Sağlık personeli tayin esaslarında önemli değişiklik! Dişçi ve eczacılar etkilenecek

Kategori: Sağlık Gündemi Print

sağlık bakanlığıSağlık Bakanlığı, stratejik personel kavramına diş tabibi ve eczacıları da dahil etti. Bakanlık ayrıca aday memurların eğitim durumundan tayin haklarını kaldırdı. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin tayin esaslarını düzenleyen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Tıklayınız.

Yapılan düzenlemeye göre, stratejik personel kavramı için diş tabii ve eczacılar da dahil edilmiştir. Stratejik personelden eşi özel sektörde çalışanlar nakil isteyemeyecektir. Yine stratejik personelin il içi nakillerinde kısıtlama yapılmıştır.

Yapılan bir diğer düzenleme eğitim özrü tayinlerine ilişkindir. Sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim gördüğünü belgeleme şartı, en az 4 yıllık olarak değiştirilmiştir. Ayrıca aday memurlar, adaylık süresince eğitim durumu özründne dolayı nakil talebinde bulunamayacaktır.

Sağlık Bakanlığı eş durumu nakil ve atamalarında eski düzene döndü

Bir diğer düzenleme ise eşi özel sektörde çalışan sağlık personeline yöneliktir. Detaylı açıklama, aşağıda karşılaştırlmalı madde analizinde yer almaktadır.

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
m) (Değişik bent: 04.04.2015 – 29316 s. R.G. Yön./1. md.) Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabip unvanındaki personeli,
ifade eder.
26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”m) Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personeli
DEĞERLENDİRME-
STRATEJİK PERSONEL KAVRAMI GENİŞLETİLDİ
Stratejik personel kavramı için diş tabipleri ve eczacılar da dahil edilmiştir.
(1) İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır. Bakanlık ve bağlı kuruluşları açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık ile bağlı kuruluşları tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise mesleki kıdemi fazla olan personel öncelikli olarak atanır. Personelin il içi atamaları ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık ile bağlı kuruluşlarınca belirlenir.
(2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın;
g) Sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere,
bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi “Personelin il içi atamaları ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.” şekilde; ikinci fıkrasının (g) bendinde bulunan “iki yıllık” ibaresi, “dört yıllık örgün” şeklinde değiştirilmiştir.
DEĞERLENDİRME
– İL İÇİ ATAMA VE EĞİTİM DURUMU ÖZRÜ İÇİN DEĞİŞİKLİK
1- İl içi atamalar çıkarılacak bir yönergeyle belirlenecek.2- Sağlıkla ilgili bir alanda 2 yıllık öğrenim görenler değil sadece sağlıkla ilgili bir alanda dört yıllık bir öğrenim görenler eğitim durumundan nakil isteyebilecektir.
Madde 20 – (1) Eşlerin ikisinin de Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda kamu personeli olması halinde;
c) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 ve 24 üncü maddelerine göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin görev yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesinde bulunan “görev yeri” ibaresinden önce gelmek üzere “eşinin” ibaresi eklenmiş; beş ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır
DEĞERLENDİRME

İl içi naklen atanan personelin eşinin nakil talebinde bir yıl süreyle D veya C hizmet grubu şartı aranmayacak

(5) Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri üç yıllık süre kapsamında değerlendirilir. “(5) Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır.”
DEĞERLENDİRME
EŞİ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARIN NAKLİ İÇİN DÜZENLEMEEşi özel sektörde çalışan personelin nakillerinde değişiklik yapıldı. Atanılan yerde 3 yıl kesintisiz çalışmak şartı kaldırıldı. Bunun yerine son dört yıl içinde en az 720 gün prim ödemiş olmak şartı getirildi. Ayrıca 720 gün şartı aynı işyeri için aranacak.
(6) Altıncı fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirme işlemlerinde, kısa çalışma ödeneğinin ödenmesi ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı ilde en geç iki ay içerisinde göreve başlanması halinde, müracaat tarihi itibariyle üç yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde üç yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. “(6) Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.”
DEĞERLENDİRME
STRATEJİK PERSONELİN NAKLİNE KISITLAMA
Stratejik personel il içi atamada D ve C grubu esnetmesinden yararlanamayacak. Yine stratejik personel, eşi özel sektörde çalışıyor diye nakil isteyemeyecek.
(7) Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz. Yürürlüktan kaldırıldı
(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamındaki atanma talepleri hariç, aday memur olan personel atanma talebinde bulunamaz.(**) MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ile 19 uncu ve 21 inci maddeler kapsamındaki atanma talepleri hariç, 17 nci maddenin birinci fıkrasına göre atananlar bir yıl, aday memurlar ise adaylık süresince atanma talebinde bulunamaz.”
DEĞERLENDİRME
ADAY MEMURLAR EĞİTİM DURUMUNDAN DOLAYI NAKİL İSTEYEMEYECEK
Aday memurlar; daha önce 16. maddenin 2. fıkrasında sayılan, aile bireylerinden birisinin engelli olması, eşin vefatı, boşanma, eşinin emekli olması, eğitim durumundan nakil gibi hallerde, nakil isteyebilmekteydi. Bu hak kaldırıldı. Bu düzenleme özellikle 2016/1 ile atanan adayların eğitim durumundan tayin taleplerini karşılamamak için yapılmış görünmektedir.Ayrıca, kurumlar arası nakiller gelen personel de bu durumlarda herhangi bir süre şartı aranmadan nakil isteyebiliyordu. Bu hak da 1 yıl boyunca nakil isteyemecek şekilde kısıtlanmıştır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

1 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Cemil demir
Cemil demir
7 yıl önce

Simdi ben sosyal calismaciyim. Aday memurum. Esim kamuda es durumu yapamayacak miyim???

Araç çubuğuna atla