Parkinson ve Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçlar

Yazan Psk. Dr. Derya Gündoğdu
4 Aralık 2013   |    17 Ocak 2020    |   Kategori: Alzheimer, Farmasötik / İlaçlar, Parkinson Print

Parkinson hastalığı, motor kontrolden sorumlu bazal gangliyonlar, substantia nigra ve korpus striatumdaki inhibitör dopaminerjik nöronların aktivitesindeki azalmaya bağlı olarak gelişir. Hareketsizken oluşan tremor, hipokinezi, kaslarda rijidite, postür ve yürüme bozukluğu başlıca özellikleridir. Parkinson hastalığı, primer (idiopatik, kalıtsal, juvenil) veya sekonder oluşabilir. Dopamin (inhibitör): Substantia nigradan, neostriatuma tonik ve devamlı kas hareketleri üzerinde inhibitör kontrol edici etki oluşturur. Asetilkolin (uyarıcı): Serebral korteks ve talamustan gelen sinir liflerinden neostriatumda asetilkolin salınır ve istemli hareketlerin başlaması ve kontrolünde eksitatör rol oynar.

Parkinson hastalığı ve tedavisi II

 • Sekonder parkinson: Sekonder parkinsonizmin iyatrojenik nedenleri arasında nöroleptik, a-metildopa, lityum, diazoksit, flunarizin, sinnarizin, reserpin, tetrabenazin kullanımı yer alır. Ayrıca, manganez, karbon monoksit, karbondisülfit ve siyanür zehirlenmeleri ile etanol ve MPTP (1-metil 4-fenil 1,2,3,6-tetrahidropiridin) toksik nedenlerle parkinsonizm yapar.

Parkinson hastalığı neden olur? Belirtileri, teşhisi ve evreleri

 • Haloperidol ve fenotiazin gibi nöroleptik ilaçlar dopamin reseptörlerini bloke ettiğinden Parkinson hastalarında kontrendikedir.
 • MPTP irreversibl olarak dopaminerjik nigrostriatal nöronların harabiyetine yol açan bir nörotoksindir. MPTP nöronlar içinde, MAOB ile toksik metaboliti olan MPP+’ya (N-metil 4-fenilpiridin) dönüşür. MPP+ nöronlara dopaminin alımını sağlayan yolu kullanarak girer ve toksisitesini gerçekleştirir. MAOB inhibitörü selejilin MPTP ile oluşturulan nörotoksisiteyi önler.

 parkinson

Parkinson hastalığı neden olur? Belirtileri ve tedavisi

kullanılan ilaçlar

Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

Levodopa I

 • Tedavinin amacı yetersiz olan dopaminin düzeyini arttırmaktır.
 • Dopamin kan beyin bariyerini geçemediği için prekürsörü olan levodopa (L-dopa, dihidroksifenil alanin) kullanılır.

Parkinson hastalığı ve beslenme! Hastalara öneriler ve uyarılar

 • Levodopa, periferde büyük oranda dekarboksilasyonla dopamine dönüşüp bulantı kusma, aritmi, hipotansiyona yol açar. Ağız yoluyla alınan levodopanın %90’ı dopa dekarboksilaz ve MAO ile gastrointestinal kanalda ilk geçiş etkisine uğrar, %9’u serumda ve periferde dopa dekarboksilaz ve katekol-O-metiltransferaz (COMT) ile dopamine dönüşür ve santral sinir sistemine sadece ulaşır.
 • Bunu önlemek için beraberinde dopa dekarboksilaz inhibitörü karbidopa veya benserazit verilir. Dopa dekarboksilaz inhibitörleri, levodopanın santral sinir sistemine geçişini %10’a kadar çıkartabilir.
 • Oral dozun 2/3’ü 8 saat sonra homovalinik asit ve dihidroksifenil asetik asit metabolitleri halinde idrarla atılır.

levodopa alone

levodopa

Levodopa II

 • Tedavinin ilk yıllarında etkilidir, ancak etkinliği, dopaminerjik nöronlardaki dejenerasyonun devam etmesine bağlı olarak 3-5 yılda azalır. Levodopa tedavisinin erken başlaması ile nöron dejenerasyonu daha yavaş gerçekleşir.
 • Levodopanınyarı-ömrü 1-2 saattir. Bu nedenle günde 3-4 doza bölünmüş bir şekilde 3-8 g verilir. Beraberinde dopa dekarboksilaz inhibitörü kullanıldığında bu doz 4-8 kat azaltılabilir.
 • Plazma konsantrasyonunda oynamalar motor kontrolde fluktuasyona neden olur (kısa bir süre önce motor fonksiyonları düzgün olan bir hastanın levodopa seviyesinin düşmesine bağlı aniden hareketlerinin bozulması; on-off fenomeni).
 • Lösin ve isolösin gibi büyük nötral amino asitler levodopa ile bağırsaktan absorpsiyon ve kan beyin bariyerini geçiş için yarışırlar. Etkinliğinin azalmaması için aç karnına alınmalıdır.

Levodopanın yan etkileri

 • Kusma merkezinin uyarılmasına bağlı bulantı, kusma; ayrıca iştahsızlık, ağız kuruluğu; kalp üzerine dopaminerjik etki ile taşikardi ve ventriküler ekstrasistol, hipotansiyon; iris üzerine adrenerjik etki ile midriasis, ayrıca, kan diskrazisi, pozitif Coombs testi, tükürük ve idrarın kahverengileşmesi, halusinasyonlar, diskinezi, kişilik değişiklikleri, depresyon, anksiyete, uykusuzluk veya kabus görme yapabilir. Psikotik hastalarda semptomları arttırır.
 • İlaç bir süre bırakılırsa (ilaç tatili), levodopanın on-off fenomeni dışındaki nörolojik ve davranışsal yan etkilerinde iyileşme sağlanabilir.

Levodopanın ilaç etkileşimleri

 • B6 vitamini (piridoksin) levodopanın periferik yıkımını arttırır.
 • Fenelzin gibi MAO inhibitörleri, levodopa ile birlikte kullanıldığında katekolamin sentezini arttırarak hipertansif krize neden olur. MAO inhibitörleri kullananlarda levodopaya geçmek için ilaç kesilmeli ve en az 2 hafta beklenmelidir.
 • Periferik dopamin antagonisti domperidon, dopaminin periferik yan etkilerini (örn. kardiyak etkiler, bulantı) azaltır.

Ekran Alıntısı

Dopamin agonistleri

Ergot türevleri: (bromokriptin, pergolit, lisurid, kabergolin, tergurid)

 • Bromokriptin: Dopaminin D2-reseptör agonisti olan bir ergot alkaloididir. Hiperprolaktinemide de kullanılır. Etki süresi levodopadan daha uzundur (t,/2 6-8 saat). Bromokriptin levodopaya refrakter olan hastalarda etkin olabilir.
 • Yan etkileri: Halusinasyon, konfüzyon, bulantı, hipotansiyon levodopadan daha şiddetlidir. Daha hafif diskinezi yapar. Kardiyak aritmi, miyokard infarktüsü, periferik damar hastalıklarında tabloyu kötüleştirme, eritromelalji ve ergotizm yapabilir.
 • Pergolit: Hem D1- hem de D2-reseptör agonisti bir ergot alkaloididir.

Ergot türevi olmayan dopamin agonistleri:(pramipeksol, ropinirol, piribedil, talipeksol)

 • Pramipeksol: D1-reseptörü üzerine az etkilidir. D2-ve D3-reseptörlerinin agonistidir. Ağır olmayan Parkinsonda tek başına kullanılabilir. Nöroprotektif olduğu öne sürülmektedir.
 • Ropinirol: D1-reseptörü üzerine etkili değildir. D2-ve D3-reseptörlerinin agonistidir. Pramipeksol ve ropinirolün ortak yan etkileri postural hipotansiyon, yorgunluk, uykuya meyil veya uykusuzluk ve periferik ödem, bulantı, kabızlık, diskineziler ve konfüzyondur.

parkinson tedavisi

MAO inhibitörleri

 • Selejilin: Dopamini metabolize eden MAOB’yi selektif olarak inhibe eder (MAOA noradrenalin ve serotonini metabolize eder). Non-selektif MAO inhibitörlerinin aksine nadiren hipertansif krize yol açar. Yüksek dozda selektivitesi kaybolur ve ağır hipertansiyon gelişir. Erken dönemde uygulanırsa semptomatik döneme geçiş süresini %50 uzatır.
 • Lazabemid ve rasajilin de selektif MAOB inhibitörleridir.

COMT inhibitörleri – (tolkapon, entakapon, nitekapon)

 • parkinson tedaviTolkapon ve entakapon: Levodopanınperiferik metabolizmasını azaltarak etkinliğini arttırırlar. Fluktasyonları belirgin hastalarda kullanılmaları uygundur. Entakapon santral sinir sistemine geçmezken tolkaponun hem santral hem de periferik etkileri vardır.
 • Yan etkileri: İshal, karın ağrısı, ortostatik hipotansiyon.

Amantadin

 • İnfluenza tedavisinde kullanılan bir antiviraldir. Sağlam kalan nöronlarda dopamin sentezini, salgılanmasını ve geri alınmasını arttırır. Tremora etkisi levodopadan daha azdır. NMDA reseptörleri üzerine de etkilidir.
 • Yan etkileri: Huzursuzluk, ajitasyon, konfüzyon ve halusinasyon. Yüksek dozlarda akut toksik psikoz. Ayrıca ortostatik hipotansiyon, idrar retansiyonu, periferik ödem, ağız kuruması yapar. Levodopadan daha zayıf etkilidir ve hızlı tolerans gelişir, yan etkileri de daha azdır.
 • Memantadin de benzer etkilidir.

parkinson tedavi

Antimuskarinikler

Biperiden, benztropin, bornaprin, orfenadrin, prosiklidin, triheksifenidil, tropatepin

 • Levodopadan daha az etkilidirler, tedaviye yardımcı olarak kullanılırlar. Pupillerde dilatasyon, idrar retansiyonu, konfüzyon, halusinasyon, ağız kuruluğu yaparlar.

Parkinson hastalığında deneysel yaklaşımlar

 • E vitamini, hastalığın progresyonunu yavaşlatır.
 • Ayrıca glutamat antagonistleri, glial hücre kaynaklı nörotrofik faktör (glial cell line derived neurotrophic factor) ve GM1 gangliozit de parkinson hastalığın tedavisi için denenmektedir.

Alzheimer hastalığı I

 • Demans bilinci açık bir kişide, günlük aktivitelerini etkileyecek derecede entellektüel ve sosyal yeteneklerinde yıkımla giden bir sendromdur. Başta hafıza olmak üzere birden çok kognitif fonksiyonda (dikkat, lisan, beceriler, algılama, problem çözme) bozulma görülür.
 • Alzheimer hastalığı primer dejeneratif bir demanstır. Alzheimer hastalığı demansın en sık nedenidir. Tüm demansların%50-70’ini oluşturmaktadır. Progresif dejeneratif gidişli olup 65 yaşın üzerindeki kişilerde %6-10, 85 yaşın üzerindekilerde %30-47 gibi yüksek bir prevalansa sahiptir.

Alzheimer nedir? Nedenleri, belirtileri, tedavisi ve korunma

Alzheimer hastalığı II

 • Hastalığın patogenezinde yer alan amiloid plaklarının oluşumunda, APP (amyloid precursor-like proteins), presenilinler, apolipoprotein E geni ve Apo Ee4 aleli, artmış tau fosforilasyonu ve nörofibriler yumaklar rol oynar. Kesin tanı ancak nöropatolojik inceleme ile konabilir.
 • Makroskopik olarak beyin atrofiye uğrayarak küçülmüş, sulkuslar genişlemiş, giruslar daralmıştır. Doku kaybına bağlı ventriküller genişlemiştir.
 • Mikroskopik bulguları ekstraselüler yerleşimli ‘senil plaklar’, hücre içine yerleşmiş ‘nörofibriler yumaklar’, granülovakuoler dejenerasyon, nöron ve sinaps kaybı, amiloid anjiopatidir.

Alzheimer hastalığı tedavisi

 • Etiyolojisi kesin olarak bilinmediği için ancak semptomatik tedavisi mümkündür.
 • Tedavi stratejileri semptomların hafifletilmesi, progresyonun yavaşlatılması ve altta yatan selüler ve moleküler mekanizmanın önlenmesini içerir.
 • Tedavi esas olarak kolinerjik sistemin etkilerini arttırmaya yöneliktir.

Alzheimer tedavisinde asetilkolin esteraz inhibitörlerinin kullanımları
(takrin, donepezil, galantamin, rivastigmin)

 • Asetilkolini parçalayan asetilkolin esterazı inhibe ederek sinaptik aralıktaki asetilkolin miktarını ve dolayısıyla kolinerjik iletimi arttırırlar. 6-9 ay kadar tabloyu bulunduğu noktada sabitlerler.
 • Progresyonu yavaşlatırlar ancak tedaviye erken evrede başlanmalıdır. Etkileri 3. ayda belirginleşir, ilaç kesildikten 4-6 hafta sonra kaybolur.

Alzheimer hastalığı tedavisinde kolinerjik agonistlerin kullanımları

 • Postsinaptik muskarinik reseptörlerin uyarılması yolu ile etki ederler. Selektif muskarinik (özellikle M1) reseptör agonistleri üzerinde çalı şmalar vardır.
 • Bunlardan ksanomelin, milamilin, oksotremorin deneysel aşamadadır.

Alzheimer tedavisi ve hastalıkla yaşama rehberi: Öneriler ve uyarılar

Alzheimer tedavisinde kullanılan diğer ajanlar

 • Biyoaminerjik sistem kökenli tedavilerde selejilin ön plana çıkmaktadır. MAOB inhibitörü ve antioksidan olup 10 mg/gün dozda kullanılır. Tremor, tardif diskinezi, peptik ulcus aktivasyonu, psikotik reaksiyonlara yol açabilir. Asetilkolin esteraz inhibitörleri ile kombine kullanılır.
 • Alzheimer hastalığında daha başarılı tedavi oluşturmak amacıyla, ergot alkaloidleri, E vitamini, Ginkgo biloba, desferroksamin, östrojen, antiinflamatuar tedavi (selekoksib gibi selektif COX2 inhibitörleri), beta amiloid metabolizmasına yönelik tedaviler, nöronal membran stabilizatörleri, NMDA antagonisti olan memantin, trofik faktörler, statinler, kalsiyum kanal blokerleri, idebenon, propentofilin, nootropikler (pirasetam, sulbutiamin), melatonin, tau proteininin hiperfosforilasyonundan sorumlu kinazların inhibisyonu ve tau defosforilizasyonunu sağlayan fosfatazların güçlendirilmesi araştırılmaktadır.
Kaynak:Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla