Vulvovajinit nedir, belirtileri nedenleri ve tedavisi

Yazan Dr. Dilek Arslan
Kategori: Cinsel Sağlık, Enfeksiyonlar Print

vajinal estetik-vajina daraltmaVulvovajinit nedir; vulva ve vajinal dokuların çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı göstermiş olduğu; kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyondur. Çocuk ve adolesanlarda en sık görülen jinekolojik problemdir. Vulvovajinitin oluşumu ve gelişim seyri ergenlik öncesi ve adolesan kızlarda farklıdır. Çocukluk döneminde enfeksiyon vulvada başlar ve ikincil olarak vajinaya yayılır. Adolesanlarda ise genellikle ilk cinsel deneyim ile başlar ve vajinal tutulum birincildir. Ergenlik öncesi çocuklar vulvovajinite karşı hassastır. Çünkü genital bölge anüse yakındır, çocuklarda matürasyonla gelişen labial yağ yastıkları ve pubik kıllar henüz gelişmemiştir ve bu yaş döneminde vajina korunmasızdır. Vulvar deri incedir ve travma ve tahriş edici malzemelere karşı duyarlıdır.

Yine östrojen etkisinden yoksun ince ve atrofik vajinal mukoza varlığı ve vajen pH’sınm nötral veya alkali olması nedeniyle ergenlik öncesi dönemdeki kızlar bakteriyel vulvovajinite daha hassastır. Yine çocukların bakteri bulaşmış ellerle vulvaya dokunması da riski artırır. Sıkı ve pamuklu olmayan çamaşırlar ve obezite de vulvar irritasyona katkıda bulunur. Diğer önemli risk faktörleri intravajinal yabancı cisim, labial adezyonlar ve cinsel istismardır.

https://www.medikalakademi.com.tr/kadinlarda-kasik-agrisi-nedenleri-tedavisi/

Vulvovajinit nedenleri

Vulvovajinitler nedenlerine göre non-spesifik, ikincil inokülasyona bağlı ve spesifik vulvovajinitler olarak sınıflandırılabilirler.

  1. Non-spesifik vulvovajinitler: Hijyen bozukluğuna veya yabancı cisme ikincil polimikrobik enfeksiyonlardır.
  2. İkincil inokülasyona bağlı vulvovajinitler: Üst solunum yolları ve üriner enfeksiyon gibi başka yerlerdeki enfeksiyonların etkenlerinin direk temas veya kan yoluyla bu bölgeye ulaşması sonucu oluşurlar.
  3. Spesifik vulvuvajinitler: spesifik birincil enfeksiyon söz konusudur, çoğunlukla cinsel yolla bulaşan mikroorganizmalar rol oynar. Etkenler arasında N gonorrhoeae, G vaginalis, Herpesvirus, T pallidum, C albicans, T vaginalis sayılabilir.

Vulvovajinitin Belirtileri

Vulvovajinitin genel belirtileri; akıntı, rahatsızlık hissi, ağrı, kaşıntı, vulvar irritasyon idrar yaparken sızlamadır. Bebeklerde ve küçük çocuklarda ebeveyn bez veya çamaşırda akıntı, anormal vajinal koku veya vulvada kızarıklıktan şikayet eder. Apış arası hijyeninde banyo köpükleri ve sabunlar gibi tahriş ediciler ve kullanılan ilaçlar sorgulanmalıdır. Anal kaşıntı, allerjiler ve çocuk ve ailede yakın dönemde geçirilen enfeksiyonlar ve adolesanlarda cinsel aktiviteler de değerlendirilmelidir.

Fizik muayenede çocuklarda apışarası ve vajina dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Akıntı varsa uygun örnekler alınmalı gram boyaması, bakteri ve mantar kültürleri yapılmalıdır. Yine hazırlanan ıslak preparatlarda çok sayıda lökositin ve az sayıda eritrositin varlığı da tanıda yardımcıdır. Trikomonas ve parazit yumurtası araştırılmalıdır, özellikle gece anal kaşıntı hikayesi varlığında enterobius vermicularis olasılığı akılda tutulmalıdır.

Karın ağrısı ve adet düzensizliğinin nedeni çikolata kisti olabilir

Vulvovajinit tedavisi

Pediatride vulvovajinitin %25-75’ini özgün olmayan vulvovajinitler oluşturur. Apışarası hijyeninin düzeltilmesi belirtilerin giderilmesi ve nükslerin önlenmesinde önemlidir. Amoksisilin (20-40 mg/kg/gün, 3 dozda) non-spesifik vulvovajinite neden olan patojenlerin çoğuna etkilidir. Tedaviye dirençli ve kötü kokulu veya kanlı akıntıyla birlikte görülen rekürren enfeksiyonlarda bir tümör veya yabancı cismi ekarte etmek için vajinoskopi yapılmalıdır. İkincil inokülasyona bağlı vulvovajinitlerde primer enfeksiyon tedavi edilmeli etkenin vulva ile doğrudan teması önlenmelidir.

Adolesanlarda en sık görülen vulvovajinitler spesifik vulvovajinitlerdir ve bunlar arasında en fazla bakteriyel vajinozis, kandida vulvovajiniti ve Trikomonas vulvovajiniti görülür. Bakteriyel vajinozis en sık enfeksiyöz vajinit nedenidir. Sinerjistik bir enfeksiyondur. G. Vaginalis ve anaerobik bakteri sayısı artarken laktobasillerde azalma vardır. “Whiff testi” pozitiftir ve ipucu hücreleri vardır. Tedavide vajinal ekosistemin tekrar oluşturulması amaçlanır ve anaeroplara yönelik antibiyotik tedavisi uygulanır. Bu amaçla 1 hafta günde bir kez %2 klindamisin krem veya oral metronidazol (2 gr tek doz veya 1 hafta 3x250mg veya 3x500mg) kullanılabilir.

Kandidal vulvovajinit ergenlik öncesi çocuklarda nadir görülmesine rağmen adolesanlarda sıktır. Ayrıca antibiyotik kullanımı, diyabetes mellitus, immun yetmezlik gibi predispozan faktörlere ikincil olarak sıklıkla gelişirler. En belirgin belirtileri kaşıntı ve beyaz renkli akıntıdır. Mikroskopik incelemede hifler görülür. Tedavide topikal antifungal tedavi uygulanır, şiddetli ve komplike olgularda oral antifungal tedavi gerekir.

Vajinismus nedir? Nedenleri, çözüm yolları ve tedavisi

Trikomonas vulvovajinitinde etken bir protozoon olan Trikomonas vajinalistir. Trikomonas vajiniti çocuk ve adolesanlarda cinsel istismar veya cinsel aktivite olmadıkça beklenmez. Vajinal akıntıdan hazırlanan ıslak preparatta hareketli mikroorganizmaların görülmesi tanısaldır. Tedavide oral metronidazol cinsel partner ile aynı anda verilir

YAZIYI PAYLAŞ


Araç çubuğuna atla