Sağlık Bakanlığı ek ödeme genelgesini yayınladı

Kategori: Hukuk / Mevzuat Print

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda 666 sayılı KHK uyarınca yapılacak ek ödeme uygulamalarına ilişkin genelge yayımlandı. Yeni genelgede 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer ifade değiştirildi ve ‘yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz’ ibaresi eklendi.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360

23 Ocak 2012

Konu : Ek Ödeme

GENELGE / 2012/7

İlgi : 15/04/2011 tarihli ve 17408 sayılı 2011/32 Nolu Genelge.

Bilindiği üzere, 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre performansa dayalı olarak yapılacak ek ödeme tutarının, 375 sayılı KHK’nın ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olmaması gerektiğine ilişkin olarak ilgide kayıtlı Genelgemiz ile ayrıntılı açıklamalar yapılmış idi.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz’ ibaresi ‘Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz’ şeklinde değiştirilmiştir.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 1 Ocak 2012 tarihli ve 28160 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarında yapılan düzenlemelere ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla ayrıntılı açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.” hükmü uyarınca yapılacak ek ödemeye ilişkin işlemlerin 15/01/2012 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

1) 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre performansa dayalı olarak yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olmayacaktır. Buna göre;

a) Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden, Bakanlığımız kadrolarında bulunan memurlara 15/1/2012 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, en yüksek devlet memuru aylığına (9500 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara), 375 sayılı KHK’ya ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadro ve görev unvanına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

b) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline, açıktan vekil olarak atanan vekil ebe ve hemşireler ile Bakanlığımız pozisyonlarında bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele yapılacak performansa dayalı ek ödeme tutarı, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olmayacaktır. Bu bentte sayılan personel için 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Karar”da yer alan “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli”nde yer alan pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların esas alınması gerekmektedir.

c) 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarında yapılacak ek ödemenin, personele ilgili ayı takip eden ayın ilk haftasında anılan Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre hesaplamaları yapılan performansa dayalı ek ödeme bordrosu ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Örneğin 2012 yılı Ocak ayına ilişkin 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca öngörülmüş olan ek ödemenin, 2012 yılı Şubat ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılan 2012 yılı Ocak ayına ilişkin performansa dayalı ek ödeme bordrosu ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

ç) 375 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı cetveldeki ek ödeme oranlarının tespitinde, ilgililerin aylık aldıkları dereceler esas alınacaktır.

d) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemeye ilişkin 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 16 ncı maddesinde açıklama yapılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede;

• İlgili personel için önce Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre ödenecek net ek ödeme tutarı tespit edilecektir. Bu ödemenin net tutarının, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından fazla olması halinde ilgililere bu kapsamda başka bir ödeme yapılmayacaktır.

• Performansa dayalı ek ödemenin net tutarının, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarının altında olması halinde, ilgililere yapılacak performansa dayalı ek ödemenin net tutarı 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarına ulaşıncaya kadar aradaki fark tutarının ödenmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle personelin brüt ek ödeme tutarı belirlenecek ve tahakkuk aşamasında gerekli vergi kesintileri yapılacaktır. Tüm personelin bu fark tutarı toplamı, öncelikle ilgili aya ilişkin döner sermaye gelirinden Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50’si arasındaki kısımdan, yeterli değil ise aşan kısım kurumun döner sermaye bütçesinden ödenecektir.

Örnek-1: Birinci dereceden aylık alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan hemşire ile Bakanlığımız pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B bendine göre istihdam edilen lisans mezunu ve hizmet yılı 21 yıl olan sözleşmeli hemşireye 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre % 115 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Anılan hemşirelere 2012 yılı Mart ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılan 2012 yılı Şubat ayı için brüt 900 TL performansa dayalı ek ödeme hesaplandığını varsayalım. Buna göre 2012 yılı Şubat ayında Ek Ödeme Yönetmeliğine göre hesaplanan performansa dayalı ek ödeme net tutarı, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre hesaplanan ek ödeme net tutarından 40,74 TL fazla olduğundan, ilgililere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Örnek-2: Birinci dereceden aylık alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan hemşire ile Bakanlığımız pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B bendine göre istihdam edilen lisans mezunu ve hizmet yılı 21 yıl olan sözleşmeli hemşireye, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre %115 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Anılan hemşirelere 2012 yılı Mart ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılan 2012 yılı Şubat ayı için brüt 500 TL performansa dayalı ek ödeme hesaplandığını varsayalım.

Buna göre, 2012 yılı Şubat ayında Ek Ödeme Yönetmeliğine göre hesaplanan net ek ödeme tutarı, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre hesaplanan net ek ödeme tutarından 296,62 TL düşüktür.

Ek Ödeme Yönetmeliğine göre hesaplanan ek ödeme net tutarı, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca ödenmesi öngörülen ek ödeme net tutarından az olamayacağından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan hemşire ile Bakanlığımız pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B bendine göre istihdam edilen lisans mezunu ve hizmet yılı 21 yıl olan sözleşmeli hemşireye 2012 yılı Şubat ayı için ayrıca 296,62 TL ilave net ek ödeme hesaplanacak ve böylece toplam 718,32 TL net ek ödeme yapılacaktır.

Örnek-3: Yedinci dereceden aylık alan hizmetli kadrosunda bulunan personele, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre %80 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Yedinci dereceden aylık alan hizmetli kadrosunda bulunan personelin 2012 yılı Mart ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılan 2012 yılı Şubat ayı performansa dayalı ek ödemesinin, brüt tavan ek ödeme tutarı olan 521,09 TL olarak hesaplandığını varsayalım.
Yedinci dereceden aylık alan hizmetli kadrosunda bulunan personelin Ek Ödeme Yönetmeliğine göre Şubat ayı tavan net ek ödeme tutarı 439,49 TL olduğundan, hesaplanan net ek ödeme tutarı 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre ödenmesi öngörülen net ek ödeme tutarından 60,21 TL düşüktür. Ek Ödeme Yönetmeliğine göre hesaplanan ek ödeme net tutarı, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca ödenmesi öngörülen ek ödeme net tutarından az olamayacağından, hizmetli kadrosunda bulunan personele 2012 yılı Şubat ayı için tavan ek ödeme tutarını aşan 60,21 TL ayrıca ödenecek ve böylece toplam 499,70 TL net ek ödeme yapılacaktır.

e) Bakanlık personelinden vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca ödenmesi öngörülen ek ödemeye ilişkin olarak, 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

f) Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden, sağlık kurum veya kuruluşlarında geçici görevle görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu Bakanlığımız merkez teşkilatı birimi tarafından ek ödeme yapılacağından, Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personele, görev yaptığı sağlık kurum veya kuruluşunun döner sermayesinden Ek Ödeme Yönetmeliğine göre performansa dayalı ek ödeme yapılmayacaktır.

g) İlgili personele maaş ödemesinin yapıldığı süreyle sınırlı olmak kaydıyla 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarı kadar ek ödeme yapılacaktır. Yani personele maaş ödemesinin yapılmadığı süreye ilişkin olarak (ücretsiz izin ve askerlik gibi) Ek Ödeme Yönetmeliği uyarınca performansa dayalı ek ödeme ile 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olmamak üzere yapılan ek ödeme de dâhil herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

ğ) 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca döner sermaye sabit ödemesi yapılan tabiplere, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.” hükmü doğrultusunda herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

h) 15/01/2012 tarihinden itibaren kadrosu Maliye Bakanlığında bulunan ve döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele, Bakanlığımız kurumları tarafından herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır. Kadrosu Maliye Bakanlığında bulunan ve döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele, 01-15 Ocak 2012 tarihleri arasındaki 14 günlük süreye ilişkin ek ödemenin, Ocak 2012 dönemine ilişkin ödemenin yapılacağı 2012 yılı Şubat ayının başında hesaplanarak ödenmesi gerekmektedir.

ı) 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan net ek ödeme tutarı oranındaki ek ödemenin, ilgili aya ilişkin ek ödemenin ödeneceği tarihte personelin görev yaptığı kurum tarafından ödenmesi gerekmektedir. Örneğin 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan net ek ödeme tutarı oranındaki ek ödemenin, Şubat 2012 dönemine ilişkin ek ödemenin yapılacağı 2012 yılı Mart ayının başında personelin görev yaptığı kurum tarafından yapılması gerekmektedir. Naklen tayin sebebiyle mehil müddeti kullanarak yeni kurumunda göreve başlayan personele, ilgili aya ilişkin ek ödemenin ödeneceği tarihte görev yaptığı kurum olan yeni atandığı kurum tarafından ödeme yapılması gerekmektedir.

Personelin ilişik keserek ayrıldığı eski kurumu tarafından, ilgili ek ödeme dönemi için yapılacak olan performansa dayalı ek ödeme tutarının resmi yazı ile personelin naklen atandığı kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Personele ilgili dönem için eski görev yaptığı kurumu ve naklen atandığı yeni kurumu tarafından ödenen performansa dayalı ek ödeme tutarları toplamının, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan tutar ile mukayese edilmesi gerekmektedir.

Örneğin personele Şubat 2012 dönemine ilişkin olarak önceki görev yaptığı kurumu ve naklen atandığı yeni kurumu tarafından yapılan performansa dayalı ek ödeme tutarları toplamının, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan net ek ödeme tutarının altında gerçekleşmesi halinde aradaki fark tutarının naklen atandığı yeni kurumu tarafından ödenmesi gerekmektedir.

i) 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 20 inci maddesinin beşinci fıkrasında “Aile sağlığı elemanlığı sözleşmesi bulunmayan geçici aile sağlığı elemanına 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve ikinci fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin % 75’ini geçemez.” hükmü yer almaktadır. Geçici aile sağlığı elemanı olarak görevlendirilen personele kişi başı ücret ödendiğinden, söz konusu personele Ek Ödeme Yönetmeliği uyarınca performansa dayalı ek ödeme yapılmayacaktır.

Geçici aile sağlığı elemanı olarak görevlendirilen personele, ilgili ay için ödenen kişi başı ücret tutarı, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödeme net tutarının altında ise, aradaki farkın kadrosunun bulunduğu kurum tarafından ödenmesi gerekmektedir. İlgili ödeme döneminin tamamında geçici aile sağlığı elemanı olarak görev yapan personele, ilgili dönem için ödenen kişi başı ücret tutarının 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından fazla olması halinde, başkaca bir ödeme yapılmayacaktır.

2) 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının 15/01/2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulması sebebiyle 2012 yılı Şubat ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan 2012 yılı Ocak ayı için Bakanlığımız kadrosunda bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarı kadar yapılacak ek ödeme tutarının aşağıda verilen örnek dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

Örnek-4: Birinci dereceden aylık alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan hemşirenin, 15/01/2012 tarihine kadar olan 14 günlük ek ödeme oranı % 72 iken, 15- 31/01/2012 tarihleri arasındaki 17 günlük süreye ilişkin ek ödeme oranı %115’tir. 2012 yılı Ocak ayı için 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarının aşağıdaki şekilde hesaplanması gerekmektedir.

Birinci dereceden aylık alan Bakanlığımız kadrosunda bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan hemşireye, 2012 yılı Ocak ayı için 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarı olarak (203,10 + 393,92) 597,02 TL ek ödeme yapılması gerekmektedir.

3) 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının 15/01/2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulması sebebiyle 15/01/2012 tarihine kadar olan 14 günlük süreye ilişkin olarak Bakanlığımız pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin, Ek Ödeme Yönetmeliği uyarınca hesaplanan performansa dayalı ek ödeme tutarından (375 sayılı KHK uyarınca yapılması öngörülen ek ödemenin net tutarı kadar ek ödeme tutarı da dahil olmak üzere) sigorta prim kesintisi yapılması gerekmektedir. 15/01/2012 tarihinden itibaren ise Bakanlığımız pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personel için Ek Ödeme Yönetmeliği uyarınca hesaplanan performansa dayalı ek ödeme tutarından (375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarı kadar ek ödeme tutarı da dahil olmak üzere) sigorta prim kesintisi yapılmayacaktır.

2012 yılı Şubat ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan 2012 yılı Ocak ayı için Bakanlığımız pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarı kadar yapılacak ek ödeme tutarının aşağıda verilen örnek dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

Örnek-5: Bakanlığımız pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B bendine göre istihdam edilen lisans mezunu ve hizmet yılı 21 yıl olan sözleşmeli hemşirenin, 15/01/2012 tarihine kadar olan 14 günlük ek ödeme oranı % 72 iken, 15-31/01/2012 tarihleri arasındaki 17 günlük süreye ilişkin ek ödeme oranı %115’tir. 2012 yılı Ocak ayı için 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarının aşağıdaki şekilde hesaplanması gerekmektedir.

Bakanlığımız pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B bendine göre istihdam edilen lisans mezunu ve hizmet yılı 21 yıl olan sözleşmeli hemşireye, 2012 yılı Ocak ayı için 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarı olarak (174,48 + 393,92) 512,88 TL ek ödeme yapılması gerekmektedir.

4) İlgide kayıtlı Genelgemiz 15/01/2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup; 15/01/2012 tarihinden itibaren iş bu Genelgemizde yapılan açıklamalar çerçevesinde uygulama tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla