KVKK ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Söz konusu bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilerek aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Şirket, işbu ‘Aydınlatma Metnini ’yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. Veri Sorumlusu Kimliği

İşlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu; Halaskargazi Cad. Ünsal Çarşısı, No: 172, D: 134 – Şişli / İstanbul, adresinde faaliyette bulunan, Mecidiyeköy Vergi Dairesi, 6130696334 Vergi numarasında kayıtlı bulunan ‘Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Sti. ’dir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz şirket tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, web sitesi, mobil uygulama ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, iş bu sözleşme ilişkisi devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

 • KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması,
 • KVKK m.5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulabilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Amaçları
 • Sözleşmenin kurulması, ifası ve kullanıcı kayıt işleminin yapılabilmesi,
 • Şirketin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,
 • Şirketin kullanıcı tercihleri hakkında daha çok bilgi edinerek kişiye özel tekliflerde bulunabilmesi, hizmet sunumu, her türlü ürün-hizmet tanıtımları, reklam, iletişim, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar hakkında kullanıcıya bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi veya uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi,
 • Kullanıcı memnuniyetine yönelik çalışmalar yapılabilmesi,
 • Çeşitli anket çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Şirketin özel veri tabanı oluşturması,

Amaçlarıyla iş bu bilgilendirme yazısı, muvafakat beyanınız, sözleşmeye istinaden ve ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işlenebilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları

Kullanıcılar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 11. maddesi çerçevesinde Veri Sorumlusu şirkete başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanunu’nun 11. maddesi gereğince, kullanıcılar yukarıda belirtilen taleplerini yazılı ve imzalı olarak Veri Sorumlusu şirketin sözleşmede belirtilen adresine, web sitesindeki iletişim bölümündeki iletişim araçları ile veya info@medikalakademi.com.tr güvenli elektronik imzalı olarak mail adresine iletebilecektir.

Kullanıcıların, Veri Sorumlusu şirkete yöneltmiş olduğu taleplere, şirket tarafından en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

Araç çubuğuna atla