Sağlık Bakanlığı’ndan döner sermayeden yapılan ek ödemelerle ilgili açıklama

Kategori: Hukuk / Mevzuat Print

sağlık bakanlığından acıklamaSağlık Bakanlığı, 3. dönem toplu sözleşme olan 2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşmede, sağlık personeline yönelik olarak yer alan düzenlemeler için 11 maddelik bir açıklama yaptı. Açıklamada döner sermayeden yapılan ek ödemeler ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler ve değişiklikler ile ilgili bilgiler verildi.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 37106781
Konu : 3. Dönem Toplu Sözleşmede
İl Sağlık Müdürlüklerinin
Ek Ödemesine İlişkin Hususlar

23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazele’de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmc”nin ek ödemeye yönelik hükümleri Bakanlığımız taşra teşkilatında (İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde) 01.01.2016-31.12.2017 tarihleri arasında aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

1- Toplu Sözleşmenin “Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme”
bölümünün “Performans puanı” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Madde 2- (1 > Sağlık Bakanlığı 112 aeil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin. 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 10 puan daha ilave edilir.” hükmü uyarınca;

112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında. İl Ambulans Servisi Baştabipliği bünyesinde sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilecektir.

2- Toplu Sözleşmenin “112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ek ödemesi”
başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Madde 6- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.” hükmü uyarınca;

112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele (sözleşmeli personel dahil) ek ödeme yönetmeliğinde özellik arz eden birimler için öngörülen tavan ek ödeme katsayısı esas alınarak performansa dayalı ek Ödeme hesaplanacaktır.

3- Toplu Sözleşmenin “Ek ödeme” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;
“Madde 8- (1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek Ödemenin net tutarı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.” hükmü uyarınca;

209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca her ay yapılacak döner sermaye sabit ödemesinin (DSSÖ) net tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarının allında kalanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen net tutar kadar Ödeme yapılacaktır.

Toplu Sözleşme kararı uyarınca döner sermaye sabit ödemesi (DSSÖ), 375 sayılı KHK Ek 9’uncu maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ödeme net tutarının allında olamayacağından, öncelikle 209 sayılı Kanunun ck-3’üncü maddesine göre döner sermaye sabit ödemesinin (DSSÖ) net tutarı hesaplanacaktır. DSSÖ net tutan 375 sayılı KHK Ek 9’uncu maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ödeme net tutan ile kıyaslanarak aradaki net fark tutan bulunacaktır. Bulunan net fark tutarının brüt ek ödeme tutan belirlenecek ve bu brüt tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak ilgiliye ödeme yapılacaktır.

Performansa dayalı ek ödeme yapılırken mahsup edilecek tutarın belirlenmesinde 209 sayılı Kanunun ck-3’üncü maddesine göre hesap edilen brüt tutar ile 375 sayılı KHK Ek 9’uncu maddesine göre fark olarak ödenen brüt Ödeme tutarının toplamı dikkate alınacaktır.

4- Toplu Sözleşmenin “Vekalet durumunda ek Ödeme” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Madde 9- (I) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya ilişkin matrah esas alınır.” hükmü uyarınca;

Şartlara uygun olarak her hangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak vekalet edilen kadroya ilişkin ek ödeme matrahı esas alınacaktır.

5- Toplu Sözleşmenin ” Fark ödemesi” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Madde 10- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri. hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir.” hükmü uyarınca;

Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan personelin, ay (dönem) sonunda almış olduğu net ödeme tutarının (maaş + sabit ek ödeme + performansa dayalı ek ödeme), Bakanlığımız harici diğer kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek Ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı ile kıyaslanması ve net ödeme tutarının az olması halinde aradaki farkın personele ödenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda hak edişi oluşan personele söz konusu hak edişin (nel fark tutarının) brüt tutarının belirlenmesi (gelir vergisi ve damla vergisi yüklenmiş tutar) ve bu brüt tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak hak edişin ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca aylık fark ödemesi kapsamında döner sermaye bütçesinden yapılan ödemenin süregelen gelir vergisi matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

6-  Toplu Sözleşmenin “Geçici görevlendirilenlerin ek Ödemesi” başlıklı 15 inci
maddesinde yer alan;

“Madde 15- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re’sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır.” hükmü uyarınca;

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı personeline yapılacak ek ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ifk Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Bakanlık taşra teşkilatı personeli, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı (laboratuvarlar dahil). Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında fiilen görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfında bulunan personele yapılacak ek ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 28/11/2014 tarihi ve 29189 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte geçici görevlendirilen personele görevlendirildiği Bakanlığımız kurum veya kuruluşu tarafından ek Ödeme yapılacağı düzenleme altına alınmıştır.

  1. Toplu Sözleşme hükmü uyarınca re’sen geçici görevlendirilen tabip dışı personele, öncelikle geçici görevlendirildiği kurum veya kuruluş tarafından ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ck ödeme yapılacaktır.
  2. İlgili dönemde personele asıl kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluş tarafından da ek ödeme hesaplanacak olup, asıl kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluş tarafından hesaplanan ck ödemenin geçici görevlendirildiği kurum/kuruluş tarafından yapılan ek ödemeden daha düşük gerçekleşmesi halinde personele kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluş tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
  3. Personele ilgili dönemde asıl kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluş tarafından hesaplanan ck ödemenin geçici görevlendirildiği kurum/kuruluş tarafından yapılan ek ödemeden daha yüksek gerçekleşmesi halinde ise aradaki fark tutarı kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluş tarafından ilgili personele ödenecektir.

7-  Toplu Sözleşmenin “112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı” başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Madde 19- (1) 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı 0,50 olarak uygulanır.” hükmü uyarınca;

112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında. Müdürlükçe istasyon sorumlusu olarak görevlendirilen sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı 0,50 olarak uygulanacaktır.

8-  Toplu Sözleşmenin “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görevli personele döner sermaye ek ödemesi” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Madde 23- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 150” oram “yüzde 180″ olarak uygulanır.” hükmü uyarınca;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personele (sözleşmeli personel dahil) yapılacak ek ödemelerde “yüzde 150” olan tavan ek ödeme oranı “yüzde 180” olarak uygulanacaktır.

9-  Toplu Sözleşmenin “Yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi” başlıklı 28 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Madde 28- (I) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmez.” hükmü uyarınca;

II Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde çalışan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ck ödeme yapılan personele Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılacak ck ödemelerde, bir ayda en fazla 5 gün ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri “çalışılmayan gün” kapsamında değerlendirilmeyecek ve ilgili personelin aktif çalışma gün katsayısından düşül mey ccckı ir.

10- Toplu Sözleşmenin “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Madde 30-(I) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 150” ibareleri “yüzde 170″ olarak uygulanır.” hükmü uyarınca;

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ck Ödeme alan personel için 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “yüzde 150” olarak belirtilen tavan ck ödeme oranı “yüzde 170” olarak uygulanır. Ancak yukarıda belirtilen 2 nci ve 8 inci madde kapsamına giren personele bu maddelerde kendileri için belirlenen oranlar uygulanır.

11- Toplu Sözleşmenin “Kadro unvan katsayısı” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Madde 33- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikler eki listelerde tabip dışı personel için Öngörülmüş olan hizmet alanı-kadro unvan katsayıları. 0,05 puan eklenmek suretiyle uygulanır.” hükmü uyarınca;

28/11/2014 tarihi ve 29189 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan “İl Sağlık Müdürlüğü Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayıları” tablosunda belirtilen tabip harici personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları “0.05” puan eklenmek suretiyle uygulanacaktır.

Mezkûr hüküm ile Yönetmelik eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alam kadro unvan katsayılarına “0.05” puan eklenmesi öngörüldüğünden, 7. madde kapsamında hizmet alanı kadro unvan katsayısı “0.50” olarak uygulanacak personele ayrıca “0,05” puan eklemesi yapılmayacaktır.

Döner sermaye ek ödemesine yönelik iş ve işlemlerin yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak gerçekleştirilmesi hususunda:

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla