Sağlık Bakanlığı teşkilat yasasındaki değişiklik ne tür düzenlemeler getiriyor?

Yazan Dr. Erkin Göçmen
Kategori: Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi, Üye Yazıları Print

Sağlık Bakanlığı’nın kamu hastanelerinin yönetimiyle ilgili olarak 2011 yılında yürürlüğe koyduğu yönetim modeli değişti. 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenleme ile kamu tüzel kişiliğini haiz bulunan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Kamu Hastane Birlikleri kapatıldı. Adı geçen kurumların görevlerini yapmak üzere, Bakanlık teşkilatı içinde Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlükleri oluşturuldu.

KURUM BAŞKANLARININ GÖREVİ SONA ERDİ

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Kurum Başkanı, Kurum Başkan Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, İlçe Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürlüğünde müdür ve müdür yardımcısı olanların görevleri  de sona erdi.

Bunlardan Kurum Başkan Yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarına asaleten atanmış bulunanlar Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına; il sağlık müdür yardımcısı ve halk sağlığı müdürlüğünden müdür yardımcısı kadrolarına asaleten atanmış bulunanlar ise şube müdürü kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılacak.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPISINDA DEĞİŞİKLİK

Yapılan yeni düzenleme ile sağlık müdürlüklerinin de yapısı ve görevleri de yeniden düzenlendi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Halk Sağlığı Kurumunun kapatılmasıyla bu kurumların il müdürlükleri lağvedildi ve bunların görevleri il  sağlık müdürlüklerine devredildi. Buna göre il sağlık müdürlükleri bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar oluşturulacak. Yeni düzenlemeye göre de İl ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması zorunlu olacak.

HASTANE YÖNETİCİLİĞİ DEVRİ BİTTİ

Yeni yapılandırmada hastane yöneticiliği kaldırılarak hastane yöneticisi-başhekim ayrımına da son verildi. Yeni KHK’ya göre, bundan sonra kamu hastaneleri  hastane başhekimi tarafından yönetilecek.  Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak. Sağlık Bakanlığı  tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kişiye verilebilecek veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilecek.

Sağlıkta önemli düzenleme: Kurumlar birleşti ve tek çatı sistemine geçildi

Yine hastanelerde eskiden olduğu gibi  başhekim yardımcılıkları da olacak. Başhekim ve müdür yardımcılarının sayısı, Sağlık Bakanlığınca tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık müdürü tarafından belirlenecek.

GRUPLANDIRMAYA DEVAM

Yeni düzenlemede de hastanelerin gruplandırılması sitemine devam edildi. Buna göre, hastaneler; tıbbı ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulacak. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılacak.  Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirleyecek.

Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre il düzeyinde hastanelerin, grup düşürülmesi;  (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılmamış olması; (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılmamış olması; bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi; bünyesindeki hastanelerden birinin (E)  grubu olarak devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamamış olması hallerinde Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve ilgili başkanın görevine son verilecek. Bu durumların hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise başhekimin görevine son verilecek.

Başarısızlık sebebiyle il sağlık müdürünün değişmesi halinde başarısızlığa sebebiyet veren başkan ve yardımcıları ile ilçe sağlık müdürlerinin ve başhekimlerin sözleşmeleri kendiliğinden sona erecek. Başarısızlık sebebiyle başhekimlerinin sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde ise başhekim yardımcıları ile müdür ve yardımcılarının sözleşmeleri de kendiliğinden sona erecek.

SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMA DEVAM

Getirilen düzenleme ile il sağlık müdürleri, ilçe sağlık müdürleri, başkanlar, başkan yardımcıları, başhekim ve başhekim yardımcıları ile hastane müdür ve müdür yardımcıları sözleşmeli olarak çalıştırılacak. Bu pozisyonlarda çalışabilmek için en az lisans mezunu olma şartı bulunacak. Yine il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim ve müdürlerin kamu veya özel sektörde en az beş yıl, ilçe sağlık müdürü, uzman müdür ve müdür yardımcılarının ise en az üç yıl iş tecrübesine sahip bulunması gerekecek.

Ancak burada ifade edilen  sözleşmeli personelle ilgili olarak Bakanlık ilave nitelik ve şartlar belirleyebilecek. Bu pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri ise Sağlık Bakanı tarafından imzalanacak. Bakan, gerekli gördüğü hallerde sözleşme imzalama yetkisini merkez teşkilatı ile taşra teşkilatındaki yöneticilere devredebilecek. Sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamayacak. Resmi veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamayacak, serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemeyecek,  657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmış bulunan eylemlerde bulunamayacak. Sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde Bakanlığın bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilecek.

SÖZLEŞMELER EN FAZLA 4 YILLIK

Sözleşmeli personelin sözleşmeleri iki yıldan dört yıla kadar yapılabilecek ve süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilecek. Süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilecek. Sürenin bitmesi veya herhangi bir sebeple sözleşmenin sona ermesi halinde yeni sözleşmeler yapılıncaya kadar bu görevler iki ayı geçmemek kaydıyla geçici süreli görevlendirilenler tarafından yürütülecek.  Başhekimin değişmesine bağlı olarak sözleşmesi sona eren personelle yeniden sözleşme yapılabilecek.

BAŞHEKİMLER TABİP OLACAK

Eskiden olduğu gibi, eğitim ve araştırma hastaneleri başhekiminin eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip; diğer hastane başhekimlerinin uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip; yüz yatağın altındaki hastane başhekimlerinin tabip; ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastanelerde başhekimin diş hekimi olması; başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış olması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olması gerekecek.

SÖZLEŞMEYE GEÇİŞ

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenler de  uygun niteliklere sahip olmaları şartıyla, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati idari pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilecek. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılacak.  Sözleşmesi herhangi bir suretle sona eren personel, bir ay içinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanacak. Keza  bu görevlerde geçen hizmetleri de kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilecek.

MECBURİ HİZMETLİLER

Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel  de atanmış olduğu sağlık kurumunda bu madde kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek. Ancak il merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan Devlet hizmeti yükümlüleri il sağlık müdürlüğündeki sözleşmeli pozisyonlarında çalıştırılabilecek. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılacak.

4924 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan tabipler ihtiyaç halinde, istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla başhekim ve başhekim yardımcısı veya lüzumu halinde ilçelerde ilçe sağlık müdürü pozisyonlarında görevlendirilebilecek ancak bu şekilde görevlendirilenlere bu görevlerinden dolayı ayrıca herhangi bir ödeme yapılmayacak.

UYUM YÖNETMELİKLERİ İÇİN 6 AY SÜRE

Yeni düzenlemenin uyum yönetmeliklerinin de çıkarılması gerekiyor. Bu konuda KHK ile belli süreler öngörüldü. Yönetmelikler en geç altı ay içinde yürürlüğe konulacak.  Anılan düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemelerin yeni  Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. Ayrıca, Bakanlık teşkilat ve kadrolarını en geç üç ay içinde yeni Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirecek. Teşkilat ve kadrolar Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirilinceye kadar, görevler daha önce bu görevleri  yapmakta olan birimler ve personel tarafından; harcama ve ödemeler de ilgili bütçesinden yapılmaya devam edilecek.
click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr
Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >
Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

1 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Riza
Riza
6 yıl önce

Küçük hastanelerde hemşire hastane yöneticisi olabilir mi

Araç çubuğuna atla