Kadınların %30’u hayatında hiç jinekoloğa gitmemiş

Kategori: Jinekoloji Print

Kadınların %50’si kanserden korunmak için hiçbir şey yapmıyor
Philips, kadın sağlığı üzerine Türkiye genelinde yaptığı yeni araştırma ile ‘Sağlık ve İyi Yaşam Haritası’nı geliştirdi. 400’den fazla kadının katılımı ile 12 şehirde yapılan yeni araştırma; kadınların mevcut sağlık durumlarının ve meme kanserine yönelik farkındalık düzeylerinin tespiti için yapıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların çoğunluğu (%62) fiziksel sağlık durumundan memnun, %65’i yeterli düzeyde fiziksel egzersiz yapmıyor. Kadınların yarıdan fazlası sağlık hizmetlerini yeterli bulmuyor. Kadınların üçte biri hayatında hiç jinekoloğa gitmemiş. Türkiye’deki kadınların %78’i her yıl düzenli olarak mamografi çektirmenin meme kanseri teşhisine etkisinin büyük olduğunu düşünüyor. Kadınların %41’i daha önce kendisine veya bir yakınına meme kanseri teşhisi konduğunu belirtiyor. Kadınların yarıdan fazlası kanserden korunmak için hiçbir şey yapmıyor.

Araştırmanın verilerini kamu oyu ile paylaşmak için bir basın toplantısı düzenleyen Türk Philips CEO’su ve Philips Sağlık Türkiye Genel Müdürü Willem Rozenberg, şu bilgileri verdi: “Günümüzde kadınlar sağlık hizmetleriyle ilgili kararlarda ve harcamalarda çok büyük etki sahibidirler. Kadınlar sağlık hizmetlerinin esas müşterileridir, bunun nedeni sadece karmaşık sağlık yapılarına sahip olmaları değil, aynı zamanda genellikle aile fertlerinin sağlık durumlarını da yönetmeleridir. Kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşar, dünya nüfusundaki oranları daha yüksektir ve hayatları boyunca sağlık kaynaklarını daha fazla tüketir.”

Toplumun sağlık ve yaşam kalitesini geliştirmeyi misyon edinmiş bir firma olarak bilimsel çalışmalar büyük önem verdiklerini dile getiren Rozenberg, “Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yaptığımız araştırma sonucunda açıkladığımız “Sağlık ve İyi Yaşam Haritası”nı bu yıl da sağlık kadın sağlığı üzerine yaptığımız yeni araştırma ile geliştirdik. Türkiye’de yaşayan kadınların mevcut sağlık durumlarının ve meme kanserine yönelik farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla yaptığımız bu yeni araştırma; kadınların sağlık alanında yaşadığı sorunları ve beklentilerini anlamamıza ve bu doğrultuda ihtiyaçlarını doğru biçimde tespit etmemize fayda sağlayacaktır. Philips olarak kadınların sağlıklarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için uzmanlığımızı ve yaratıcılığımızı uygulamada büyük bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kadınların %62’si fiziksel sağlık durumundan memnun…
Yapılan araştırmaya göre kadınların çoğunluğu (%62) fiziksel sağlık durumundan genel olarak memnun. Buna karşın, kadınların % 65’i yeterli düzeyde fiziksel egzersiz yapmıyor. Yüksek tansiyon, jinekolojik hastalıklar, eklem ağrıları ve meme kanseri görüşülen kişilerin önümüzdeki 5 yıl içerisinde sağlığı için tehdit oluşturacağından endişe ettikleri hastalıkların başında geliyor. Türkiye’deki kadınların yarıdan fazlası sağlık hizmetlerini kadınların ihtiyaçlarını karşılamada yeterli bulmuyor. Devletin kadın sağlığına yönelik olarak öncelik vermesi ve kaynak ayırması gerektiği düşünülen hastalıkların başında kanser geliyor, kanseri jinekolojik hastalıklar takip ediyor.

Kadınların üçte biri hayatında hiç jinekoloğa gitmemiş…
Görüşülen kişilerin sadece üçte biri Türkiye’deki kanser teşhis ve tedavisine yönelik teknik ekipmanları yeterli buluyor. Kadınların yarıdan fazlası kanserden korunmak için hiçbir şey yapmıyor. Kadınların üçte biri hayatında hiç jinekoloğa gitmediğini söylüyor. Türkiye’deki kadınların yarıdan fazlası bugüne kadar meme kanseri taraması yaptırmak ve kontrol amacıyla bir doktora ya da sağlık kurumuna gitmediğini belirtiyor. Görüşülen kişilerin %38’i ilk mamografi için önerilen yaşı bilmiyor. Kadınların %78’i her yıl düzenli olarak mamografi çektirmenin meme kanseri teşhisine etkisinin büyük olduğunu düşünüyor. Benzer biçimde, erken teşhisin tedavi edilebilirlik üzerindeki önemine yönelik farkındalığın da yüksek olduğu görülüyor (%85).

Kadınların %41’i daha önce kendisine veya bir yakınına meme kanseri teşhisi konduğunu belirtiyor…
Araştırma kapsamında görüşülen kişilerin %41’i daha önce kendisine veya bir yakınına meme kanseri teşhisi konduğunu söylüyor. “Üzüntü”, bu haber karşısında ilk hissedilen duyguların başında geliyor. Eşler kişiye kanser teşhisi konması durumunda bu durumun ilk paylaşılacağı kişi olarak belirtiliyor. Meme kanseri konusunda etkili bilgi kaynakları incelendiğinde, televizyon programları ve uzman doktorların bilgi alınan kaynakların başında geldiği görülüyor. Görüşülen kadınların %20’si ise meme kanseri hakkında hiçbir kaynaktan bilgi almadığını söylüyor.

Araştırma Hakkında…
Araştırma ERA Research and Consultancy tarafından kantitatif araştırma yöntemlerinden telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Görüşmeler TÜİK NUTS1 bölgelerine göre 12 ilin kentsel alanlarında 18-70 yaş arasındaki 403 kadın ile 1-11 Kasım 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.


Türkiye’de Kadın Sağlığı Araştırma Raporu – AMAÇ & KAPSAM
Çalışmada ana amaç, kadınların mevcut sağlık durumlarının, meme kanserine yönelik farkındalık düzeylerinin ve davranışlarının tespit edilmesidir. Çalışma kapsamında aşağıdaki konular ele alınmıştır: Kadın Sağlığı, Mevcut fiziksel sağlık durumu, Fiziksel egzersiz yapma durumu, Önümüzdeki 5 yıl içinde sağlık üzerinde tehdit oluşturacağı düşünülen hastalıklar, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin kadınların ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliği, Kadın sağlığı konusunda devletin öncelik vermesi ve kaynak ayırması gereken hastalıklar, Kanser ve Meme Kanseri, Kanser teşhis ve tedavisine yönelik ekipmanların yeterliliği, Muayene/ Kontrol amacıyla jinekoloğa gitme sıklığı, Kanserden korunmak için yapılanlar, Meme kanseri taraması/ kontrolü için doktora gitme durumu, Belirlenen meme kanseri taraması teşhis yöntemlerini yaptırmış olma durumu, İlk mamografi için önerilen yaşa ilişkin farkındalık, Düzenli mamografi çektirmenin meme kanseri teşhisine etkisine ilişkin farkındalık, Meme kanserinin erken evrede teşhis edilmesi durumunda %95 oranında tedavi edilebilmesine yönelik farkındalık, Daha önce kendisine ve/ veya bir yakınına meme kanseri teşhisi konmuş olma durumu, Kendisine/ Yakınına meme kanseri teşhisi konduğunda ilk hissedilenler, Kanser teşhisi konması durumunda ilk kimle paylaşılacağı, Meme kanseri hakkında bilgi alınan kaynaklar

YÖNTEM & ÖRNEKLEM
Çalışmada kantitatif araştırma yöntemlerinden CATI (telefonla görüşme) yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler NUTS1 bölgelerine göre Türkiye genelinde 18 – 70 yaş aralığındaki kadınlar ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında 403 kişi ile görüşülmüştür. Görüşmelerin NUTS 1 bölgeleri bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:

Görüşmeler ortalama 9 dakika sürmüştür. Saha çalışması 1 – 11 Kasım 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Soru formu ERA Research & Consultancy tarafından hazırlanmış ve Philips’in yazılı onayına sunulmuştur. Görüşmeciler ERA Research & Consultancy Proje Ekibi tarafından eğitilmiştir. Görüşmeler ERA Research & Consultancy proje ekibi kontrol ve denetiminde konusunda deneyimli görüşmeci kadrosu tarafından gerçekleştirilmiştir. Sahadan dönen anketlerin tamamı için iç tutarlılık kontroller, döküm ve kodlama işlemleri yapılmıştır. Sonrasında temizlenmiş datada analizler ve raporlama yapılmıştır. Sonuçlar raporlanırken yaş grubu ve büyük iller (İstanbul, Ankara, İzmir)/ diğer iller bazında farklılıklar olup olmadığı incelenmiş, anlamlı farklılıklar belirtilmiştir.

ÖZET – KADIN SAĞLIĞI
Kadınların çoğunluğunun (%62) fiziksel sağlık durumundan genel olarak memnun olduğu görülmektedir. Buna karşın, % 65’i yeterli düzeyde fiziksel egzersiz yapmadıklarını belirtmektedir. Yüksek tansiyon, jinekolojik hastalıklar, eklem ağrıları ve meme kanseri görüşülen kişilerin önümüzdeki 5 yıl içerisinde sağlığı için tehdit oluşturacağından endişe ettikleri hastalıkların başında gelmektedir. Türkiye’deki kadınların yarıdan fazlası sağlık hizmetlerini kadınların ihtiyaçlarını karşılamada yeterli bulmamaktadır. Devletin kadın sağlığına yönelik olarak öncelik vermesi ve kaynak ayırması gerektiği düşünülen hastalıkların başında kanser gelmektedir. Kanseri jinekolojik hastalıklar takip etmektedir.

KANSER ve MEME KANSERİ
Görüşülen kişilerin sadece üçte biri Türkiye’deki kanser teşhis ve tedavisine yönelik teknik ekipmanları yeterli bulduğunu belirtmiştir. Kanserden korunmaya yönelik birşeyler yapan kadınların oranı %44’tür. Yapılanların başında “Sağlıklı beslenmek” gelmektedir. Sağlıklı beslenmeyi “Spor/ Egzersiz yapmak” ve “Sigara içmemek/ az içmek” takip etmektedir. Kadınların yaklaşık üçte biri jinekoloğa hiç gitmediğini belirtmiştir. Yılda 1 ve daha sık jinekoloğa gittiğini belirten kadınların oranı % 44’tür. Görüşülen kadınların %42’si bugüne kadar meme kanseri taraması yaptırmak ve kontrol amacıyla bir doktora ya da sağlık kurumuna gittiğini belirtmiştir. Meme kanseri taraması için en sık uygulandığı belirtilen teşhis yöntemi doktor muayenesidir.

Görüşülen kişilerin %38’i ilk mamografi için önerilen yaşı bilmediğini belirtmiştir. %27’lik bir kesim 40 yaş cevabını vermiştir. Görüşülen kişilerin %78’i her yıl düzenli olarak mamografi çektirmenin meme kanseri teşhisine etkisinin büyük olduğunu düşünmektedir. Benzer biçimde, erken teşhisin tedavi edilebilirlik üzerindeki önemine yönelik farkındalığın da yüksek olduğu görülmektedir (%85). Görüşülen kişilerin %41’i daha önce kendisine veya bir yakınına meme kanseri teşhisi konduğunu belirtmiştir. “Üzüntü”, bu haber karşısında ilk hissedilen duyguların başında gelmektedir. Eşler kişiye kanser teşhisi konması durumunda bu durumun ilk paylaşılacağı kişi olarak belirtilmiştir. Meme kanseri konusunda etkili bilgi kaynakları incelendiğinde, televizyon programları ve uzman doktorların bilgi alınan kaynakların başında geldiği görülmektedir. Görüşülen kadınların %20’si ise meme kanseri hakkında hiçbir kaynaktan bilgi almadığını belirtmiştir.

SONUÇLAR
Mevcut Fiziksel Sağlık Durumu

Görüşülen kişilerin çoğunluğunun (%62) fiziksel sağlık durumundan genel olarak memnun olduğu görülmektedir.

S. Okuyacaklarımdan hangisi şu andaki fiziksel sağlık durumunuzu en iyi ifade eder?

Fiziksel Egzersiz
Görüşülen kişilerin % 65’i yeterli düzeyde fiziksel egzersiz yapmadıklarını belirtmektedir.

S. Yaşınız için yeteri kadar fiziksel egzersiz yaptığınızı düşünüyor musunuz?

Sağlık Üzerinde Tehdit Oluşturacağı Düşünülen Hastalıklar

Yüksek tansiyon, jinekolojik hastalıklar, eklem ağrıları ve meme kanseri görüşülen kişilerin önümüzdeki 5 yıl içerisinde sağlığı için tehdit oluşturacağından endişe ettikleri hastalıkların başında gelmektedir.

*%4’ün üzerindeki cevaplar verilmiştir.
S. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde okuyacaklarımdan hangilerinin sağlığınız için tehdit oluşturacağından endişe ediyorsunuz?

Sağlık Hizmetlerinin Kadınların İhtiyaçlarını Karşılamadaki Yeterliliği

Türkiye’deki sağlık hizmetlerini kadınların ihtiyaçlarını karşılamada yeterli bulan kişilerin oranı %43’tür.

S. Genel olarak Türkiye’deki sağlık hizmetlerini KADINLARIN ihtiyaçlarını karşılamada ne derece yeterli buluyorsunuz?

Kadın Sağlığı Konusunda Devletin Öncelik Vermesi Gereken Hastalıklar

Devletin kadın sağlığına yönelik olarak öncelik vermesi ve kaynak ayırması gereken hastalıkların başında kanser gelmektedir. Kanseri jinekolojik hastalıklar takip etmektedir. Kanser cevabı 40 yaş ve üzerindeki kadınlar tarafından daha fazla oranda belirtilmiştir. Kanser ve jinekolojik hastalıklar İstanbul/ Ankara/ İzmir’de yaşayan kadınlar tarafından diğer illerde yaşayan kadınlara göre daha fazla belirtilmiştir.

S. Sizce KADIN SAĞLIĞINA yönelik olarak devlet öncelikli olarak hangi hastalıkların tedavisine öncelik vermeli ve kaynak ayırmalı?

Kanser ve Meme Kanseri

Kanser Teşhis ve Tedavisine Yönelik Ekipmanların Yeterliliği
Görüşülen kişilerin %34’ü Türkiye’deki kanser teşhis ve tedavisine yönelik teknik ekipmanları yeterli bulduğunu belirtmiştir.

S. Kanser teşhis ve tedavisine yönelik Türkiye’deki teknik ekipmanları ne derece yeterli buluyorsunuz?

Jinekoloğa Gitme Sıklığı

Görüşülen kişilerin yaklaşık üçte biri jinekoloğa hiç gitmediğini belirtmiştir. Yılda 1 ve daha sık jinekoloğa gittiğini belirten kadınların oranı % 44’tür. Yılda 1 ya da daha sık jinekoloğa gitme oranı İstanbul/ Ankara/ İzmir’de yaşayan kadınlar arasında daha yüksektir (%51).

S. Muayene ve kontrol amacıyla bir jinekoloğa/ kadın doğum uzmanına gidiyor musunuz? Gidiyorsanız; ne sıklıkta gittiğinizi öğrenebilir miyim?

Kanserden Korunmak İçin Yapılanlar

Görüşülen kişilerin % 44’ü kanserden korunmak için çeşitli şeyler yaptıklarını belirtmişlerdir. Yapılanların başında “Sağlıklı beslenmek” gelmektedir. Sağlıklı beslenmeyi “Spor/ Egzersiz yapmak” ve “sigara içmemek/ az içmek” takip etmektedir.

S. Kendinizi kanserden korumak için herhangi bir şey yapıyor musunuz?

S. Neler yaptığınızı öğrenebilir miyim?

Meme Kanseri Taraması/ Kontrolü
Görüşülen kadınların %42’si bugüne kadar meme kanseri taraması yaptırmak ve kontrol amacıyla bir doktora ya da sağlık kurumuna gittiğini belirtmiştir. Bu oran İstanbul/ Ankara/ İzmir’de yaşayan kadınlarda daha yüksektir (%50).

S. Bugüne kadar meme kanseri taraması yaptırmak ve kontrol amacıyla bir doktora ya da sağlık kurumuna gittiniz mi?

Meme Kanseri Teşhis Yöntemleri

Görüşülen kişilerin %46’sı meme kanseri taraması için daha önce doktor muayenesi yaptırdığını belirtmiştir. Taramaya yönelik MR çektirenlerin oranı ise %20’dir. Kontrole gitme sonucuna benzer olarak, büyük illerde yaşayan kadınlarda bu yöntemleri yaptıranların oranı da daha fazladır.

S. Meme kanseri taraması için okuyacağım teşhis yöntemlerinden hangilerini daha önce yaptırdığınızı öğrenebilir miyim?

İlk Mamografi İçin Önerilen Yaşa İlişkin Farkındalık
Görüşülen kişilerin %38’i ilk mamografi için önerilen yaşı bilmediğini belirtmiştir. %27’lik bir kesim 40 yaş cevabını vermiştir.
40 yaş cevabı, 40 yaş ve üzerindeki kadınlar tarafından daha yüksek oranda belirtilmiştir.

S. İlk mamografi (meme kanseri taraması) için önerilen yaşı biliyor musunuz? Biliyorsanız hangi yaş olduğunu öğrenebilir miyim?

Düzenli Mamografi Çektirmenin Meme Kanseri Teşhisine Etkisine İlişkin Görüşler
Görüşülen kişilerin %78’i her yıl düzenli olarak mamografi çektirmenin meme kanseri teşhisine etkisinin büyük olduğunu düşünmektedir.

S. Her yıl düzenli olarak mamografi çektirmenin meme kanseri teşhisine ne derece yardımcı olabileceğini düşünüyorsunuz?

Meme Kanserinin Erken Teşhisinin Tedaviye Etkisine İlişkin Farkındalık
Meme kanserinde erken teşhisin önemine yönelik farkındalığın yüksek olduğu görülmektedir (%85).

S. Meme kanserinin erken evrede teşhis edildiğinde %95 oranında tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu daha önceden biliyor muydunuz?

Kendisine/ Yakınına Meme Kanseri Teşhisi Konmuş Olma Durumu ve Hissedilenler
Görüşülen kişilerin %41’i daha önce kendisine veya bir yakınına meme kanseri teşhisi konduğunu belirtmiştir. “Üzüntü” bu haber karşısında ilk hissedilen duyguların başında gelmektedir.

S. Siz ya da bir yakınınıza daha önce meme kanseri teşhisi kondu mu?

S. Bunu duyduğunuzda ilk anda neler hissettiğinizi öğrenebilir miyim?

Kanser Teşhisi Konması Durumunda İlk Kimle Paylaşılacağı
Eşler kişiye kanser teşhisi konması durumunda bu durumun ilk paylaşılacağı kişi olarak belirtilmiştir.

S. Elbette ne sizin ne de kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemeyiz ama, ileride bir gün size kanser teşhisi konulsa, bunu ilk kiminle paylaşırdınız?

Meme Kanseri Hakkında Bilgi Alınan Kaynaklar
Görüşülen kadınların %20’si meme kanseri hakkında hiçbir kaynaktan bilgi almadığını belirtmiştir. Televizyon programları ve uzman doktorlar meme kanseri konusunda bilgi alınan kaynakların başında yer almaktadır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla