Radyasyon Kaynaklarıyla Çalışan Personel Hakkında Genelge

Kategori: Arşiv Print

10 Ağustos 2012
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Radyasyon Kaynaklarıyla Çalışan Personel hakkında yeni bir genelge yayınladı. Genelgeyle radyasyona maruz kalan personelin korunması için ek tedbirler alınırken çalışma ve günvenlikle ilgili temel kriterler belirleniyor.

T.C.  SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Konu : Radyasyon Kaynaklarıyla Çalışan Personel
GENELGE 2012/ 34
…. VALİLİĞİNE

3153 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer alan, “İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu süre içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı taktirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü gereğince Bakanlığımızca hazırlanan “Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” 05/07/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik, radyasyon kaynağı ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile radyasyon kaynaklarıyla çalışan personeli kapsamaktadır.

Yönetmelikte yapılan düzenlemelere ilişkin aşağıdaki hususların duyurulması gerekli görülmüştür.
1- Radyasyon kaynakları ile çalışma esasları belirlenmiştir. Radyasyon güvenliği kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarının yükümlülüklerine vurgu yapılmış olup bu yükümlülüklerin sağlık kurum ve kuruluşları idarelerince hassasiyetle yerine getirilmesi gerekmektedir.

2- Sağlık kurum ve kuruluşlarında Radyasyon Güvenliği Komitesi oluşturulması öngörülmüştür. Buna göre, Komitenin oluşturulması, etkin çalışması, radyasyon güvenliği hususlarının komiteye bildirilmesi ve komite tarafından alınan kararların uygulanmasından sağlık kurum ve kuruluşu idaresi sorumlu olup, komitenin görevlerini yürütebilmesi için gerekli olan fiziki ve idari her türlü imkân idare tarafından sağlanacaktır.

3- Radyasyon güvenliği kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yürütülen mevzuat hükümleri dikkate alınarak radyasyon doz limitleri ile kişisel cep, el bileği veya yüzük dozimetresi kullanacak personel belirlenmiştir.

4- Radyasyon kaynağı kullanılan sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personel için idarelerin alması gereken tedbirler ile personelin çalışma esasları belirlenmiştir. Buna göre;

4.1.Radyasyon kaynağı ile çalışan personel, bu Yönetmelikte belirtilen radyasyon doz limitleri ve Kanunun Ek 1 inci maddesinde öngörülen süre dâhilinde çalıştırılır. Bu personelin çalışma şekli, Kanunî süreyi aşmamak kaydıyla, hizmetin etkinlik ve sürekliliğinin sağlanması bakımından vardiya veya nöbet şeklinde düzenlenebilir. Bu personel normal mesai dışında icap nöbetine çağrılmış ise icap nöbetinde bilfiil çalışılan süre de haftalık çalışma süresine dâhil edilir.

4.2.İdare, personelin sağlığını korumak, doz aşımına maruz kalmasını önlemek ve iş güvenliğini sağlamak için işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizatı eksiksiz bulundurmak ve bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmekle; personel de gerekli korunma tedbirlerine uymakla yükümlüdür.

4.3.Kişisel dozimetre ölçümlerinde doz limitlerinin aşıldığının tespiti halinde idarece alınacak tedbirler ile izin süreleri belirlenmiştir. Personel sağlığını korumaya yönelik bu tedbirlere idarelerin hassasiyetle uyması, izin verilmesi öngörülen durumlarda mutlak suretle iznin ilgili personele zamanında kullandırılması gerekmektedir.

4.4. Radyasyon Güvenliği Komitesince belirlenen ve radyasyon görevlisi olmamakla birlikte radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı yıllık 1 mSv etkin doz değerinden fazla doza maruz kalma ihtimali bulunan personele tedbir amaçlı kişisel dozimetre kullandırılması öngörülmüştür. Bu bağlamda, dozimetre teminine ve kullandırılmasına idarece özen gösterilmesi gerekmektedir.

5- 6/10/2007 tarihli ve 26665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun ilgililere tebliği ile gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a. Müsteşar

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla