Bakanlık evde diş sağlığı hizmeti veren ADSM’leri uyardı

Kategori: Hukuk / Mevzuat Print

ANKARA- Sağlık Bakanlığı yayımladığı yeni bir genelgeyle ağız ve diş sağlığı evde sağlık birimlerinin Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri bünyesinde oluşturulacağını bildirdi. Genelgede, Bakanlığa bağlı bazı ağız ve diş sağlığı hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezi baştabipliklerinin il oluru alınmaksızın ve tescil işlemi yapılmadan konsültasyon usulü evde hizmet verdikleri belirtilerek il oluru alınarak hastanın takibi, verilen hizmetin kayıt altına alınması ve tescilinin olması gerektiği vurgulandı. Genelgede valilik onayı olmaksızın hizmet veren kurumların valiliklerce uyarılması, onaysız hizmet veren birimin faaliyetine izin verilmemesi istendi.

 

Evde Sağlık Hizmetlerinin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden Alınması Hakkında Genelge (2012/17)

T.C.  SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.11.00.07-215.09-8012 27.02.2012
Konu : Evde Sağlık Hizmetlerinin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden Alınması

……………… valiliğine
(İl Sağlık Müdürlüğü)
2012/17

ilgi : a) 18.02.2011 tarihli ve 7818 sayılı 2011/8 Genelgemiz.
b) 24.02.2011 tarihli ve B.10.0.THG.0.10.00.01-020-8751 sayılı Makam Onayı.

Bilindiği üzere; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenleyen, Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik 10.03.2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgide kayıtlı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönergede; evde sağlık hizmetleri birimleri kurulması, bu birimlerin asgari fiziki donanımı ile araç, gereç ve personel standardının ve ilgili personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, iletişim, uygulanacak randevu, kayıt ve takip sisteminin tanımlanması ve uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Yönergede de belirtildiği üzere ağız ve diş sağlığı evde sağlık birimi Ağız ve Diş Sağlı Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri bünyesinde oluşturulmalı, hizmetin yönetimi, birimler arasındaki iletişim ve koordinasyon müdürlük bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezi tarafından sağlanmalıdır. Birim ve mobil birimler, illerde ilgili kurum baştabibinin, ilçelerde grup başkanlıklarının talebi ve müdürlüğün teklifi üzerine valilik onayı ile kurulur ve tescil için Bakanlığa bildirilir. Ancak Bakanlığımıza bağlı ağız ve diş sağlığı hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezi baştabiplikleri ile yapılan görüşmelerde bazılarının il oluru alınmaksızın ve tescil işlemi yapılmadan konsültasyon usulü hizmet verdikleri anlaşılmıştır.

Uygulama birliğinin sağlanması maksadıyla Bakanlığımızca hazırlanmış evde sağlık biriminde görevli diş hekiminin ziyaret esnasında doldurması gereken form ekte (Ek-1) gönderilmiştir. Bahse konu formların anılan Yönergenin 20 inci maddesi gereği iki nüsha halinde düzenlenmesi ve evde sağlık birimince her hasta için oluşturulacak hasta dosyalarında bulundurulması gerekmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin evde sağlık hizmetlerine kurumsal olarak yaklaşmaları ve kurumlarında bir birim oluşturarak asgari şartlar oluşturulup il oluru alınarak hastanın takibi, verilen hizmetin kayıt altına alınması ve tescilinin olması gerekmektedir. İl Onayı olmaksızın hizmet veren Kurumlarımızın Valiliğinizce uyarılması, onaysız hizmet veren birimin, birim faaliyetine izin verilmemesi ile Onay alınmasına müteakiben bu işlemlerin yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

Ağız ve diş sağlığı evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişi ya da söz konusu kişinin yakınlarına yönelik hazırlanmış bilgilendirmiş onam formu ekte (Ek-2) gönderilmektedir.

Bilgilerinizi, konuya ilişkin uygulamanın ilgili Yönerge hükümleri ile yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak yürütülmesinin sağlanması hususlarında ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.  Müsteşar

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla