumun onayına sunulur. Aile hekimi tarafından talep edilen gezici veya yerinde sağlık hizmet bölgesi değişiklikleri ise müdürlükçe uygun bulunmasıdurumunda, 6 aylık dönem kısıtlamasına tabi olmaksızın Kurum onayına sunulur. Kurum onayına sunulan değişiklik tekliflerine ilişkin karar Kurum tarafından en geç1 ay içerisinde alınır.

(2) Cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaççocukların barındığıçocuk yuvalarıve yetiştirme yurtlarıgibi kişilerin kayıtlıolduklarıaile hekimlerine doğrudan başvuru imkânlarının olmadığıya da aile hekimlerini serbestçe seçme imkânının bulunmadığıtoplu olarak yaşanılan ancak tabibi olmayan kurumların talepleri üzerine bir ya da birden çok aile hekimi yerinde sağlık hizmeti vermekle yükümlükılınabilir. Bu kurumlarda yerinde sağlık hizmeti veren aile hekimleri, kurumlarda ikamet eden kişileri kayıt ederler. Yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak ilan edilen kurumlar, aile hekimlerinin sunacağısağlık hizmeti için asgari şartlarısağlamakla yükümlüdür. Bu yerlerde her 100 kişi için ayda üçsaatten az olmamak üzere; 750 kayıtlıkişiye kadar haftada en az bir kez, 750 ve üzeri kayıtlıkişiye ise haftada en az iki kez yerinde sağlık hizmeti verilir. Cezaevi ve çocuk ıslahevi için bu süre iki kat olarak uygulanır.

(3) Aile hekimlerinin gezici sağlık hizmeti sunacaklarıbölgelerdeki yerleşim birimlerine bir plan dâhilinde periyodik aralıklarla ulaşmalarıve hizmet vermeleri esastır. Gezici sağlık hizmetine ilişkin planlama; coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartlarıile kendisine bağlıyerleşim birimlerinin sayısıdikkate alınarak ve gezici sağlık hizmeti sunulacak yerleşim yerine ulaşmak amacıyla yolda geçen süreler hariçolmak üzere her 100 kişi için ayda iki saatten az olmamak kaydıyla o yerleşim yerinde aile hekimi tarafından yapılır. Nüfusu 250 kişiye kadar olan yerleşim yerlerine en az ayda bir kez, 250 ile 500 kişi arasında olan yerleşim yerleri için en az ayda iki kez, nüfusu 500 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ise en az haftada bir kez gezici sağlık hizmeti verilir. Gezici sağlık hizmeti bölgesinde Bakanlığa ait sağlık tesisi var ise bu tesisler hizmet için kullanılabilir.

(4) Gezici sağlık hizmeti planlamasıyapılırken, istatistikîolarak aile hekimliği birimine müracaat eden hasta yoğunluğunun en az olduğu günler için planlama yapılır. Aile hekimi gezici ve/veya yerinde sağlık hizmeti planınısözleşme döneminin ilk ayında aylık olarak yapar ve toplum sağlığımerkezine bildirir. Bu plan sözleşme döneminin sonuna kadar her ay uygulanır. Her ayın sonunda gezici/yerinde hizmet faaliyet raporunu toplum sağlığımerkezine bildirir. Zorunlu hallerde aile hekimi her türlügezici hizmet planıdeğişikliğini hizmeti aksatmayacak şekilde bölgesindeki toplum sağlığımerkezine önceden bildirir. Aile hekimi; köy ve mahalle muhtarlarıile kurum yetkilileri vasıtasıyla en geçbir önceki ayın son işgünüsaat 12.00 ye kadar programının duyurulmasınısağlar. Aile sağlığıelemanının görev yetki ve sorumluluklarıçerçevesinde, gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin ilgili kısmıulaşım ve tıbbi donanım imkânlarının aile hekimince sağlanmasıkaydıyla aile sağlığıelemanıtarafından da yapılabilir. Aile sağlığıelemanınca yapılan gezici/yerinde sağlık hizmeti süresi aile hekiminin gezici/yerinde sağlık hizmeti süresinden sayılmaz.

(5) Gezici sağlık hizmetinin verildiği günlerde tek birimli aile sağlığımerkezinin hizmete açık tutulmasısağlanır.

Bağışıklamahizmetleri
MADDE 7 –(
1) Bağışıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. Genişletilmişbağışıklama programıkapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaçduyulan aşılar, bölgesindeki toplum sağlığımerkezi tarafından aile hekimlerine ulaştırılır. Aile hekimleri aile sağlığımerkezinde soğuk zincir şartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığıaile sağlığımerkezlerinde, aile hekimlerinin müştereken muhafaza ettikleri aşılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığıelemanısoğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığımerkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunmasıhalinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığıelemanına aittir.

Aile hekimliği birimine kişi kaydıve aile hekimi seçimine ilişkin esaslar
MADDE 8 –
(1) Kişilerin aile hekimlerine ilk kaydı, müdürlük tarafından ikamet ettikleri bölge göz önünde bulundurularak yapılır. Yenidoğanlar ile henüz nüfusa kayıtlıolmayan bebek ve çocuklar annelerinin kayıtlıolduğu aile hekimine kaydedilir. Her ilçe ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılıBüyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il merkezleri ayrıbir bölgedir. Kişiler, aile hekimini bölge sınırlamasıolmaksızın serbestçe seçebilirler. Zorunlu haller dışında aile hekimi üçaydan önce değiştirilemez. Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılıtalebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince veya ilgili toplum sağlığımerkezince yapılır. Aile hekimince yapılan değişiklik, talep belgesi ile birlikte beşişgünüiçerisinde ilgili toplum sağlığımerkezine ulaştırılır.

(2) Sağlık hizmeti sunumu sırasında meydana gelen şiddet olayının adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirilmesi durumunda, aile hekimi veya aile sağlığıelemanına şiddet uygulayan kişinin müdürlükçe mevcut aile hekiminden kaydısilinir. Bu şekilde kaydısilinen kişinin, aynıişgünüiçerisinde yeni aile hekimi seçmemesi durumunda ikamet ettiği bölge göz önünde bulundurulmak suretiyle kayıtlınüfusu en düşük aile hekimine müdürlükçe kaydıyapılır.

(3) İkamet ettiği ilden başka bir ile ikamet amacıyla yeni gelen kişiler istedikleri bir aile hekimine kayıt yaptırırlar. İkamet amacıyla yer değiştiren kişinin talepte bulunmamasıhalinde, 30 gün içerisinde toplum sağlığımerkezi tarafından kişiye ulaşılarak ve kendisine bilgi verilmek sureti ile yeni adresine yakın aile hekimlerinden nüfusu en düşük olanına kayıt edilir.

(4) Herhangi bir nedenle bölgedeki aile hekimleri tarafından kayıt edilemeyen kişi, müdürlük tarafından öncelikle ikamet ettiği yere yakın ve en az kişi kaydıolan aile hekiminin listesine eklenir.

(5) Gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde oturan kişiler, gezici sağlık hizmeti almak üzere başka bir aile hekimine kayıt olamazlar. Ancak başka bir aile hekimine kayıt olmak isterlerse, kayıt olduklarıaile hekiminin aile sağlığıbiriminden hizmet alırlar. Bu durumda, kayıt olunan yeni aile hekimi, o kişi veya kişiler için gezici sağlık hizmeti vermekle yükümlütutulmaz.

(6) Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır. Ancak 5216 sayılıBüyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir uygulamasıbakımından tek bölge kabul edilir. Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.

Meslek ilkeleri
MADDE 9 –
(1) Aile hekimi ve aile sağlığıelemanı, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi esnasında 13/1/1960 tarihli ve 4/12578 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve bağlıbulunan ilgili mevzuat hükümlerine ve hasta haklarına uymakla yükümlüdür.

Çalışma saatleri
MADDE 10 –
(1) Aile hekimleri ve aile sağlığıelemanlarıtam gün esasına göre çalışırlar.

(2) Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartlarıda dikkate alınmak suretiyle çalıştığıbölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından teklif edilir ve müdürlükçe uygun görülmesi halinde onaylanır. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalışma süresine dâhil edilir. Çalışılan günler ve saatler aile sağlığımerkezinin dışlevhasının yakınında ve görülecek bir yerine asılarak kişilerin bilgilenmesi sağlanır.

(3) Aile hekimleri ve aile sağlığıelemanlarıdeprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstüdurumlarda çalışma saatlerine bağlıkalınmaksızın çalıştırılabilirler.

(4) Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığıelemanlarına nöbet tutturulmamasıesastır. Ancak 657 sayılıKanunun ek 33 üncümaddesinde belirtilen yerlerde ihtiyaçve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında aile hekimlerine ve aile sağlığıelemanlarına nöbet görevi verilebilir. Aile hekimliği çalışanlarına isteği dışında nöbet tutturulabilmesi için;
a) Sağlık tesisinin büyükşehir belediye sınırlarıdışında olması,
b) Sağlık tesisinin personel dağılım cetveline (PDC) göre hekim doluluk oranının ve fiilen çalışan hekimlerin %60’tan aşağıolması,
c) Sağlık tesisinin ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarında PDC’ye göre bu unvanlarda fiilen çalışan personelin doluluk oranlarının  %60’ın altında olması,
ç) İldeki hastaneler ve 112 acil sağlık hizmetlerindeki hekim ve yardımcısağlık personelinin PDC’ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin %80’in altında olması, şartlarınınbir arada bulunmasıgerekir. Aile hekimliği çalışanlarına görev yaptıklarımahalli mülki sınırlardaki sağlık tesislerinde nöbet görevi verilebilir. Beldelerde çalışanlar ancak bağlıolduğu ilçe merkezinde nöbet tutabilirler. Nöbet tutulacak sağlık tesisinde hastane yöneticisi ve başhekim hariçdiğer tüm personelin (başhekim yardımcısı, uzman hekimler, diyaliz hekimleri, kan bankasıhekimleri ve benzerleri) nöbet listesine dâhil edilmesine rağmen ihtiyacın devam etmesi durumunda nöbet görevi verilebilir. Tek aile hekimliği biriminin bulunduğu aile sağlığımerkezindeki aile hekimliği çalışanlarına nöbet görevi verilemez. Nöbetlere ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat, haftasonu ise onaltı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimliği çalışanlarına tuttuklarınöbetler için ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenir. PDC doluluk oranıdeğerlendirilmesine, hastane yöneticisi ve başhekim hariçdiğer tüm personel (başhekim yardımcısı, uzman hekimler, diyaliz hekimleri, kan bankasıhekimleri ve benzerleri) dâhil edilir.

(5) Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan yerlerde yerinde ölümuayenesi dışındaki adli tıp hizmetleri hastaneler tarafından verilir. Yerinde ölümuayenesi hizmetleri, mesai saatleri içinde toplum sağlığımerkezi hekimlerince, mesai saatleri dışında öncelikle toplum sağlığımerkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve kamu hastaneleri dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dâhil edilebileceği icap nöbeti şeklinde sunulur. Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile adlîtabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığımerkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile hekimlerinin toplamıdikkate alınarak aşağıdaki gibi icap veya aktif nöbet uygulamalarışeklinde yürütülür.
a) Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki adli tıbbi hizmetler ile acil sağlık hizmetleri mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığımerkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısıaltıveya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür.
b) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde toplam hekim sayısıaltıve altıdan az ise mesai saatleri dışındaki adli tıbbi hizmetler ve acil sağlık hizmetleri; toplum sağlığımerkezi hekimleri, entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezde çalışan hekimler ve aile hekimleri tarafından münavebeli olarak icap nöbeti şeklinde, toplam hekim sayısıaltıdan fazla ise münavebeli olarak aktif nöbet şeklinde yürütülür.
c) Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ile entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde aile hekimi sayısıbirden fazla ise, müdürlük hizmet ihtiyacınıdeğerlendirerek mesai saatlerini güne yayarak düzenler.

(6) İhtiyaçolmasıhalinde beşinci fıkrada aile hekimleri için öngörülen çalışma şekil ve koşullarıaile sağlığıelemanlarıiçin de uygulanır. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için aile hekimlerine ve aile sağlığıelemanlarına nöbet ücreti ödenmez veya nöbet izni verilmez. Bu çalışmaların karşılığıolarak farklıkatsayıile kayıtlıkişi sayısıödemesi yapılabilir.

İzinler
MADDE 11 –
(1) Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığıelemanları; yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği UygulamasıKapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde kullanırlar.

(2) Sözleşmeli olmayan aile hekimi ve aile sağlığıelemanları, aile hekimliği hizmeti verdikleri müddetçe, izinler bakımından asli statülerine ilişkin mevzuata tâbidir.

Göreve başlayışve ayrılış
MADDE 12 –
(1) Aile hekimi veya aile sağlığıelemanıolmak isteyen sağlık personelinin sözleşme imzalayabilmesi için kadrosunun bulunduğu kurumun muvafakati aranır. Sözleşme imzalayarak göreve başlayan kişiler bu görevlerini yürüttükleri sürece kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadrolarıile ilişikleri devam eder.

(2) Sözleşmeli personel statüsünde görev yapmaktayken aile hekimliği veya aile sağlığıelemanısözleşmesi imzalayanlar aile hekimliği hizmetinden ayrılmalarıhalinde, Kanunun 3 üncümaddesine göre eski görev yerlerinde bir pozisyona dönerler.

(3) Bakanlık ve bağlıkuruluşkadrolarında memur statüsünde görev yapmakta iken ücretsiz izne ayrılarak sözleşmeli statüde aile hekimi veya aile sağlığıelemanıolan personel, sözleşmesinin herhangi bir suretle sona ermesi halinde kadro veya personel dağılım cetveli fazlalığına bakılmaksızın ücretsiz izne ayrıldığıgörevine geri döner. Ancak kadrosunun bulunduğu birimin aile hekimliği uygulamasınedeniyle kaldırılmasıhalinde bu birimin aktarıldığıtoplum sağlığımerkezine atanır ve bunların memuriyet görevine başlamasından itibaren 30 gün içinde kendisinin talep etmesi ve müdürlüğün de uygun görmesi ile bir defaya mahsus olmak üzere aynıil içinde personel dağılım cetvelinde açık olan ve doluluk oranlarına göre ihtiyaçduyulan kadrolardan birine yer değiştirme suretiyle atamasıyapılabilir.

(4) Sözleşmeli olarak aile hekimliği hizmetinin sürdürülmesi Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girmeye veya farklıgörevler için başvurmaya engel değildir.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Performans ve Hizmet Kalite Standartları
Performans değerlendirmesi
MADDE 13 –
(1) Aile hekimlerinin performans değerlendirmeleri bireye yönelik olarak vermişolduklarıkoruyucu sağlık hizmetleri dikkate alınarak yapılır.

(2) Bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden hangilerinin ne oranda performans değerlendirmesinde etkili olacağına dair usul ve esaslar Aile Hekimliği UygulamasıKapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde belirlenir.

Hizmet kalite standartlarının oluşturulmasıve geliştirilmesi
MADDE 14 –
(1) Aile sağlığımerkezinin fiziki yapısı, donanımı, fonksiyonelliği, personel durumu ve hizmetin niteliği gibi hizmet sunumunu doğrudan etkileyen unsurlar hizmet kalite standartlarınıoluşturur.

(2) Hizmet kalite standartlarının yükseltilmesinin sağlanmasıiçin aile hekimi ve aile sağlığıelemanı; Kurumca belirlenen birinci ve ikinci aşama eğitimleri ile aile hekimliğine yönelik diğer eğitimlerin en az %80 ine devam etmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile
Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar
Sözleşmeli aile hekimleri
MADDE 15 –
(1) İl genelinde aile hekimliği pozisyonunun boşalmasıveya yeni pozisyon açılmasıdurumunda en geçbir ay içinde, sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.
a) Askerlik dönüşüveya doğum sonrasıbir defalık tercih hakkıbulunan aile hekimleri: bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrasıkamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.
b) Yerleştirme sırasında aile sağlığımerkezinde uzman aile hekimliği kontenjanıvar ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.
c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkınıkullanmayan aile hekimleri, yargıkararının uygulanmasınedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, Sağlık BakanlığıAtama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmışolanlar.
ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.
d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

(2) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariçen yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığımerkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme haklarıvardır. Bu hak birinci fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) – altı(dahil) birim planlanmışaile sağlığımerkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sağlığımerkezlerinde ise her üçbirim için bir aile hekimliği uzmanıdaha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanıkontenjanıdolan bir aile sağlığımerkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanlarısıralamasına göre yerleşebilir.

(4) Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfasıüzerinden en az beşgün süreyle boşpozisyonun ilanıyapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmalarıduyurulur. Yerleştirmenin yapılacağıilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boşpozisyonlarıtercih etmesi halinde bu personelin boşalttığıpozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.

(6) Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, birinci fıkra çerçevesinde iki yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirme yapılamamışpozisyonlara, Kurum tarafından ilan edilmek suretiyle, diğer illerde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar arasından yılda asgari üçkez olmak üzere yerleştirme yapılır. Bu pozisyonlara yerleşmek isteyenler, tercih yaparak müracaatta bulunur. Kurum tercih sırasına bakmaksızın aşağıdaki öncelik sıralamasına uymak kaydıyla hizmet puanına göre yerleştirme işlemini tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olmasıhâlinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynıolmasıdurumunda ise toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilir. Yerleştirme işlemini müteakip 15 gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayışyapılır. İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.
a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığımerkezinde uzman aile hekimliği kontenjanıvar ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları.
b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar.

(7) Bu madde çerçevesinde yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamamasıhalinde valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaçduyulan sayıyıbelirleyerek Kurumdan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 üncümaddesinin ikinci fıkrasındaki şartlarıtaşıyıp kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvurularıalınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörüdışında çalıştıklarısüreler de dâhil edilerek hizmet puanlarıhesaplanır. Bu hizmet puanısadece aile hekimliği yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir. Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin öncelik ve yerleştirilmeleri birinci fıkranın (b) ve (d) bendine göre yapılır.

(8) Bu maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Sözleşmeli aile sağlığıelemanları
MADDE 16 –
(1) Ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurları(toplum sağlığı) kendilerinin talebi ve Bakanlık veya ilgili kurumlarının muvafakati ile aşağıdaki öncelik ve şartlar gözetilmek suretiyle istihdam edilerek aile sağlığıelemanısözleşmesi imzalarlar.
a) Aile hekimince talep edilen ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memurları(toplum sağlığı) ile aile sağlığıelemanısözleşmesi imzalanabilmesi için, aile sağlığıelemanıadayının kadro veya pozisyonunun görev yapmak istediği aile hekimliği biriminin bulunduğu ilde olmasışarttır.
b) Bakanlık ve bağlıkuruluşlarıkadro ve pozisyonlarında 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 4 üncümaddesinin (A) bendi kapsamında ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memuru (toplum sağlığı) unvanında çalışanlardan “A”hizmet grubu illerde görev yapanlar üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesine olmak kaydıyla aile hekimi ile anlaşmalarıdurumunda anlaştıklarıpozisyonlar için aile sağlığıelemanıolarak sözleşme imzalarlar. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memuru (toplum sağlığı) unvanında çalışanlar ise aile hekimi ile anlaşmalarıdurumunda kurumlarının muvafakati sonrasıanlaştıklarıpozisyonlar için aile sağlığıelemanıolarak sözleşme imzalarlar.
c) Kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memurlarının (toplum sağlığı) yerleştirilmesi; ilde aile sağlığıelemanıpozisyonlarının doldurulamamasıhalinde Valilik aile sağlığıelemanıolarak çalıştırılmak üzere ihtiyaçduyulan yerleri ve sayıyıbelirleyerek Kurumdan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 üncümaddesinin ikinci fıkrasındaki şartlarıtaşıyıp pozisyona yerleşme tarihi itibari ile altıay öncesine kadar kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni veya sağlık memurlarından (toplum sağlığı) aile hekimi ile anlaşanlar anlaştıklarıpozisyon için aile sağlığıelemanısözleşmesi imzalarlar.

(2) Aile sağlığıelemanısözleşme imzaladığıaile hekimliği birimindeki aile hekiminin görevinden ayrılmasıveya yer değiştirmesi durumunda sözleşme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilir. Bu durumda sözleşmesini feshetmek isterse bir yıl beklemeden yeni sözleşme imzalayabilir.

(3) Üçay içinde aile hekimi sözleşme imzalayacak bir aile sağlığıelemanıbulamaz ise aile hekiminin talebi üzerine valilik, sözleşme imzalamak isteyen ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) ile o pozisyon için sözleşme imzalayabilir.

Görevlendirme
MADDE 17 –(1)
İldeki boşaile hekimi ve aile sağlığıelemanıpozisyonlarıgörevlendirme suretiyle doldurulur. Farklıilçeden görevlendirme yapılmasıhalinde, görevlendirme süresi, personelin rızasıolmadıkça altıayıgeçemez.

Naklen atama
MADDE 18 –
(1) Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personel, sözleşmeli olarak görev yaptığıil dışında başka bir ilde ilan edilmişmünhal aile hekimliği pozisyonlarına 15 inci maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başvurarak yerleşebilir. Bu durumda, personelin kadrosu bağlıbulunduğu Kurum tarafından aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığıilde münhal kadronun mevcut olduğu birime aktarılır. Bu şekilde yapılacak naklen atama işlemleri, atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, Personel Dağılım Cetvelinde boşyer bulunmamasıhalinde standart dikkate alınarak gerçekleştirilir. Aile hekiminin yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonda fiilen bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona ermesi durumunda, eski görev yerine, eski görev yerinde Personel Dağılım Cetveline göre boşyer bulunmamasıhalinde eski görev yeri esas alınarak, Sağlık BakanlığıAtama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümlerine göre naklen atamasıyapılır.

Atama ve nakillere ilişkin sair hususlar
MADDE 19 –
(1) Aile hekimi veya aile sağlığıelemanın bu Yönetmelikte düzenlenen hükümler dışında özür durumu gibi farklınedenlerle naklen atamasıyapılamaz. Bu konumdaki personel memur olarak görev yaparken sözleşmeli statüye geçmişise, memuriyete tekrar dönmeden tayin talebinde bulunabilir veya bu Yönetmelikteki düzenlemeye göre sıralamaya girebilir.

(2) Sözleşmeli aile hekimlerinin ve aile sağlığıelemanlarının kadrolarıile ilişkisi devam ettirilerek her yıl düzenli olarak kadro ve derece ilerlemeleri ile intibaklarıyapılarak kayıtlara işlenir.

(3) Aile hekimliği uygulamasıkapsamındaki atama ve nakillerle ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Sağlık BakanlığıAtama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Aile hekimi/aile sağlığıelemanıpozisyonlarının tespiti
MADDE 20 –
(1) Aile hekimlerinin çalışma bölgeleri nüfus yoğunluğu, idari ve coğrafi şartlar ile kişilerin sağlık hizmeti alma alışkanlıklarıgöz önünde bulundurularak belirlenir. Aile hekimliği birimleri bölgede ortalama 3500 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde tespit edilir. İdari, coğrafi ve nüfus özellikleri ile yerel şartlarıfarklılık gösteren yerleşim yerlerindeki pozisyonlarda aile hekimine kayıtlınüfus sayısıdeğişiklik gösterebilir. Bölgedeki nüfus hareketleri ve hizmet ihtiyacındaki değişiklikler göz önüne alınarak valiliğin teklifi ve Kurumun onayıile yeni aile hekimliği birimleri açılabilir veya kapatılabilir. Kurum onayıalındıktan sonra pozisyonlar bir ay içerisinde ilan edilir.

(2) Kuruma bağlıolup entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerin bulunduğu ilçe merkezlerindeki bütün aile hekimliği birimleri bu merkezlerin bünyesinde açılır.

(3) Her aile hekiminin yanında en az bir aile sağlığıelemanıçalışır. Sağlık evlerinde çalışmakta olan ebeler, hizmet yönünden o bölgenin bağlandığıaile hekimine/hekimlerine; idari yönden ise toplum sağlığımerkezine bağlıolarak çalışırlar.

(4) Aile sağlığıelemanları, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi çerçevesinde aile hekimlerince belirlenir ve zorunlu sebepler hariç, sözleşme imzalanmadan en az bir ay önce müdürlüğe bildirilir.

Eğitim
MADDE 21 –(
1) Aile hekimlerine iki aşama halinde eğitim verilir ve bu eğitimlerin içeriği Kurum tarafından belirlenir. Birinci aşama eğitim programının süresi en çok on gündür. Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajıyapmışolarak mezun olan hekimler birinci aşama eğitimden muaf tutulur. İkinci aşama eğitimi ise uzaktan eğitim tarzında yapılacak şekilde planlanarak birinci aşama eğitiminin bitiminden sonra başlar ve süresi en az on iki aydır. Bu eğitimlerde Kurumun belirlediği kriterlere göre başarılıolmak esastır.

(2) Aile hekimliği uzmanlarının birinci ve ikinci aşama eğitimlere katılmasızorunlu değildir. Sözleşme imzalamışaile hekimliği uzmanları, uzman tabip, tabip ve aile sağlığıelemanları; içeriği, süresi ve standartlarıKurum tarafından belirlenen diğer hizmet içi eğitimlere alınabilirler.

(3) Aile hekimleri ve aile sağlığıelemanlarıbu madde kapsamında alınmasıöngörülen her eğitim süresinin en az % 80 ine devam etmek zorundadırlar.

BEŞİNCİBÖLÜM
Fiziki ve Teknik Şartlar
Aile sağlığımerkezi
MADDE 22 –
(1) Aile sağlığımerkezi, Kurum tarafından öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak suretiyle sözleşme yapmışbir ya da daha fazla aile hekimi tarafından açılabilir.

(2) Aynıaile sağlığımerkezindeki her aile hekimi ve aile sağlığıelemanıpozisyonu için ayrıayrı sözleşme yapılır.

(3) Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcıolmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da hizmet satın alabilirler.

(4) Aile sağlığımerkezinde her üçaile hekimliği birimi için ilave bir sağlık personeli (ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi) müdürlük tarafından görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personelin çalışma usul ve esaslarıKurum tarafından belirlenir.

(5) Eğitim aile sağlığımerkezleri ve Kurum tarafından uygun görülen aile sağlığımerkezleri eğitim amaçlıolarak kullanılabilir.

Aile sağlığımerkezinin fiziki şartları
MADDE 23 –
(1) Aile sağlığımerkezlerinde aşağıda belirtilen asgari fiziki şartlar aranır.
a) Binanın kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanının tek aile hekimi için 60 metrekare olmasıgerekir.  Birden fazla hekimin birlikte çalışmasıdurumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığımerkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir.
b) Bekleme ve danışma bölümübulunur.  Bir hekim için bekleme alanında en az 5, daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3’er adet olmak üzere yeterli sayıda bekleme koltuğu bulundurulur. Bekleme koltuğunun kolay temizlenebilir ve ergonomik yapıda olması; ahşap, PVC veya metal malzemelerden yapılmışsa oturulan ve yaslanılan alanların bir döşeme malzemesi ile kaplanmışolmasıgerekir.  Bekleme alanında Kurumca gönderilen güncel afişve broşürler düzenlenmişpanoda asılıolarak bulundurulur, panoda asılamayacak olanlar çerçeveli olarak bulundurulur. Hasta ve hasta yakınlarının dilek ve önerilerini kolaylıkla ulaştırılabilmesini sağlayacak dilek ve öneri kutularıbulundurulur.
c) Muayene odasının, her aile hekimi için en az 10 metrekare olmasıgerekir.  Muayene odasında lavabo bulunur.
ç) Tıbbi müdahale odası, hastaya tıbbi girişimlerin yapılabileceği büyüklükte, lavabosu bulunan bir odadır. Bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun muayene ve müdahale masası, muayene ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masasıile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarının bulunmasıgereklidir.
d) Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanıyorsa bu hizmetler için uygun bir oda bulunur.
e) Aile sağlığımerkezi içerisinde kullanıma hazır, bütün aile hekimliği birimlerince de kullanılabilecek mahremiyet kurallarının uygulandığı, bebek bakım ve emzirme alanıveya odasıbulunur.
f) Hastaların kullanabileceği tercihen kadın-erkek için ayrıolmak üzere birbirinden ayrılmış, müstakil tuvalet ve lavaboların olmasıgerekir.  Her lavaboda sıvısabun, kâğıt havlu ve poşetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kâğıdıve poşetli çöp sepeti bulundurulur. Tuvaletlerde acil çağrıbutonu bulundurulur.
g) Tercihen binanın girişkatında kurulurlar. Engelli ve yaşlıvatandaşların girişve çıkışlarınımümkün kılan, kolaylaştırıcıtedbirler alınır.
ğ) Tıbbi hizmet alanlarıile bekleme alanlarında içortam sıcaklığı18-27 0C arasında tutulur, muayene odasının içortam sıcaklığıiçin alt sınırın 20 0C olmasıgerekir.  Isıtma soba hariçdiğer araçlarla sağlanır.
h) Aile sağlığımerkezinin içalanlarının boya ve bakımıtam olmalıdır. Dışcephe boyasıve tamiratıile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir.
ı) Aile sağlığımerkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplamasının kolay temizlenebilir nitelikte olmasıgerekir.

(2) Kullanım ömrünütamamlamışveya ihtiyaçfazlasıolan malzemeler aile sağlığımerkezi içinde bulundurulamaz.

(3) Bakanlığa tahsisli bulunan ve Kurum tarafından aile hekimlerine kiralanmışmüstakil bina olarak kullanılan aile sağlığımerkezlerinin ilk çevre düzenlemesi müdürlük tarafından yapılır. Daha sonraki bakımlarıaile hekimleri tarafından devam ettirilir.

(4) Muayene odasıdışında birinci fıkrada sayılan diğer odalar aile hekimlerince müşterek kullanılabilir.

Aile sağlığımerkezinin teknik donanımı
MADDE 24 –(
1) Aile sağlığımerkezinde aşağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulmasızorunludur.
a) Steteskop.
b) Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy).
c) Otoskop.
ç) Oftalmoskop.
d) Termometre.
e) Işık kaynağı.
f)  Dil basacağı.
g) Paravan, perde ve benzerleri.
ğ) Muayene masası.
h) Refleks çekici.
ı) Mezura.
i) Fetal el doppleri.
j) Aşınakil kabı.
k) Snellen eşeli.
l) Diapozon seti.
m) Tartıaleti (bebek, erişkin boy).
n) Boy ölçer (bebek, erişkin boy).
o) Pansuman seti.
ö) Enjektör, gazlıbez gibi gerekli sarf malzemeleri.
p) Keskin atık kabı.
r) Acil seti; acil müdahale setinde asgari aşağıda belirtilen malzemeler bulunur.

1) Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),

2) Ambu ve  maske (çocuk ve erişkin boy),

3) Oksijen hortumu ve maskeleri,

4) Entübasyon tüpü(çocuk ve erişkin için),

5) Yardımcıhava yolu araçları(laringeal maske, airway ya da kombi tüp),

6) Enjektörler (2, 5,10 cc ebatlarında her bir ebattan asgari beşadet),

7) Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske ve benzerleri.).
s) Defibrilatör.
ş) Manometreli oksijen tüpü(taşınabilir).
t) Seyyar lamba.
u) Buzdolabı(sadece aşılar ve antiserumlar için).
ü) Aşıdolabının ve aile sağlığımerkezinin tıbbi hizmet alanlarıile bekleme alanlarında içortam sıcaklık takiplerini yapmak için standartlarıKurumca belirlenmişolan ısıverisi gönderebilen 2 adet termometre (Aşıdolabısıcaklık takipleri en fazla iki saatlik aralıklarla yapılacak olup bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca değiştirilebilir.).
v) Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu.
y) İlaçların miat ve stoklarının listesi (elektronik ortamda takip edilir.).
z) Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti.

aa) İlâçve malzeme dolabı.
bb) Sterilizatör.
cc) EKG cihazı.
çç) Tromel.
dd) Glikometre.
ee) Tekerlekli sandalye.
ff) Nebülizatör.
gg) Santrifüj cihazı.
ğğ) Jeneratör veya kesintisiz güçkaynağı.
hh) Küçük cerrahi seti; asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı, stapler (dört hekime kadar iki set, dört hekimden sonra her dört hekim için ilave bir set).
ıı) Genişletilmişbağışıklama programıkapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar.
ii) Kurum tarafından belirlenen bulundurulmasızorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar.

(2) Birden fazla aile hekiminin bir arada çalıştığıaile sağlığımerkezlerinde, bu maddenin birinci fıkrasındaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (k) bendine kadar (k bendi dahil) olanlar her aile hekimi için ayrıayrı bulundurulur.

(3) Bakanlıkça ve Kurumca özellikleri belirlenen bilgisayar, donanım, yazılım ve bilgi teknolojileri ile ilgili asgari şartlara uyulur.

(4) Aile hekimlerinin kullanmak zorunda olduklarıteknik, tıbbi cihaz, bilgisayar donanımlarıile gezici sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli olan motorlu araçlar, esas olarak aile hekimleri tarafından temin edilir.

(5) Aile hekimleri, aile sağlığımerkezinde yangına karşıalınmasıgereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların KontrolüYönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.

(6) Aile sağlığımerkezi gideri olarak yapılacak katkıların tespitinde kullanılmak üzere aile hekimliği birimleri, fiziki şartlar ve donanım açısından Ek-1 deki gibi değerlendirilir.

Aile sağlığımerkezinin oluşturulması
MADDE 25 –(1)
Aile hekimleri, öncelikle bu Yönetmelikteki asgari fiziki şartlarıhaiz, Bakanlık, Kurum veya bağlıkuruluşlara ait sağlık hizmeti vermek amacıyla yapılan binalarda hizmet verirler. Bu imkânın sağlanamamasıhalinde müdürlüğün onayıile uygun standartlara sahip bölgedeki diğer mekânlarda da hizmet verebilirler.

(2) Merkezin, sağlık hizmetlerinin çeşidine ve niteliğine uygun olması, hizmeti sunan ve kullananların memnuniyetini sağlaması, fonksiyonel ve yapısal olarak belirlenen asgari şartlarısağlamasıve hizmetten yararlanacakların kolayca ulaşabilecekleri yerde olmasıesastır.

(3) Aile hekimi birden fazla yerleşim yerinde gezici sağlık hizmeti vermek zorunda ise aile sağlığımerkezi müdürlükçe uygun görülen merkezi konumdaki yerde kurulur. Bu yerin seçiminde ve gezici sağlık hizmeti verilecek yerleşim yerlerinin tespitinde ulaşım zorluğu, güzergâh, yakınlık, coğrafi özellikler ve vatandaşın kullanım alışkanlıklarıgibi özellikler göz önünde bulundurulur.

(4) Aile sağlığımerkezlerinin adres değişiklikleri, çalışma bölgesi içinde olmak kaydıile bu maddedeki hususlara bağlıkalınarak, aile hekimlerinin talebi, müdürlüğün uygun görüşüve valiliğin onayıile yapılır. Bu değişiklik 5 gün içerisinde Kuruma bildirilir.

(5) Üniversitelerin aile hekimliği anabilim dallarıveya eğitim ve araştırma hastaneleri aile hekimliği klinik şefliklerinin talebi, müdürlüğün uygun görüşüve Kurumun onayıile bir veya daha fazla aile sağlığımerkezi eğitim, araştırma ve hizmet amacıyla kullanılabilir.

(6) Eczane bulunan binalarda aile sağlığımerkezi açılamaz.

(7) Aile sağlığımerkezlerine Kurum tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde isim verilir.

Aile sağlığımerkezinin işletilmesi
MADDE 26 –(1)
Aile sağlığımerkezinde birden çok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi aralarında bir yönetim planıoluşturarak yönetici belirler ve yönetici ismini müdürlüğe bildirirler. Yönetici seçimi zorunlu haller dışında yılda bir kez yapılır. Yönetim tarafından alınan kararlar karar defterine işlenir. Yönetici, aile sağlığımerkezinin işletilmesinden birinci derecede sorumlu olduğu gibi bu merkezin müdürlük ve toplum sağlığımerkezi ile koordinasyonunu sağlamakla da görevlidir. Yöneticinin diğer aile hekimleri ve aile sağlığıelemanlarıüzerinde herhangi bir idari görev ve sorumluluğu bulunmaz.

Tetkik ve tahlil işlemleri
MADDE 27 –(
1) Teşhis ve takip için gerekli görülen basit görüntüleme ya da laboratuvar tetkikleri aile sağlığımerkezlerinde yapılabilir. Aile hekimlerinin istediği laboratuvar tetkikleri öncelikle halk sağlığılaboratuvarı olmak üzere müdürlüğün uygun gördüğübir laboratuvarda yaptırılır. Bu laboratuvarların seçiminde içve dışkalite kontrol programlarının uygulanıyor olmasıdikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Kullanılacak Belgeler
Sevk evrakı, reçete düzenlenmesi ve aile hekiminin bilgilendirilmesi
MADDE 28 –
(1) Aile hekimi, hastasının ikinci ve üçüncübasamak sağlık hizmeti veren bir kuruluşa başvurmasına gerek olup olmadığına karar verir. Gerek görülmesi halinde hastayıda bilgilendirerek sevk eder ve hastasına verilen sağlık hizmetini geri bildirim vasıtasıile izler.

(2) Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ve bilgi işlem altyapısıKurum tarafından oluşturulmak kaydıyla; ikinci ve üçüncübasamak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk edilen veya bu kuruluşlara doğrudan müracaat eden kişilere verilen hizmetler, kendi aile hekimine elektronik ortamda bildirilir.

(3) Gebe ve bebek tespiti ile takipleri, aşıuygulaması, doğum ve bildirimi zorunlu hastalıklar gibi durumlar ilgili aile hekimine iletilmek üzere hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşu tarafından müdürlüğe en geçbeşişgünüiçerisinde bildirilir. Bu bildirimi yapmayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(4) Birinci basamakta resmîreçete yazılmasıve kişilerin sağlık durumuyla ilgili rapor tanziminde aile hekimi yetkilidir. Ancak olağanüstüdurumlar, acil durumlar ile toplum sağlığınıtehdit eden ve koruyucu amaçlıilaçkullanımını(kemoproflaksi) gerektiren bulaşıcıve salgın hastalık hallerinde özel durum belirtilmek suretiyle toplum sağlığımerkezi hekimleri de resmîreçete düzenleyebilirler. Bu durumda ilgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir.

(5) Ölüm belgesi, 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaasıile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenerek ilgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir.

(6) Aile hekimi, hastasınıbir üst basamağa sevk ederken ilgili forma sevk gerekçelerini, yapılan tetkik sonuçlarınıve hastanın temel sağlık bilgilerini yazmak zorundadır.

(7) Hasta sevk evrakı, reçete, rapor, bildirimi zorunlu hastalıklarla ilgili formlar ve diğer kullanılacak belge örnekleri Kurum tarafından belirlenir. Aile hekimince düzenlenen bu belgeler kişinin yazılıveya elektronik dosyasına kaydedilir.

Yetkilendirilmişaile hekimleri
MADDE 29 –(1)
Kurum dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde yetkilendirilmişaile hekimliği hizmeti verilebilir. Bu kurumlarda Kurumun öngördüğüeğitimleri almalarışartıile herhangi bir suretle istihdam edilen hekimlerin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine, valiliğin uygun görüşüve Kurumun onayıile kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla sınırlıolmak kaydıyla, aile hekimliği yetkisi verilir. Kurumlar bu Yönetmelikteki fiziki şartlarıve teknik donanımısağlamakla yükümlüdür. Yetkilendirilmişaile hekimleri Kurum tarafından belirlenen hizmete özel sözleşmeyle göreve başlatılırlar. Yetkilendirilmişaile hekimi, aile hekiminin yaptığıişve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Yetkilendirilmişaile hekimine de kişi kaydıyapılır.

(2) Yetkilendirilmişaile hekimi, aile hekimliği görevi dışında kalan hususlarda kendi mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Üniversitelerin aile hekimliği anabilim dallarına ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren eğitim ve araştırma hastaneleri aile hekimliği klinik şefliklerine kendilerinin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine yetkilendirilmişaile hekimliği yetkisi verilir. Bu birimlerde görev yapan öğretim elemanlarıkendi görev ve sorumluluk alanlarıdışında da kişi kaydıyapabilirler.

(4) Yetkilendirilmişaile hekiminden hizmet alanların aile hekimi seçme hakkısaklıdır.

(5) Aile hekimliği yetkisi verilmemişolanlar, kurum ve işyerlerinde oluşacak acil durumlarda hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse hastane acil servisine sevk ederek en kısa süre içerisinde aile hekimini bilgilendirir. Sevk, reçete ve rapor gerektiren acil hallerde kişiyi bilgilendirir ve bilgilendirme notu ile birlikte aile hekimine gönderir. Bu kişilerin aile hekimlerince takip edilmesi zorunludur.

YEDİNCİBÖLÜM
Kayıtların Tutulmasıve Denetim
Tutulacak kayıtlar
MADDE 30 –(1)
Aile hekimlerinin kullandığıbasılıveya elektronik ortamda tutulan kayıtlar, kişilerin sağlık dosyalarıile raporlar, sevk belgesi ve reçete gibi belgeler resmîkayıt ve evrak niteliğindedir.

(2) Kayıtlıkişi sayısı, yapılan hizmetlerin listesi, muayene edilen ve sevk edilen hasta sayısı, kodlarıile birlikte konulan teşhisler, reçete içeriği, aşılama, gebe ve lohusa izlemi, bebek ve çocuk izlemi, üreme sağlığıve bulaşıcıhastalıklar ile ilgili veriler ve Kurum tarafından belirlenen benzeri veriler evrak kayıt kriterlerine göre belirli aralıklarla düzenli olarak basılıveya elektronik ortamda Kuruma bildirilir.

(3) Aile hekimlerinin ve aile sağlığıelemanlarının kendileri ile ilgili kayıtlarımüdürlükte tutulur.

Kayıtların tutulma şekli ve muhafazası
MADDE 31 –
(1) Aile hekimi kendisine kayıtlıkişilerin kişisel sağlık dosyalarınıtutmakla yükümlüdür. Kayıtların güvenliği ve mahremiyeti aile hekiminin sorumluluğundadır.

(2) Denetim sırasında talep edilmesi halinde, aile hekimi hasta haklarına riayet etmek suretiyle kendisine kayıtlıkişilerin dosyalarınıgöstermek zorundadır.

(3) Kişi, kendisi ile ilgili tutulan kayıtların bir nüshasınıaile hekiminden talep edebilir.

(4) Aile hekimlerinin, lisans haklarıBakanlığa ait olan veya Bakanlıkça belirlenip ilan edilen, standartlara haiz bir aile hekimliği bilgi sistemi yazılımıkullanmalarışarttır.

(5) Aile hekimleri, bakmakla yükümlüolduğu vatandaşlara ait bilgi sisteminde tuttuğu tüm verilerin ilgili mevzuatıçerçevesinde gizliliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve mahremiyetini sağlamakla yükümlüdür.

(6) Herhangi bir vatandaşa ait kişisel veriler ile kişisel sağlık verileri, müdürlük ya da Bakanlık ve Kurum haricindeki herhangi bir kayıt ortamında (bilgisayar, hard disk, cd, dvd, yazılıdoküman gibi) yüklenici firma tarafından kaydedilemez. Bu durumun tespiti halinde bu yazılımın kullanımıiptal edilir.

(7) Aile hekimliği bilgi sistemi ekranlarında hiçbir surette kişi, ürün ya da hizmet reklamına yer verilemez, hiçbir ürün ya da hizmetin satışıve satışınıteşvik edici yönlendirmeler yapılamaz.

Kayıtların devri
MADDE 32 –
(1) Bulunduğu bölgeden ayrılacak olan aile hekimi kendisine kayıtlıkişilerin verilerini sorumlu olacak aile hekimine devreder. Devir teslimin yapılamadığıdurumlarda ayrılacak olan aile hekimi bu verileri bölgesindeki toplum sağlığımerkezine teslim eder. Ayrılan aile hekiminin hiçbir şekilde verileri devredemediği hallerde toplum sağlığımerkezi gerekli verileri temin ederek sorumlu olacak aile hekimine verir ve devir teslimi yapmayan aile hekimi ile ilgili tutanak tutarak müdürlüğe bildirir.

Denetim
MADDE 33 –(1)
Aile sağlığımerkezi, aile hekimleri ve aile sağlığıelemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülkîidare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığıdoğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacıda görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formlarıile gerçekleştirilir. Mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiği takdirde, Aile Hekimliği UygulamasıKapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesis edilir.

SEKİZİNCİBÖLÜM
Eğitim Aile SağlığıMerkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimine
İlişkin Usul ve Esaslar
Eğitim aile sağlığımerkezi ve eğitim aile hekimliği birimi
MADDE 34 –
(1) Aile hekimliği saha eğitimleri için aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Üniversite Rektörlükleri ile Kurum arasında sözleşme yapılarak öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak suretiyle eğitim kurumlarıtarafından eğitim aile sağlığımerkezi veya eğitim aile hekimliği birimi açılabilir. Bunların açılacağıyer, eğitim kurumunun talebi, müdürlüğün uygun görüşüve Kurumun onayıile belirlenir. Birim sayılarıher bir asistan sayısıesas alınarak belirlenir ve Kurumca onaylanır. Eğitim kurumunda asistan sayısının fazla olmasıhalinde, müdürlüğün uygun görüşüve Kurumun onayıile aynıeğitim kurumuna bağlıbirden fazla eğitim aile sağlığımerkezi açabilir.

(2) Eğitim aile sağlığımerkezinde; eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimliği uzmanlık eğitimi gören bir veya birden fazla asistan tarafından aile hekimliği hizmeti verilir. Asistanların rotasyon süreleri Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) kararlarına göre belirlenir.

(3) Eğitim aile sağlığımerkezindeki asistan ve aile sağlığıelemanıile ayrıca sözleşme yapılmaz.

(4) Eğitim kurumu, ihtiyaçhalinde eğitim aile sağlığımerkezlerinde verilen sağlık hizmetlerine yardımcıolmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için personel çalıştırır.

(5) Boşalan veya yeni açılacak aile hekimliği birimleri eğitim kurumunun talebi üzerine yerleştirme esaslarıdikkate alınmaksızın asgari altıaydan önce asistanın birimden ayrılmayacağıtaahhüdüile birlikte eğitim aile hekimliği birimi olarak birinci fıkradaki usule göre eğitim kurumlarına tahsis edilebilir.

(6) Eğitim aile sağlığımerkezinin, sağlık hizmetlerinin çeşidine ve niteliğine uygun olması, hizmeti sunan ve kullananların memnuniyetini sağlaması, fonksiyonel ve yapısal olarak belirlenen asgari şartlarısağlamasıve hizmetten yararlanacakların kolayca ulaşabilecekleri yerde olmasıesastır.

(7) Eğitim aile hekimliği birimleri çalışma bölgesi içinde olmak kaydıyla bu maddedeki hususlara bağlıkalınarak eğitim kurumunun teklifi, müdürlüğün uygun görüşüve valiliğin onayıile hizmet için verilen mekân değiştirebilirler. Bu değişiklik 5 işgünüiçerisinde Kuruma bildirilir. Eğitim aile sağlığımerkezlerine Kurum tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde isim verilir.

(8) Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminde yapılan eğitimlerin hizmette aksamaya meydan vermeyecek şekilde planlanmasıve uygulanmasıgerekir.

Eğitim aile sağlığımerkezinin işletilmesi
MADDE 35 –
(1) Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminde verilen aile hekimliği hizmetleri, eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda verilir. Eğitici, eğitim aile sağlığımerkezinin işletilmesinden kurumu ile birlikte birinci derecede sorumlu olduğu gibi bu merkezin müdürlük ile koordinasyonunu sağlamakla da görevlidir.

Eğitim aile sağlığımerkezinin fiziki şartlarıve teknik donanımı
MADDE 36 –(1)
Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği birimi bu Yönetmelikteki diğer aile sağlığımerkezleri için öngörülen fiziki şartlar ve teknik donanımlara ilişkin hükümlere tabidir.

(2) Asistanlarının eğitim ihtiyaçlarıiçin eğitim salonu/asistan odası, eğitici odası, eğitim laboratuvar odasıeğitim kurumunca sağlanır.

(3) Eğitim aile sağlığımerkezinin, eğitim kurumunun kampüs alanıdışında planlanmasıdurumunda eğitim laboratuvar odası, eğitim ihtiyaçlarıiçin mikroskop, lam, lamel, santrifüj cihazıve benzeri malzemeler bulundurulur.

Çalışma saatleri, izin ve denetim
MADDE 37 –
(1) Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminde görev yapan asistan, eğitici ve aile sağlığıelemanlarıizinler, disiplin işlemleri ve kazançgetirici faaliyet yasağıbakımından asli statülerine ilişkin mevzuata tabidirler.

(2) Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminde eğitim kurumu tarafından eğitici, asistan ve aile sağlığıelemanıolarak görevlendirilen personel tam gün esasına göre çalışırlar. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartlarıda dikkate alınmak suretiyle çalıştığıbölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim kurumu tarafından belirlenir ve müdürlükçe onaylanır. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalışma süresine dâhil edilir. Çalışılan günler ve saatler eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminin görünür bir yerine asılarak kişilerin bilgilenmesi sağlanır.

Tetkik ve tahlil işlemleri
MADDE 38 –
(1) Eğitim aile sağlığımerkezi/eğitim aile hekimliği biriminde kayıtlıkişiler için gereken tetkik, teşhis ve görüntüleme hizmetleri eğitim kurumunca verilir. Eğitim aile sağlığımerkezlerinde laboratuvar hizmetinin verilmesi zorunlu olup müstakil olarak hizmet verilen eğitim aile sağlığımerkezlerinde görüntüleme hizmeti de verilebilir. Eğitim kurumunun talebi halinde bu hizmetler müdürlük aracılığıile de temin edilebilir.

Diğer hususlar
MADDE 39 –
(1) Eğitici ve asistanlar, bu Yönetmelikteki aile hekimlerinin, eğitim kurumunca görevlendirilen aile sağlığıelemanlarıise bu Yönetmelikteki aile sağlığıelemanlarının, yetkilerine sahip olup görev ve sorumluluklarıile yükümlüdürler.

(2) Eğitim aile sağlığımerkezlerinde eğitici, asistan ve aile sağlığıelemanlarının göreve başlayışlarıve ayrılışlarıeğitim kurumu sorumluluğunda yapılır. Personel hareketleri bir ay öncesinden Kuruma bildirilir.

(3) Eğitici, asistan ve aile sağlığıelemanları; hizmet kalite standartlarının yükseltilmesinin sağlanmasıiçin Kurumca belirlenen birinci aşama eğitiminden muaftır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 –
(1) 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta, 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine yapılmışolan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmışsayılır.

Açılmışaile sağlığımerkezlerinin durumu
GEÇİCİMADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan aile sağlığımerkezleri bina şartlarıve fizik mekânlarıbakımından 1/1/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik ile getirilen asgari fiziki şartlara uygun hale getirilmek zorundadır.

İdari görevden ayrılmasıuygun görülmeyenler
GEÇİCİMADDE 2 –
(1) İl sağlık müdürü, müdür yardımcısıve şube müdürüolarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmalarıve yerleştirilme hakkıelde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmalarıBakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalmasıveya yeni pozisyon açılmasıhalinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler.

Yürürlük
MADDE 41 –
(1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 42 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanıyürütür.

EK-1 – AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ GİDERİ OLARAK YAPILACAK KATKILARIN TESPİTİNDE KULLANILMAK ÜZERE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMASI

STANDART
D Grubu
C Grubu
B Grubu
A Grubu

1 – Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir.
+ +

2 – Muayene odası asgari 14 m2’dir.
+

3 –  Bekleme alanlarında büyüklüğüne uygun LCD, plazma, LED TV ve benzeri cihazlar bulundurup sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar yapılmaktadır.
+ + + +

4 – Tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanı asgari 20 m2’dir (birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m2 ilave edilir).
+  + + +

5 – Aile sağlığı merkezinde en az 10 m2’lik müstakil bir “aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası” oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir “aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası” planlanır ).
+  +  +  *

6 – Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m2’lik müstakil bir oda oluşturulmuştur (birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir “gebe izlem ve aile planlaması odası” planlanır).
+  +  *

7 – Aile sağlığı merkezinde aile planlaması için rahim içi araç uygulaması ve takibi yapılmakta ve kayıtları elektronik ortamda tutulmaktadır.
+ +

8 – Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya bölümü planlanmıştır (bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir). Emzirme alanında masa, oturma grubu ve bebek bakım ünitesi ile bebeği koruyucu güvenlik önlemleri (korkuluk, yükseltilmiş kenarlar ve benzerleri) bulunmaktadır.
+

9 – Aile sağlığı merkezinde her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odası planlanmıştır.
+

10 – Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 10 saat temizlik personeli çalıştırmaktadır.
+  + + +

11 – Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır (aile hekimi başına haftalık 10 saat).
+ + +

12 – Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için 11 nci satıra ilave olarak haftalık 10 saat ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır.
+

13 – Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde haftada asgari 14 saat esnek mesai saati uygulaması yapılmaktadır.
+ +

14 – Aile sağlığı merkezine ait aktif internet sayfası bulunmaktadır.
+

15 – Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde ve bekleme alanında sağlık personeli ve hastalar için yeterli düzeyde el antiseptiği bulundurulmaktadır.
+ + + +

16 – Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak bulunmaktadır.
+
(*) Tek hekimin çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde 5 ve 6 ncı satırda belirtilen odalar birlikte kullanılabilir.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla