Özel hastane muayene ücretlerinin bu yılki ücret farkları

Kategori: Arşiv Print

Özel sağlık kuruluşlarının SGK’lılardan aldığı ücret, hem hastaneden hastaneye, hem de hastanın muayene için tercih ettiği doktorun profesör, doçent veya uzman olmasına göre değişiyor. Özel sağlık kurumları, kamu kurumlarından farklı oranlarda muayene katılım payı alıyor. Bu SGK katılım payı, özel hastanelere giden hastadan direkt hastanede tahsil edilirken, devlet hastanelerinde ise ilaç alınırken eczaneler aracılığı ile tahsil ediliyor. Özel hastanelerin aldıkları katılım payları ve oranları bu kurumlara başvuran hastalar için çoğu zaman kafa karıştırıcı oluyor.

özel hastane muayene ücretleriNormalde alınacak oranlar kanunla belirlenmiş olmasına rağmen bazı özel hastaneler yasadışı olarak bu oranları değiştirebiliyor. Tüm bu konularla ilgili hastaların merak ettikleri bilgileri ve detayları kapsamlı olarak bu yazıda ele aldık. Ayrıca yazımızda sizden fazla ücret alan hastanelerden bu ücreti nasıl geri alabileceğiniz konusunda da bilgilendirici hukuki öneriler bulacaksınız. İşte 2015 yılı fark üçretleri…

Birinci basamak olarak nitelendirilen sağlık ocaklarından muayene katılım bedeli alınmazken, özel hastanelere müracaat eden hastalardan 12 lira SGK katılım payı tahsil ediliyor. Devlete ait sağlık kurumlarına başvuranlardan ise 5 ile 8 lira katılım bedeli eczaneler tarafından tahsil ediliyor. Ancak muayene ücretleri hastaneden hastaneye değişiyor. Bu yazımazda tüm kurumların aldığı muayene ücretleri ve bunların katılım payları ile ilgili kapsamlı bilgiler bulacaksınız.

https://www.medikalakademi.com.tr/hastane-rehberi/

Özel Hastane Muayene Fark ücreti hangi hallerde alınmayacak

Hangi durumlarda özel hastanelerin fark ücreti alamayacakları ise kanunda ayrıca yer alıyor. Buna göre; acil servislerde verilen ve “yeşil alan muayenesi” adı altında kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere,

  • Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
  • Yoğun bakım hizmetleri,
  • Yanık tedavisi hizmetleri,
  • Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
  • Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
  • Organ, doku ve hücre nakilleri,
  • Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
  • Diyaliz tedavileri,
  • Kardiyovasküler cerrahi işlemleri için (öğretim üyesi tarafından SUT’un 4.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), otelcilik hizmetlerinde herhangi bir ilave ücret alınmıyor.

İlave Ücret Olarak Değerlendirilmeyen Diğer İşlemler Nelerdir?

Sağlık uygulama tebliği eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerin bedellerine ilave olarak Kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz.

Kurumla sözleşmeli eczaneler, eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ücretini, Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseseleri de kişinin talep ettiği görmeye yardımcı malzemenin bedeli ile Kurumca ödenen görmeye yardımcı malzeme bedeliarasında oluşacak fark ücretini kişilerden talep edebileceklerdir. Bu fark ücreti ilave ücret olarakdeğerlendirilmez.

Sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talepedilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez.

Kimlerden İlave Ücret Alınmaz?

Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilenkişiler ile a, b ve c bentlerinde sayılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerdenilave ücret alınamaz.

a)    1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,
b)    2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
c)    Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar,
ç)    Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılıKanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.

Özel hastane doğum ve sezaryan ücretleri ve alınacak fark miktarı

Özel hastaneler doğum sezaryan, epidural anestezi ile doğum ve çoğul gebeliklerde maksimum %200 ilave ücreti alabilirler Güncel ödeme listesi aşağıdaki gibidir;

İşlem adı SGK’nın hastaneye ödediği tutar (TL) (KDV dahil)

Alınabilecek en fazla ilave ücret tutarı (%200)

(KDV dahil)TL

İstisnai sağlık hizmetleri için işlem bedellerinin 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alınabilir.

 

Müdahaleli doğum 432,00 864,00
Normal doğum 432,00 864,00
Sezaryan 486,00 972,00
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjiyoplasti, yenidoğan, preoperatif veya postoperatif 1.118,80 2.237,61
Suda doğum 432,00 İstisnai sağlık hizmetidir. 1.296,00
Epidural anestezi ile doğum 459,00 İstisnai sağlık hizmetidir. 1.377,00
Müdahaleli doğum (ilk doğum) 540,00 1.080,00
Normal doğum (ilk doğum) 540,00 1.080,00
Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik) 540,00 1.080,00
Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) 561,03 1.122,06
Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik) 540,00 İstisnai sağlık hizmetidir. 1.620,00
Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik) 540,00 1.080,00
Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) 561,03 1.122,06
Sezaryen (Çoğul gebelik) 561,03 1.122,06

 

Diyaliz Tedavisinde Özel Hastane Fark Ücreti Alabilir mi?

Hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizive aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri bedelleri SUT’da belirtilen usulve esaslar dahilinde Kurumca karşılanmakta olup sağlık hizmeti sunucuları tarafındanherhangi bir ilave ücret talep edilemez.

Özel hastanelerde sünnet ücretleri

Özel hastanelerde yapılan sünnetlerde yatarak tedavi dışında ilave ücret alınmamaktadır. SGK’nın sünnet için hastane’ye ödediği Tutar 54,00 TL’dir. Çocuk cerrahisi bölümünde yatarak yapılan sünnette alınabilecek en fazla ilave ücret tutarı 108,00TL’dir. Alınabilecek En fazla İlave Ücret Oranı(%200)

SSK Kürtajı Karşılıyor mu?

Sağlık Bakanlığı “parası olana kürtaj” uygulamasını sona erdirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) göre 10 haftadan küçük gebeliklerdeki “isteğe bağlı” kürtajlar SGK kapsamına girdi. Bundan böyle kürtaj olmak isteyenler gebelikleri 10 haftadan küçük olmak koşuluyla, devlet hastanelerinde kürtaj yaptırabilecek. Daha önce işlemin ücretinin devlet tarafından ödenebilmesi için tıbbi zorunluluk koşulu getiriliyordu.

Ağız, Yüz ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (Diş hekimliği) Branşında Özel Hastane Muayenelerinde Fark Ücreti

Ağız, Yüz ve Çene cerrahisi bölümünde yapılan muayenelerde diş cekilmesi, diş dolgusu gibi işlemlerde ayakta tedavide Alınabilecek En fazla İlave Ücret Tutarı 51,84TL’dir. Alınabilecek En fazla İlave Ücret Oranı %200 iken Muayene Katılım Payı 12TL’dir.

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yapılan muayenelerde sadece muayene katılım payı olan 12TL alınmaktadr.

Özel Hastane Ameliyat Fark Ücreti Alıyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel hastaneler SGK’nın kendilerine ödediği sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 200’üne kadar ilave ücret alabiliyorlar. SGK bir tedavi için 100 lira öderim diyorsa hastane en fazla 200 liraya kadar ilave ücret isteyebilir veya hiç almaz. Kanser tedavilerinde sadece radyoterapi, kemoterapi ve radyo izotop tedavilerinde ilave ücret alınmaz. Bunun dışında kanser tedavisine yönelik olarak yapılan, muayene, cerrahi işlem, tetkik tahliller gibi hususlardan ilave ücret alınabilir. Bunun dışında tüm tedavilerde olduğu gibi burada da otelcilik hizmetinde de ilave ücret alınır.

Özel Hastane Yoğun Bakımda Fark Ücreti Alır mı?

Hiçbir özel hastane yoğun bakım tedavisi olan bir hastadan ilave ücret isteyemez. Hasta veya yakınları ilave ücret isteyenleri SGK’ya şikayet edebilirler. Ancak yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen muayene ve diğer ayaktan yapılan tüm tetkik-tahliller kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler ile koklear implant yerleştirilmesi işlemi (18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç) için ise ilave ücret alınabilir. Ancak bazı hormon tetkikleri, tomografi, MR gibi tetkikler için ayrıca ilave ücret alınır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemlerinde Özel Hastaneler Fark Ücreti Alır mı?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ilişkin sağlık raporlarının nasıl düzenleneceğiile resmi ve özel sağlık hizmeti sunucularında ayakta ve yatarak verilen fizik tedavive rehabilitasyon bedelleri Kurumca karşılanmaktadır. Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyonuygulamalarında bir hastaya günde en fazla bir seans, yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyonuygulamalarında ise aynı bölge için bir seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi bedeliKurumca karşılanır. Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans,iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporudüzenlenebilir.

Özel Hastanelere Ödenen Fazla Fark Ücretinin İadesi Nasıl Sağlanır?

Özel hastaneler hizmet verdikleri hasta sayısını arttırmak amacıyla SGK ile anlaşma yoluna gitmekte ve bu hususu tanıtım kampanyalarında kullanmaktadırlar. Özel hastaneden aldığı sağlık hizmetine ait bedelin SGK tarafından ödeneceğini, kendisinin cüz’i bir fark ücreti ödeyerek kaliteli ve hızlı bir sağlık hizmeti alacağını düşünen hastalar özel hastanelerin haksız ve SGK ile yaptıkları sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle yüksek ücretler ödemeye mecbur bırakılıyor.

Fazla Ücret Tahsil Edenlere, SGK Yalnızca Para Cezası Uygulayabiliyor..

Hasta ve hasta yakınları kendilerinden sözleşmeye ve mevzuata aykırı olarak fazladan fark ücreti tahsil edildiğini anlayıp, hizmet aldıkları hastaneden hatanın düzeltilmesini talep ettiklerinde değişen bir şey olmuyor. Özel hastaneler fazladan ücret aldıklarını kabul etseler dahi -SGK ‘nın taktir ettiği ücretin yetersiz olduğu- savunması ile iade yoluna gitmiyorlar. SGK ile anlaşmalı olduklarını duyurarak müşteri! sayısını arttıran özel hastaneler anlaşma şartlarına uymayarak etik olmayan bir durumun ortaya çıkmasına neden oluyorlar. Fazladan ödenen ücreti iadeye yanaşmayan hastane, faaliyet gösterdiği bölgeden sorumlu olan SGK Müdürlüğü’nde yer alan Merkezlere şikayet edilebiliyor.

SGK şikayet konusu dilekçeyle ilgili olarak hastaneye yalnızca para cezası kesebiliyor, şikayetçi hasta veya hasta yakınının fazladan ödediği ücretin iadesi konusunda başkaca bir yaptırımı bulunmuyor. Hastane, SGK ‘ya şikayet sonrası ücretin iadesi yolunu seçerse kendisine kesilecek cezanın yarısını ödeyerek kurtulabiliyor ancak sektörün büyük oyuncuları genelde bu yolu tercih etmiyor, kendilerine kesilen cezayı ödeseler dahi ücreti iade etmemek konusunda direniş gösteriyorlar.

Fazladan ödediği ücreti özel hastaneden geri almak isteyen hastanın SGK ‘ya şikayet dışında farklı bir yol izlemesi gerekiyor. Bu haberimizde özel hastanelere fazladan ödediği fark ücretini iade olarak almak isteyenlerin izlemesi gereken yol hakkında bilgi vermek istiyoruz..

Fark Ücretini Tüketici Hakem Heyeti Yardımıyla Geri Aldı..

Örnek olayda SGK ile anlaşmalı, İstanbul ‘da faaliyet gösteren ve Ülkemizin birçok şehrinde şubesi olan büyük bir grubun hastanesine başvurulmuştur. Yapılan her poliklinik işlemi ve tetkik öncesi hastadan ödeme yapması istenmiş, ödemeler esnasında ilgililere SGK ‘lı olunduğu ve bu kapsamda ücret tahsil etmeleri gerektiği hatırlatılmıştır. İlk başvuru tarihinden 4 gün sonra hastaneye kontrol amaçlı tekrar başvurulmuş ve yapılan tetkikler için hastane tarafından tekrar ücret tahsil edilmiştir. Hasta verilen hizmete dair Fatura ve Hizmet Dökümü alarak hastaneden ayrılmıştır. “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve Ekleri” ile SGK web sitesinde yer alan uygulama yardımıyla hastanenin alması gereken fark ücreti tekrar hesaplanmış; %787 oranında fazla ücret tahsil edildiği görülmüştür.

Durum hastaneye bildirilip fazladan tahsil edilen ücretin iadesi istenmiştir. Hastane fazladan tahsil edilen ücreti kabul etmiş ancak iadesi konusunda olumsuz yanıt vermiştir. Bunun üzerine ilgili belgeler ile Tüketici Hakem Heyeti ‘ne başvurulmuştur. Hastanenin “Alınan ücretin uygun olduğu ve hasta ile hastane arasındaki tıbbi ilişkinin tüketici hakem heyetince inceleme konusu edilemeyeceği” yönündeki savunması Tüketici Hakem Heyeti tarafından reddedilmiş, hastanenin fazladan tahsil ettiği ücreti iade etmesine hükmedilmiştir. Kesinleşen kararın hastane tarafından yerine getirilmemesi üzerine icra kanalıyla tahsilat yapılmıştır.

Tetkikler ve yapılan işlemlere göre Özel Hastanelerin aldığı fark ücretlerini hesaplamak İçin SGK’nın internet sayfasından daha fazla bilgi alabilirsiniz

Özel Hastane Hastadan Fazla Ücret Aldığında, İzlenmesi Gereken Yol

1. Özel hastanelerin SGK lı hastalardan tahsil edebilecekleri fark ücreti ve diğer hususlar “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)” ile düzenlenmiştir. Ayrıca SGK web sitesinde, alınan hizmet karşılığında özel hastaneye ödenecek fark ücretinin hesaplanabildiği kullanımı kolay bir uygulama yer almaktadır.

2. Özel hastaneden hizmet aldığınızda mutlaka fatura ve aldığınız hizmet ve yapılan tetiklere ait “Hizmet Dökümü” talep edin. Hastaneler 100TL üzerindeki ödemeler için her durumda ve 100TL altındaki ödemeler için talebiniz halinde bu belgeleri vermek zorundadır. (SUT 1.9.1 – İlave ücret alınması – Madde 7)

3. Özel hastanenin SGK ile yaptığı anlaşmaya aykırı olarak fazladan ücret tahsil ettiğini tespit ettiğinizde hastanenin ilgili biriminden iadesini isteyin, olumsuz yanıt aldığınızda iadeli taahhütlü olarak göndereceğiniz dilekçe ile talebinizi yineleyin.

4. Tüm iade taleplerinize rağmen hastaneden olumlu yanıt alamadığınız durumda, iade istediğiniz tutar 1.191,52TL ‘nin altında ise bir dilekçe ve hastaneden aldığınız belgelerle birlikte ikamet ettiğiniz yer Tüketici Hakem Heyeti ‘ne başvurun. (Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2013’den başlayarak 3.110,58 TL ve diğer yerler için 1.191,52TL ‘dir.)

5. Tüketici Hakem Heyeti ‘nin vereceği karar, hastaneye tebliğinden 15 gün sonra kesinleşir ve hüküm hastane tarafında yerine getirilmediğinde “İlamlı İcra” ile takip yapılabilir.

6. 1.191,52TL tutarı aşan iade talepleri Tüketici Mahkemeleri ‘ne yapılmalıdır. Hazırlanmakta olan tasarıyla Tüketici Mahkemeleri ‘ne başvuru ve dava sırasında gerekli tüm masrafların kaldırılması planlanmaktadır. 1.191,52TL üzerindeki tutarlar için Tüketici Hakem Heyetleri’ nin vereceği kararlar kesin olmayıp yalnızca mahkeme için delil niteliği taşımaktadır.

7. Usulsüz ücret alan hastanenin denetlenmesini sağlamak amacıyla şikayetinizi aynı zamanda SGK ‘ya da iletin.

8. Yaptığınız ödemelerin ispatı açısından kolaylık sağlaması ve Sayıştay denetimi sağlamak amacıyla ödemelerinizi kredi kartı ile yapın.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

2 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Davut
Davut
7 yıl önce

Eşimin yarın özel hastanede doktor kontrolü var benim sigortam yok tahlil ücreti ne kadar muayene ücreti ne kadara çıkar acaba

Sefine Ünver
Sefine Ünver
9 yıl önce

Normal doğumda özel hastane 864 tl fark alabilir. Bunun dışında otel ücreti ilave eder. Başka ilave edebileceği bir şey varmı?

Araç çubuğuna atla