12. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi

Tarih:

25 Nis 2018 - 28 Nis 2018

Lokasyon:

Limak Atlantis Resorts Hotel - Antalya Belek

Şehir:

Antalya Belek

Web Sitesi:

www.qps-antalya.com


Sağlık Akademisyenleri Derneği(SAD) ve Integrated Solution for Healthcare Quality LLC (ISHQ) işbirliği ile düzenlenecek olan, 12. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi’ ne bildiri özeti ve poster sunumlarınız için davetlisiniz. Kongre 25-28 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecektir. Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin amacı farklı uygulamaları ile kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır.

Dr.W.Deming “bir kaliteyi iyileştirdiğiniz vakit verimliliği de iyileştirdiğinizi Japonlardan başka hiç kimse anlamamaktadır.” diye ifade etmiştir. Deming’in vurgulamak istediği yönetimin ilgisinin kaliteye çekilmesinin kalite ve akreditasyon fonksiyonlarının başta gelen hedefi olduğunu belirtmektir. Bu ilgiyi elde etmenin en belirgin yolu kalite maliyetleri ve geri ödeme sistemlerinden geçer. Kalite programlarının etkili bir şekilde kurulması ve yönetiminin, bu alanda yapılacak yatırımların geri dönüş hızını belirlediğine inanarak, kalite maliyetlerinin belirlenmesinin kalite yönetimi için gerekli olduğu bilinen bir gerçektir. Kalite maliyet sistemi olmazsa veriler yalnızca sayı ile sınırlı olacağı için parasal anlamda yanıltıcı olabilir. Farklı kalite sorunlarının maliyetleri de farklı olacaktır. Kalite maliyet sistemi ile maliyetler ve kalite üzerinde en fazla etkisi olan kalite sorunlarının ortaya çıkartılması mümkün olabilir. Ancak sağlık sistemi binlerce faaliyetlerden oluşan klinik ve destek süreçlerin sistemidir ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında da bir şeyler kolaylıkla yanlış gidebilir. Riskleri azalmak için şeffaflığı bir yönetim anlayışı olarak benimsemek fayda sağlar. Risk yönetimi hizmetlerin düşünce aşamasından başlayarak yararlanıcıya sunulabilmesine kadar tüm aşamaları kapsayan hızlı kararlar ve faaliyetlerle sürekli olarak risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikle çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, risklerle başa çıkmak için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı bir sistematiktir. Risk yönetimi klinik kalite uygulamalarında sürekli iyileşmeyi ve maliyetleri de azaltan en etkin yöntemlerdendir.

Bu nedenle XIII Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresinin ana teması “Klinik Hizmetlerde Kalite İyileştirme, Hasta ve İlaç Güvenliği, Risk Yönetimi ve Geri Ödeme Sistemlerine Etkileri” olacaktır. Ülkemizde kalite ve akreditasyon uygulamaları, sağlık hizmetleri gündeminde her gün daha fazla yer almaktadır. Bu durum ise kalite uygulayıcılarını gündemi yakından takip etme zorunluluğu içerisine sokmaktadır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde dünyadan birçok uzmanın katılacağı 12.Uluslar arası Katılımlı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi gündemi takip etmek açısından siz sağlık çalışanlarına bir fırsat yaratmaktadır. Kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildirileri sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları, uygulanan sistemlerin gerek kurumlara gerekse sağlık sistemimize kazandırdıklarını geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulacaklardır.

Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği kongresinin multi-disipliner ilgi alanı, “Klinik Hizmetlerde Kalite İyileştirme, Hasta ve İlaç Güvenliği, Risk Yönetimi ve Geri Ödeme Sistemlerine Etkileri, temasıyla

Hekimler, hemşireler ve diğer tüm sağlık profesyonellerini,

Kalite koordinatörlerini, kalite temsilcilerini, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili komitelerde yer alan tüm sağlık çalışanlarını,

Sağlık kuruluşları yöneticilerini, araştırmacıları

Yataklı ve ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan kuruluş temsilcilerini,

SGK çalışanlarını

Sağlık politikası belirleyen tüm diğer ilgilileri ve

Hastaları kapsamaktadır.

Kongre süresince ana temanın yanı sıra:

Değer bazlı ödeme sistemleri ve klinik kalite uygulamaları, klinik göstergeler

Hasta güvenliği, RİSK YÖNETİMİ ve tıbbi hataların azaltılması

Performans geliştirme ve kalite için “ödeme” sistemleri, finans modelleri

Klinik kalite iyileştirme yöntemleri, Hasta çıktıları ve sağlık durumlarını iyileştirme ve ölçüm yöntemleri, klinik göstergeler

İlaç Kullanımında Klinik Riskler. İstenmeyen İlaç Etkileri ve Farmakovijilans

Hasta güvenliği perspektifinden uluslar arası ve ulusal düzeyde enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi

İleri sağlık hizmetleri teknolojisi; Güvenli ve kullanıcı dostu teknoloji, hastaya yönelik teknolojik ilerlemeler, güvenli teknoloji kullanımı,

Bina ve tesis güvenliği, hataların rapor edilmesi ve sorunların çözümü.

Güvenli Raporlama Sistemleri

IT teknolojilerinin sistemdeki rolü, uygulamada yenilikler, devrim niteliğinde deneyimler ve e-sağlık, raporlama mekanizmaları,

Akreditasyon, sertifikasyon, sağlık sistemi değerlendirme göstergeleri, standartlar, performans ölçümleri ve performans iyileştirme projeleri ve bunların sağlık sistemlerine olan yararları

Küreselleşmenin sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliği üzerine etkileri

Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve etkin kaynak sağlanması; tedarik yönetimi, maliyet kontrolü, sağlık ekonomisi ve kalitesi, insan kaynakları yönetimi ve dağılımı.

Teşvik yöntemleri, ödüller ve tasdikler ve kalite ödülleri

Sağlık hizmetleri sistemi altyapısında yenilikler. Sistem tasarımı, tasarım vasıtasıyla güvenlik, çevreyle dost tesis, yapısal değişikliklere hasta katılımı.

Hizmette ve hizmet sağlamada verim; maliyet etkin ve yararlı hizmet, maliyetleri kapsayacak lineer programlama, verimli hizmet ve kurumsal yapılara daha fazla etkinlik sağlamak amacıyla minimuma indirgeme ve maksimuma çıkarma.

Eğitim ve iletişimdeki yenilik. Elektronik tıbbi kayıtların kullanımı, hastalarla etkin iletişimler, hizmet alan kişiler arasında iletişim, aktif dinleme vb dahil.

Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi

Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar tartışılacaktır.

Görüldüğü üzere, kongre, sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici, maliyetleri azaltıcı ve hasta güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yenilikleri, yıllar içerisinde bu uygulamaların kazanımlarını, karşılaşılan problemleri, klinik kalite iyileştirme ve değer bazlı ödeme sistemleri gibi ödeme yöntemlerinin ve risk yönetiminin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Ayrıca bu kongre, katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek için fırsat yakalayacaksınız.

Kongre başkanları olarak, eski dünyayı kapsayan 3 kıtanın birleşim noktası olan Türkiye’de Türkiye’nin incisi, Türk Rivierası olarak adlandırılan Antalya’ da gerçekleşecek kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.

Araç çubuğuna atla