Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğini yayımladı!

Kategori: Hukuk / Mevzuat Print

Sağlık Bakanlığı uzun süredir beklenen ‘Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’i yayımladı. Yeni yayımlanan yönetmelik, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda çalışan personelin unvanı, görevi, çalışma şartlarıve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemler ile özellik arz eden birimlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarınıbelirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumu ile ilgili tüm yeni uygulama ve hususları kapsıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğin tam metnini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz:
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenen hizmet sunum şartlarıve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartlarıve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemler ile özellik arz eden birimlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarınıbelirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

Kapsam
MADDE 2 –(1)
Bu Yönetmelik, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatıolan kamu hastaneleri birliklerine bağlısağlık tesislerinde görev yapan memurları, sözleşmeli personeli (663 sayılıSağlık Bakanlığıve BağlıKuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci ve 45 inci maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç), açıktan vekil olarak atananları, sağlık tesislerinde; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilenleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personelini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –(1)
Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılıSağlık Bakanlığına BağlıSağlık Kurumlarıile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –(1)
Bu Yönetmelikte geçen;
a) AMATEM: Alkol ve Madde BağımlılığıTedavi Merkezlerini,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Bilimsel çalışma destek puanı: Sağlık tesislerinde görev yapan personele Ek-6 sayılılistede yer alan bilimsel çalışmalarıTıbbi Hizmetler Başkanlığıtarafından belirlenen şekilde belgelemesi halinde belgelemenin yapıldığıdönemi takip eden 6 ay süreyle verilen ve aynılistede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,
ç) Birim performans katsayısı: Sağlık tesislerinde görev yapan personelin görev yaptığıbirim için Kurum tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0) ilâ(1) arasında değişen katsayıyı,
d) Birlik: İkinci ve üçüncübasamak sağlık tesislerini işleten, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatıolan kamu hastaneleri birliklerini,
e) Eğitici destekleme puanı: Üçüncübasamak sağlık tesislerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dâhili klinikler için en az 20 saat vizit ve 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışmasıve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışmasıyapıldığının belgelendirilmesi halinde verilen ek puanı,
f) Ek ödeme matrahı: Personelin bir ayda alacağıaylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlütazminat (makam, temsil ve görev tazminatıile yabancıdil tazminatıhariç) toplamını,
g) Ek puan: Personele Ek-5 sayılılistede belirtilen görevleri yerine getirmesi halinde ilgili dönem için tabloda öngörülen oranlarda verilen ek puanların toplamını,
ğ) Geçici veya resen görevlendirme: Personele asıl görev yeri dışında verilen süreli ve geçici görevleri,
h) Girişimsel işlemler: Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan işlemleri,
ı) Hazine payı: Sağlık tesislerinde, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılıKanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılmasıuygulamasına etkisi olmaksızın, ilgili kurumun elde ettiği gayrisafi hasılata anılan fıkranın ilk cümlesinde öngörülmüşolan %15 oranıuygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı; Kurumca belirlenecek olan sağlık tesislerinde ise 5234 sayılıKanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca Maliye Bakanlığınca indirilen orana kadar Kurumca belirlenecek oran üzerinden tespit edilecek tutarı,
i) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: İkinci basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için Ek-2 sayılılistede, üçüncübasamak sağlık tesislerinde çalışan personel için Ek-3 sayılılistede belirlenen katsayıyı,
j) İzolasyon odaları: Yüksek bulaştırıcılığıolan ve standart önlemler dışında solunum, damlacık, temas izolasyonu gerektiren Kırım Kongo KanamalıAteşi, H1N1, SARS, Kuşgribi, Menengokoksik menenjit gibi tanılarıbulunan hastalara hizmet verilen odaları,
k) Kriter katsayısı: Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye YardımcıTedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlarıile sağlık tesisinin ihtiyacıolan konsültasyon ve poliklinik hizmetlerini yerine getiren enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının net performans puanının hesaplanmasında kullanılacak olan ve Kurumca çıkarılan yönergeye göre belirlenen ve (0) ilâ(1) arasında değişen katsayıyı,
l) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,
m) Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içinde sınırlarıHastane Yöneticisi tarafından belirlenen mesai dışıçalışma günlerinde çalışılan günlerin, mesai dışıolarak belirlenen günlere bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
n) Mesai dışıçalışılmayan günler: O dönem içinde sınırlarıHastane Yöneticisi tarafından belirlenen mesai dışıçalışma günlerinde çalışılmayan günleri,
o) Mesai dışıçalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetlerinde yapılan çalışmalar hariç, sınırlarıHastane Yöneticisi tarafından belirlenen çalışma günlerinde yapılan çalışmaları,
ö) Mesai dışıdönem ek ödeme katsayısı: Sağlık tesislerinde, 8 inci maddeye göre tespit edilen mesai dışıdağıtılacak döner sermaye miktarının, mesai dışısağlık tesisi toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
p) Mesai dışıklinik hizmet puan ortalaması: Üçüncübasamak sağlık tesislerinde bir klinikte çalışan tabiplerin mesai dışıtabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamının, o klinikte çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai dışıaktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,
r) Mesai dışısağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrıayrı hesaplanan mesai dışıtabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarıtoplamının, mesai dışında çalışan ve tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıhesaplanan tabiplerin mesai dışıaktif çalışma gün katsayılarının toplamına (asistanlar dâhil) bölünmesi ile elde edilen puanı,
s) Mesai dışısağlık tesisi toplam puanı: Birliğe bağlıher bir sağlık tesisinde mesai dışıçalışan tüm personelin mesai dışınet performans puanlarının toplamını,
ş) Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılmasısonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
t) Mesai içi çalışılmayan günler: Resmîtatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayıbir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarınısağlık raporuyla belgelendirmesi ve hastane yöneticisinin onaylamasıhalinde kullandıklarıhastalık izin süreleri hariçolmak üzere tüm çalışılmayan günleri,
u) Mesai içi çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetlerinde yapılan çalışmaları,
ü) Mesai içi dönem ek ödeme katsayısı: Sağlık tesislerinde 8 inci maddeye göre tespit edilen mesai içi dağıtılacak döner sermaye miktarının, mesai içi sağlık tesisi toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
v) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması: Üçüncübasamak sağlık tesislerinde bir klinikte çalışan tabiplerin mesai içi tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarıtoplamının, o klinikte çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,
y) Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrıayrı hesaplanan, mesai içi tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarıtoplamının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıhesaplanan tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına (asistanlar dâhil) bölünmesi ile elde edilen puanı,
z) Mesai içi sağlık tesisi toplam puanı: Sağlık tesislerinde mesai içi çalışan tüm personelin mesai içi net performans puanlarının toplamını,
aa) Net performans puanı: İkinci basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için 9 uncu,  üçüncübasamak sağlık tesislerinde çalışan personel için 10 uncu maddede yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,
bb) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağıaylık dönemleri,
cc) Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birlikte kullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere Birliğe bağlıikinci ve üçüncübasamak sağlık hizmeti veren kurumları,
çç) Sağlık tesisi kalite katsayısı: Kurum tarafından yayımlanacak yönerge ile belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplanan ve sağlık tesislerinde dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan (0) ilâ(1) arasında değişen katsayıyı,
dd) Sağlık tesisi puan ortalamasıtablosu: Personelin net performans puanının sağlık tesisi puan ortalamasıesas alınarak değerlendirildiği durumlar ile bu durumlara ilişkin süreleri ve hizmet alanı-kadro unvan katsayılarınıgösteren Ek-4 sayılıtabloyu,
ee) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı: O dönem içinde muayene ve girişimsel işlemler yapan uzman tabip, uzman diştabibi, tabip ve diştabiplerinden her biri için mesai içi ve mesai dışıolmak üzere ayrıayrı hesaplanan, muayene ve girişimsel işlemler karşılığıelde edecekleri puanların toplamını,
ff) Tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılılistede yer alan katsayıile çarpımısonucu bulunan tutarı, ifadeeder.

Sağlık tesislerinde ek ödeme hesaplama usul ve esasları
MADDE 5 –(1)
Birliğe bağlısağlık tesislerinde görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkısağladığısürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılıSosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payıayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılıKanunun 5 inci maddesinin üçüncüfıkrasında belirlenen oranlarıgeçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.
b) Tabiplerce gerçekleştirilen tabip muayene ve girişimsel işlemleri incelemek amacıyla birliğe bağlıher bir sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulur. İnceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esaslarıKurumca çıkarılacak yönerge ile belirlenir. Gerekli hallerde Kurum ve birlik bünyesinde de inceleme heyeti oluşturulabilir. Aynıödeme dönemi için birlik bünyesindeki inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılmasıhalinde bu değerlendirme sonuçları, Kurum bünyesindeki inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılmasıhalinde de bu heyetin değerlendirme sonuçlarıesas alınır. İnceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturmasıaçılıp, 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezasıalanlara bir ay, kınama cezasıalanlara iki ay, aylıktan kesme cezasıalanlara üçay, kademe ilerlemesinin durdurulmasıcezasıalanlara altıay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmamasıişlemine, kesinleşen cezanın ilgiliye tebliğtarihinden itibaren başlanır.
c) Personelin yaptığıişe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız işyapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşıtutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşıtutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğüve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla hastane yöneticisinin teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, hastane yöneticisinin gerekçeli teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının dönem ek ödeme katsayısıile çarpımısonucu bulunan tutar tavan ek ödeme tutarınıgeçmiyorsa net performans puanının dönem ek ödeme katsayısıile çarpımısonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından %20’sine kadar kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde altıayı, yapılacak kesinti ise bir yıl içinde üçayıgeçmemek üzere uygulanır.
ç) Sağlık tesisleri arasında geçici veya re’sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği sağlık tesisinden ek ödeme yapılır.
d) Bakanlık merkez teşkilatıile Bakanlık bağlıkuruluşlarının merkez teşkilatıkadrolarında bulunan personelden Birliğe bağlısağlık tesislerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığısağlık tesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlere 375 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.
e) Sağlık tesislerinden, Bakanlığın ve bağlıkuruluşlarının taşra teşkilatlarına görevlendirilen personele görevlendirildiği yerden ek ödeme yapılır.
f) Bakanlığın veya bağlıkuruluşların taşra teşkilatında görev yapan personelin sağlık tesislerine geçici veya re’sen görevlendirilmesi halinde personele, geçici olarak görev yaptığısağlık tesisinden ek ödeme yapılır. Ancak, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümerkez ve taşra teşkilatıkadrolarında bulunan personelden sağlık tesislerine görevlendirilenlere görevlendirildiği sağlık tesisinden ek ödeme yapılmaz.
g) Kurumca oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaçplanlamasıyapılan yerlerde re’sen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diştabibi, tabip ve diştabiplerine görevlendirildikleri sağlık tesisinden yapılacak ek ödemenin yanında asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalamasıve kendi kadro-unvan katsayısıesas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarıtoplamı, tavan ek ödeme tutarınıgeçemez.
ğ) Kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında yalnızca 375 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanıveya pozisyon unvanıitibariyle belirlenmişolan ek ödeme net tutarında ek ödeme yapılır.
h) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personelin ek ödemesi, ikinci görevli olduğu yerden yapılır.
ı) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılıKamu Görevlileri SendikalarıKanununun 18 inci maddesinin dördüncüfıkrasıuyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığıbu günlerde sağlık tesisi puan ortalamasıesas alınarak değerlendirilir.
i) Bu Yönetmelik kapsamındaki personele yapılacak ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarınıgeçemez. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynıbirimde aynıunvanlıkadroda çalışan ve hizmet yılıaynıolan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarınıgeçemez.
j) Yan dal klinikleri, hastane yöneticisinin kararıyla ana dal içinde değerlendirilebilir.
k) Semt poliklinikleri bağlıolduklarısağlık tesisi ile birlikte değerlendirilir. Üçüncübasamak sağlık tesislerine bağlısemt poliklinikleri ilgili kliniklerle ilişkilendirilir ve personel o klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir.
l) Üçüncübasamak sağlık tesislerinde biyokimya, mikrobiyoloji ve benzeri laboratuvar hizmetlerini yürüten eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler ile diğer personelin net performans puanlarının hesaplanmasında, klinik hizmet puan ortalamasıyerine sağlık tesisi puan ortalamasıesas alınır.
m) Üçüncübasamak sağlık tesislerinde kliniklerde eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler puanlandırılır. Acil servis ve acil kliniklerde ise pratisyen tabipler de puanlandırılır.
n) Üçüncübasamak sağlık tesislerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen rotasyonlarda, kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin sağlık tesisi puan ortalamasıüzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayılarıklinik/sağlık tesisi puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilmez. Asistanlar kendi sağlık tesislerindeki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlıyan dallarda geçen eğitim süresince hastane yöneticisinin kararıyla yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.
o) Sağlık tesislerinde özellik arz eden birimler; ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalıpsikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleridir. Sayılan birimlerde fiilen görev yapan personele özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır.
ö) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılıÖzelleştirme UygulamalarıHakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılıKanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatıhesabına dâhil edilir. 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılıKanun kapsamında Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarıda, fark tazminatıhesabına dâhil edilir.
p) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca personele sağlık tesisi puan ortalamasıüzerinden ek ödeme yapılmasıgereken hallerde mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıesas alınır. Ek-4 sayılıtablonun (C) bölümünde belirtilen hallerde sağlık tesisi puan ortalamasının öngörülen oranıesas alınır.
r) Bu Yönetmeliğin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan tabip muayene ve girişimsel işlemler, Maliye Bakanlığının uygun görüşüüzerine Kurumca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.
s) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında imzalanan ortak işletme protokolügereği işletilen hastanelere görevlendirilen personele fiilen çalıştığısürece kadrosunun bulunduğu yerden sağlık tesisi puan ortalamasıesas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısıeğitim görevlilerinde %20, uzman tabip ve uzman diştabiplerinde %45, tabip ve diştabiplerinde % 90, diğer personelde ise %50 oranında arttırılır.

(2) Bakanlık ve bağlıkuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılıKanunun 5 inci maddesi (altıncıve yedinci fıkrasıkapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diştabiplerine % 335’i, pratisyen tabip ve diştabiplerine ise % 180’i oranında, her ay maaşödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlıolmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 209 sayılıKanunun Ek 3 üncümaddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynıaya ilişkin olarak ek ödeme yapılmasıhalinde, yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılıKanunun Ek 3 üncümaddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynıaya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olmasıhalinde aradaki fark geri alınmaz.

(3) 209 sayılıKanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasıuyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanıveya pozisyon unvanıitibariyle belirlenmişolan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışıpersonele herhangi bir katkıya bağlıolmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynıaya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan sağlık tesislerine belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele görevlendirildiği sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.
a) En az bir ay süreyle sağlık tesislerine görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatıuyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamalarıkaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynıunvanlıkadroda çalışan ve hizmet yılıaynıolan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarınıgeçemez.
b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığısaatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Çalışılan süre, vaka veya işiçin sağlık tesisine gelişve ayrılışsaatleri Başhekimliklerce kayıt altına alınır. Sağlık tesisi ve klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunan personelin puanlarıve bu şekilde hesaplanan aktif çalışma gün katsayılarıkullanılır.
c) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için sağlık tesislerine görevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır:

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunanlar: Net performans puanı= Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıx Hizmet alanıkadro-unvan katsayısı.

2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayanlar: Net performans puanı= Sağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı.
ç) Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynıaya ilişkin yapılan ödemenin yanısıra, görevlendirildiği sağlık tesisi tarafından aynıaya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı, söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarınıgeçemez.
d) Bu fıkra kapsamında yapılacak ek ödeme, personelin mesai içi ve mesai dışıçalışmasıdikkate alınarak hesaplanır.

Sağlık tesislerinde döner sermaye komisyonunun teşkili
MADDE 6 –(1)
Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her bir sağlık tesisinde döner sermaye komisyonu teşkil edilir.
(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Hastane Yöneticisi,
b) Başhekim,
c) İdari ve Mali Hizmetler Müdürü,
ç) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,
d) Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, üçüncübasamak sağlık tesislerinde ise birer eğitim sorumlusu/eğitim görevlisi veya uzman tabip,
e) Bir pratisyen tabip,
f) Bir asistan,
g) Bir diştabibi,
ğ) Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi),
h) Bir sağlık hizmetleri sınıfıtemsilcisi (hemşire, ebe veya sağlık memuru gibi),
ı) Bir teknik hizmetler sınıfıtemsilcisi,
i) Bir yardımcıhizmetler sınıfıtemsilcisi,
j) Bir genel idari hizmetler sınıfıtemsilcisi,
k) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıtarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

(3) İkinci fıkranın (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üyeler Başhekim tarafından, (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacaklarıseçimle belirlenir ve ayrıca her üye için birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esaslarıhastane yöneticisi tarafından yazılıolarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.
(4) Komisyonun (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.
(5) Komisyonun (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ve Başhekim tarafından seçilen üyeler, lüzumu halinde yılsonu beklenmeksizin değiştirilebilir.
(6) Kurumda en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıtarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 7 –(1)
Komisyonun başkanıhastane yöneticisidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiştoplantıgündemine göre her ayın ilk haftasıiçinde, üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olmasıhalinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşüyönünde karar alınır. Komisyon dağıtılacak ek ödeme tutarınıbelirlerken, sağlık tesisinin gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarınıgözetmekle yükümlüve sorumludur. Komisyon kararlarıkarar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi
MADDE 8 –(1)
Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı(karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılıSosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payıayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılıKanunun 5 inci maddesinin üçüncüfıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısıile çarpımısonucu bulunan miktarıgeçmeyecek şekilde belirler. Sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarıgenel sekreterin onayıyla kesinleşir.
(2) Mesai içi çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanlarıtoplamıile mesai dışıçalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanlarıtoplamının yukarıdaki şekilde belirlenen tutara oranlanmasısonucu mesai içi dağıtılabilecek tutar ile mesai dışıdağıtılabilecek tutar bulunur.

İkinci basamak sağlık tesislerinde net performans puanının hesaplanması
MADDE 9 –(1)
Mesai içi çalışan personelin net performans puanlarıaşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunan uzman tabip, tabip, uzman diştabibi ve diştabipleri:  Net performans puanı= (Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).
b) Enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanları: Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Kriter katsayısıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).
c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve Üremeye YardımcıTedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları: Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Kriter katsayısıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).
ç) Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler: Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).
d) Ek-4 sayılıtablonun (C) bölümükapsamında sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler:  Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasının Ek-4/C’de belirtilen oranıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).
e) Diğer personel (tabip dışıpersonel):  Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

(2) Mesai dışıçalışan personelin net performans puanlarıaşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunan uzman tabip, tabip, uzman diştabibi ve diştabipleri:  Net performans puanı= Mesai dışıtabip muayene ve girişimsel işlemler puanıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı.
b) Enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanları:  Net performans puanı= Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx Kriter katsayısıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.
c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar:  Net performans puanı= Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx Kriter katsayısıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.
ç) Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler:  Net performans puanı= Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.
d) Diğer personel (tabip dışıpersonel):  Net performans puanı= Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.

Üçüncübasamak sağlık tesislerinde net performans puanının hesaplanması
MADDE 10 –(1)
Mesai içi çalışan personelin net performans puanlarıaşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Bir kliniğe bağlıolarak çalışanlar:
1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, acil kliniklerde ise pratisyen tabipler: Net performans puanı= [((Klinik hizmet puan ortalamasıx 0,75) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx 0,25)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı+ [(Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı–(Klinik hizmet puan ortalamasıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

2) Asistanlar: Net performans puanı= [((Klinik hizmet puan ortalamasıx 0,25) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx 0,75)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

3) Yan dal asistanları: Net performans puanı= [((Klinik hizmet puan ortalamasıx 0,60) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx 0,40)) x Hizmet alanı- kadro-unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

4) Enfeksiyon hastalıklarıkliniklerinde çalışan eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistanlar ve uzman tabipler: Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Kriter katsayısıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

5) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan, biyokimya ve mikrobiyoloji kliniklerinde çalışan eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile ÜYTE merkezlerinde çalışan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları: Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Kriter katsayısıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

6) Asistanlar (Enfeksiyon hastalıklarıkliniklerinde ve laboratuvar hizmetlerinde çalışanlar): Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).
b) Bir kliniğe bağlıolarak çalışmayanlar:

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunan uzman tabip, tabip, uzman diştabibi ve diştabipleri:  Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + [(Tabip muayene ve girişimsel işlem puanı  –(Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

2) Enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanları: Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Kriter katsayısıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

3) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve Üremeye YardımcıTedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları:  Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Kriter katsayısıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

4) Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler:  Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

5) Ek-4 sayılıtablonun (C) bölümükapsamında sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler:  Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasının Ek-4/C’de belirtilen oranıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

c) Diğer personel (tabip dışıpersonel):  Net performans puanı= (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı+ (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

(2)  Mesai dışıçalışan personelin net performans puanlarıaşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Bir kliniğe bağlıolarak çalışanlar:
1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistanlar ve uzman tabipler: Net performans puanı= [((Mesai dışıklinik hizmet puan ortalamasıx 0,75) + (Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx 0,25)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı] + [(Mesai dışıtabip muayene ve girişimsel işlemler puanı–(Mesai dışıklinik hizmet puan ortalamasıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5].

2) Asistanlar (laboratuvar hizmetlerinde çalışan asistanlar hariç): Net performans puanı=[(Mesai dışıklinik hizmet puan ortalamasıx 0,25) + (Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx 0,75)] x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.

3) Yan dal asistanları:  Net performans puanı= ((Mesai dışıklinik hizmet puan ortalamasıx 0,60) + (Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx 0,40)) x Hizmet alanı- kadro-unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.

b) Bir kliniğe bağlıolarak çalışmayanlar:
1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunan uzman tabip, tabip, uzman diştabibi ve diştabipleri:  Net performans puanı= (Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı) + [((Mesai dışıtabip muayene ve girişimsel işlem puanı–(Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5].

2) Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler:  Net performans puanı= Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.

3) Enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanları: Net performans puanı= Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx Kriter katsayısıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.

4) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar: Net performans puanı= Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx Kriter katsayısıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.
c) Diğer personel (tabip dışıpersonel): Net performans puanı= Mesai dışısağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.

Ödenecek net ek ödeme tutarı
MADDE 11 –(1)
Personele ait mesai içi net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısıile çarpımısonucu brüt ek ödeme tutarıbulunur. Bu tutar mesai içi tavan ek ödeme tutarınıgeçemez. Tavan ek ödeme tutarınıaşmayacak şekilde belirlenen mesai içi brüt ek ödeme tutarıvarsa birim performans katsayısıile çarpılır ve bu tutardan gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarıbulunur.

(2) Mesai dışıödenecek brüt ek ödeme tutarıise mesai dışınet performans puanının mesai dışıdönem ek ödeme katsayısıile çarpımısonucu bulunur. Bu tutar mesai dışıtavan ek ödeme tutarınıgeçemez. Tavan ek ödeme tutarınıaşmayacak şekilde belirlenen mesai dışıbrüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarıbulunur.

Ek ödeme zamanı
MADDE 12 –
(1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılmasına karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olmasıhalinde tahsilatıtakip eden ilk ödeme döneminde ödeme yapılır.

Kanunîkesintiler
MADDE 13 –(1
) Ek ödemeden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılıGelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahıda dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Yürürlük
MADDE 14 –(1)
Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –(1)
Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanıyürütür.

EK –1

TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

 

Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar

Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler

8

Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri

7

Pratisyen tabip ve diş tabipleri

5

Eczacılar

2,5

Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel

2

Bunların dışında kalan diğer personel

1,5

Mesai Dışı Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar

Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler

2,40

Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri

2,10

Pratisyen tabip ve diş tabipleri

1,50

Eczacılar

0,50

Ameliyathanede görev yapan personel

0,40

Bunların dışında kalan diğer personel

0,30

 

EK – 2

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI

 

Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlar

Katsayı

Klinisyenler(Uzman tabip)

2,50

Yan dal uzmanı

3,00

Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri

1,30

Tabip, diş tabipleri

1,10

Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları

2,50

Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyen uzman tabipler

2,50

Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler

1,20

İlk ve acil yardım servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler

1,40

Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

0,80

Eczacılar

0,70

Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri

0,40

Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,50

Sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,40

Tıbbi teknolog

0,40

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler

0,35

Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,30

Genel idare hizmetleri sınıfı personeli

0,25

Teknik hizmetler sınıfı personeli

0,25

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,25

 

EK – 3

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI

 

Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlar

Katsayı

Eğitim sorumlusu

3,45

Eğitim sorumlusu (yan dal)

3,95

Eğitim görevlisi

3,35

Eğitim görevlisi (yan dal)

3,85

Başasistan

2,50

Başasistan (yan dal)

3,10

Klinisyenler(uzman tabip)

2,40

Klinisyenler(yan dal uzman tabip)

3,00

Yan dal asistanı

2,40

Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri

1,30

Asistan

1,10

Tabip, diş tabipleri

1,10

Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

0,80

Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları

2,40

Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyen uzman tabipler

2,40

Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler

1,20

İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler

1,40

Eczacılar

0,70

Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri

0,40

Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,50

Sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,40

Tıbbi teknolog

0,40

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler

0,35

Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,30

Genel idare hizmetleri sınıfı personeli

0,25

Teknik hizmetler sınıfı personeli

0,25

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,25

 

EK – 4

SAĞLIK TESİSİ PUAN ORTALAMASI TABLOSU

 

A) Personelin kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden sağlık tesisi puan ortalamasının esas alındığı durumlar

1

Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresinin Çalışma Usul ve Esasları ile İşletmeye Dair Her Türlü Malî ve İdarî Muamelelerin Yürütülme Şekline ve Muhasebe Usullerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

2

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfı personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

3

Gökçeada Devlet Hastanesinde görev yapan tüm personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

4

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 26 ncı maddesi kapsamında görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

5

3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Başbakanlık Makamı emrine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

6

Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağanüstü hâllere maruz kalan sağlık tesislerine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

7

Yangın, sel, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan sağlık tesislerinde çalışan personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden

Süre Genel Sekreter kararı ile belirlenir

Sağlık tesisi puan ortalamasından

8

Aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan Ceza infaz kurumlarına görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

9

İhtiyaç sebebiyle sağlık tesislerinden döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

10

Hizmete yeni açılan sağlık tesislerinde çalışan personele, sağlık tesisinin hizmete açıldığı tarihten itibaren Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden

Açılış tarihinden itibaren 6 ay (Süre Genel Sekreter kararı ile 12 aya kadar uzatılabilir)

Sağlık tesisi puan ortalamasından

11

Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanelerinde çalışan personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

12

Bakanlık veya Bakanlığa bağlı kuruluşların merkez teşkilatlarına görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

13

Kurumca veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Yılda toplam 3 ayı geçmemek üzere

Sağlık tesisi puan ortalamasından

14

Kadrosunun bulunduğu birliğin Genel Sekreterliğine geçici görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

15

Personelin kadrosunun bulunmadığı bir birliğin Genel Sekreterliğine görevlendirilmesi halinde, görevlendirildiği Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

16

Birlik gözlemcilerine kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

17

Diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

18

Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

19

Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip, uzman diş tabibi ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

B) Personel için öngörülen hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden, sağlık tesisi puan ortalamasının esas alındığı durumlar (Kadro unvan katsayısı öngörülmeyen durumlarda kendi kadro unvan katsayısı esas alınır.)

1

Bakanlık ve bağlı kuruluşları dışında diğer kurum ve kuruluşlara resen görevlendirilenlere kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

3 ayı geçmemek üzere

Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi, uzman tabip, uzman diş tabibiiçin (0,80) kadro unvan katsayısı esas alınır.

2

İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi ve uzman diş tabipleri için (1,10), uzman tabipler için (1,80) kadro unvan katsayısı esas alınır.

3

Sağlık tesislerine entegre 112 acil sağlık istasyonlarında görev yapan tabipler

İlgili dönemde entegre 112 acil sağlık hizmetlerinde geçen süreler için

Sağlık tesisi puan ortalaması ve (1,10) kadro unvan katsayısı esas alınır.

4

Kurumca veya amirince hizmet içi eğitimlere katılması uygun görülen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Eğitim süresince

Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi ve uzman diş tabipleri için (1,00), uzman tabipler için (1,50) kadro unvan katsayısı esas alınır.

5

Kurumca veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Yılda toplam 3 ayı geçmesi halinde

Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi ve uzman diş tabipleri için (1,00), uzman tabipler için (1,50) kadro unvan katsayısı esas alınır.

6

Yılda en fazla iki defa, görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Yılda toplam 15 günü geçmemek üzere

Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi ve uzman diş tabipleri için (0,80), uzman tabipler için (2,00) kadro unvan katsayısı esas alınır.

C) Personelin kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden, sağlık tesisi puan ortalamasının belirli oranlarının esas alındığı durumlar

1

Sağlık tesislerinde, branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen branşında hasta yetersizliği bulunan uzman tabipler (Hastane yöneticisinin teklifi ve Genel Sekreterin onayı ile)

İlgili dönem için

Sağlık tesisi puan ortalamasının %80’ine kadar belirlenen oran ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

2

Sağlık tesisine yeni atanan veya yeni görevlendirilen tabipler (fiilen göreve başlayış tarihinden itibaren)

3 ay süresince (Süre hastane yöneticisinin kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir)

Sağlık tesisi puan ortalamasının %80’i ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

D) Personelin kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanının birlikte değerlendirildiği durumlar

1

Meslek hastalıkları hastanelerinde, mesleki risk faktörlerine maruz kalan hastalara yönelik hizmet sunan ve iş sağlığı, toksikoloji, ergonomi, epidemiyoloji, iş (endüstri) psikolojisi ve odyoloji alanlarında hizmet veren uzman tabip ve tabipler

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

2

Çocuk izleme merkezlerinde, evde bakım hizmetlerinde ve toplum temelli ruh sağlığı merkezlerinde görev yapan uzman tabip ve tabipler

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

3

Yoğun bakım, yeni doğan, yanık ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyen uzman tabip ve tabipler

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

4

İlk ve acil yardım klinik/servis/polikliniklerde çalışan acil tıp uzmanları

(Hastane yöneticisinin kararı ile)

İlgili dönem

Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

5

Göğüs hastalıkları ve/veya göğüs cerrahisi hastanelerinde hizmetin sürdürülebilmesi için döner sermaye komisyonunca kabul edilerek belirlenen birimlerde (tüberküloz servisi, uyku laboratuvarı, kemoterapi, solunum fizyolojisi, hasta eğitim polikliniği, indükte balgam ünitesi gibi) çalışan tabipler

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

6

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları (sağlık tesisinin ihtiyacı olan konsültasyon ve poliklinik hizmetlerini yerine getirmeleri halinde)

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ve kriter katsayısı üzerinden yapılan hesaplama ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanı birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

EK–5

EK PUAN TABLOSU

 

Ek Puan Verilen Personel

Süre

Sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden verilecek oran

1

İnceleme heyetinde görev yapan personel*

Görevlendirildiği sürece

%20

2

İhale – satın alma komisyonu üyeleri*

Görevlendirildiği sürece

%10

3

Muayene komisyonu üyeleri*

Görevlendirildiği sürece

%5

* İnceleme heyeti, ihale-satın alma ve muayene komisyonu üyeliklerinden verilecek ek puan toplamı % 20’yi aşamaz.

4

Bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapmak üzere Hastane yöneticisi/Başhekim tarafından görevlendirilen (en fazla 2) personel

İlgili dönem

%20

5

Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağanüstü hâllere maruz kalan sağlık tesislerine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Süresiz

%30

6

Eğitici destekleme puanı

Süresiz

Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosundaki profesörlere %40, uzman tabip kadrosundaki doçentlere %30

7

Eğitim sorumlusu olarak görevlendirilenler dışında, üçüncü basamak sağlık tesislerinde kliniklerde idari sorumlu olarak görevlendirilen uzman tabipler

Süresiz

%30

8

İkinci ve üçüncü basamak yeni doğan yoğun bakım üniteleri, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım üniteleri ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli çalışan tabipler

Süresiz

Net performans puanı sağlık tesisi puan ortalamasından hesaplanan tabiplere %20

9

İlgili dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kuruluna ve organ nakli koordinatörüne, organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe

İlgili dönem

%10

10

Organ nakli koordinatörüne

İlgili dönem

Organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise % 10 oranı %20 olarak uygulanır.

11

Eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticiler

Görevlendirildiği sürece

%10

12

Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanelerinde görev yapan personel ile aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan ceza infaz kurumlarına görevlendirilen personele

Süresiz

%20

13

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel

Süresiz

%10

 

EK-6

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE PUANLARI*

 

1

SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış her bir yurtdışı araştırma makalesinde

Birinci isim

2500 puan

İkinci isim

2000 puan

Üçüncü isim ve sonraki

1500 puan

2

SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış her bir yurtdışı derleme vaka takdimi, editöre mektup için, isim sıralamasına bakılmaksızın

1000 puan

3

SCI ve SCI Expanded harici yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde

Birinci isim

1500 puan

İ kinci isim

1000 puan

Üçüncü isim ve sonraki

750 puan

4

SCI ve SCI Expanded harici her bir yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış derleme, editöre mektup için isim sıralamasına bakılmaksızın

500 puan

5

Yurtiçi dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde

Birinci isim

500 puan

İkinci isim

400 puan

Üçüncü isim ve sonraki

300 puan

6

Yurtiçi dergilerde yayınlanmış her bir derleme, vaka takdimi, editöre mektup için isim sıralamasına bakılmaksızın

250 puan

7

Yurtiçi Proceeding Book’ta basılmış tam metin makalede

Birinci isim

500 puan

İkinci isim

400 puan

Üçüncü isim ve sonraki

300 puan

8

Yurtdışı sözlü bildirilerde

Birinci isim

750 puan

İkinci isim

600 puan

Üçüncü isim ve sonraki

300 puan

9

Yurtdışı posterlerde

Birinci isim

500 puan

İkinci isim

400 puan

Üçüncü isim ve sonraki

300 puan

10

Yurtiçi sözlü bildirilerde

Birinci isim

250 puan

İkinci isim

200 puan

Üçüncü isim ve sonraki

150 puan

11

Yurtiçi posterlerde

Birinci isim

200 puan

İkinci isim

150 puan

Üçüncü isim ve sonraki

100 puan

12

SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış makalelerde atıf almış herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın yayın başına 1000 puan,

SCI ve SCI Expanded dışındaki makalelerde atıf almış her bir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın yayın başına 250 puan

Toplam atıf puanı 5000 puanı geçemez.

 

* İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında bilimsel çalışma puanları toplamı 10.000 puanı geçemez.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

1 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Yavuz
Yavuz
6 yıl önce

Bunlar anlamsız bizim hastane küçük ve gelirler az diye döner dağıtılmıyor isteyen persoonel istediği kadar çalışsın

Araç çubuğuna atla