Yeni TTB asgari ücret tarifesi TTB-HUV hakkında

Yazan Prof. Dr. Paşa Göktaş
Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

TTB, Yeni Listenin 1 Ocak 2015 itibariyle Uygulamaya Gireceğini Açıkladı!

pasa-goktas

Prof. Dr. Paşa Göktaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yeni hazırlamış olduğu ve daha önceleri TTB Asgari Ücret Tarifesi adıyla anılan, hekimlik uygulamalarına ait işlem listesini, TTB-HUV (TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı) adıyla yayınladı ve bu listenin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle uygulamaya konulacağını açıkladı.

Bilindiği üzere, şu ana kadar kullanılan TTB Asgari Ücreti Fiyat Tarifesi, en son 2008 yılında bir kitapçık halinde yayınlanmıştı ve o günden bu yana yeni bir tarife yayınlanmamıştı. Aslında, 4-5 yıldan beri güncelleme çalışmaları sürmekteydi, ancak bitirilememişti. Son iki yıldanberi bu çalışmalar hızlandırıldı. Çünkü, 2008 listesi oldukça demode olmuştu. Birtakım işlemler uygulamadan kalkmıştı, yeni işlemler uygulamaya konulmuştu. 2008 listesi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. TTB, çalışmalarını tamamlayarak 1 Eylül 2014 itibariyle yeni listesi olan TTB-HUV’ u abonelerine erişilebilir hale getirdi.

Özel Sağlık Sigortaları İle Olumlu Diyalog Kuruldu
Daha önceki yıllarda TTB, her yıl kendi listesini ve katsayısını yılbaşı gelmeden tek yanlı olarak yayınlar ve Özel Sağlık Sigortaları da bu listeyi uygulamaya koyardı. Ancak geçen yıl, TTB içinden sağduyulu hekimler ve bazı uzmanlık derneklerinin de önerisiyle, bu çalışmalara Özel Sağlık Sigortalarının da katılmasının yararlı olacağı kanısına varıldı ve sektörün diğer paydaşı olan Özel Sağlık Sigortaları temsilcileri de bu çalışmalara davet edildi. Özel Sağlık Sigorta temsilcilerinin de katıldığı 3-4 toplantı düzenlendi. Hizmet üreten hekimleri temsil eden TTB ile, hizmeti satın alan Özel Sağlık Sigorta temsilcileri, doğrudan birbirlerinin sorunlarını tanımaya başladı ve bir empati oluştu. Bu olumlu diyalog nedeniyle de TTB, 1 Ekim 2014 itibariyle geçerli olduğunu belirttiği HUV listesinin geçerliliğini önce 1 Kasım 2014’e, sonra da 1 Ocak 2015 tarihine erteledi. Son olarak da, TTB-HUV listesinin 1 Ocak 2015 itibariyle geçerli olduğunu açıkladı.

Özel Sağlık Sigortalarının Talepleri Neydi?
Ortak yapılan toplantılarda, Özel Sağlık Sigortaları zaten mevcut sistemde %3-4 civarında açık vererek çalıştıklarını, 2008 listesine ek olarak, bazı uzmanlık dallarında 2014 TTB-HUV listesinde aynı işlemlerin birimlerinde ciddi artışlar yapıldığını ve bu artışların, kendi maliyetlerini %3-4 oranında daha artıracağını belirttiler. Ve bu durumun, finansal olarak sürdürülemez hale geleceğini vurguladılar. Bu nedenle de, listede yeniden düzenleme istediler.

TTB’nin Yaklaşımı Nasıl Oldu?
ttb-logoTTB, bu duruma yapıcı bir yaklaşımla yanıt verdi kanısındayız. İlk olarak, en fazla yakınma nedeni olan Radyoloji ve Kadın-Doğum uzmanlık alanlarının birimlerinde ciddi indirimlere gitti ve bunu açıkladı. En son olarak da, yine yakınmalara neden olan Ortopedi, Beyin Cerrahi, KBB ve Plastik Cerrahi uzmanlık alanlarının işlemlerinde indirimlere gitti.Zaten, özel sigortaların en fazla yakındıkları uzmanlık birimleri bu branşlarda yoğunlaşıyordu ve bu talepler büyük ölçüde yerine getirilmiş görünmektedir.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, yeni TTB-HUV listesi, aynı işlemler esas alınırsa, 2008 listesinin daha altında bir maliyetle özel sağlık sigortalarının bilançolarına katkı yapabilir hale gelmiş görünmektedir. Tabii ki, bu konuda detaylı analizler yapılması gerekmektedir.

Özel Sağlık Sigortalarının Yaklaşımı Nasıldır?
4-5 Özel Sağlık Sigortası, henüz altyapılarının hazır olmadığını gerekçe göstererek, TTB-HUV listesini uygulamaya alamayacaklarını ve halen mevcut olan 2014 (gerçekte 2008) listesini uygulamaya devam edeceklerini belirttiler.

Özel Sağlık Sigortaları Gerekçelerinde Ne Ölçüde Haklılar?
Gördüğümüz kadarıyla, TTB büyük bir iyiniyet ve gayretle, Özel Sağlık Sigortaları’ nın itirazına neden olan, bazı branşlardaki birim yükseltmelerini tekrardan indirmiş gözükmektedir. Bu yüzden, Özel Sağlık Sigortalarının sorunlarının çözümüne katkı sağlamış durumdadır. Muhtemelen de, fazladan maliyet artışı dengelenmiş gözükmektedir.

zorunlu sağlık sigortasıDiğer önemli bir itiraz konusu da, sistemin ve altyapının henüz hazır olmadığı yönündeki çekincedir. Bu konuda kısmen haklı olabilirler. Ancak bu durum TTB’ den çok, bazı Özel Sağlık Sigortaları ile, özellikle de bazı Banka Emekli Sandıkları için geçerlidir. TTB, bu listeyi yaklaşık 4 ay önce ilan etmiştir. Bu sürede uyum sağlanabilirdi. Bazı Özel Sigortalar ve Emekli Sandıkları, kendi organizasyon yetersizlikleri nedeniyle, geç kalmış görünmekteler. Bu nedenle, tekrardan erteleme istemektedirler.

Ancak, bu tür kuruluşların her zaman olacağını ve bunun bir sınırının olmadığını da belirtmek gerekir. Bazı kuruluşlar, uyum çalışmalarında hep arkadan gelmeyi alışkanlık haline getirmektedirler.

NEREYE GİDİYORUZ, NE YAPMALIYIZ?
1. TTB-HUV’un Alternatifi Yoktur
Bazı Özel Sağlık Sigortaları’ nın, kendi plan ve projeleri doğrultusunda farklı arayışlar içinde oldukları sezilmektedir. Ancak bunlar azınlık durumundadırlar. Bir kere şunu belirtmek gerekir ki, TTB-HUV’ un alternatifi yoktur. Böyle bir listeyi, Türkiye’ de TTB’ den başka hazırlayabilecek ikinci bir güç yoktur. TTB, tüm uzmanlık derneklerinden aldığı güçle bu listeyi hazırlamıştır. Bu çalışmalar sürecinde de, bir anlamda gücünü harekete geçirmiş ve gücünün yeniden farkına varmıştır. Alternatif liste arayışları başarılı olabilecek durumda değildir.

2. 2008 TTB Listesi, Uygulanabilecek Durumda Değildir
2008 TTB Asgari Ücret Tarifesi artık çok geride kalmış görünmektedir. Geçen 7 yılda önemli değişiklikler olmuştur. Düşünün ki, 2008’ den itibaren kaç defa cep telefonunuzu değiştirdiniz? Tıp teknolojisi de aynı şekildedir. Bazı işlemler uygulamadan kalkmış, bazları uygulamaya girmiştir. 2008’ in listesiyle yola devam edilemez. Güncelleme zorunludur. TTB-HUV, bu ihtiyaca cevap verir niteliktedir.

3. Uygulama Başlatılmalıdır
Bizce, 1 Ocak 2015 itibariyle, TTB-HUV listesi uygulamaya konulmalıdır. Henüz altyapısı hazır olmayan kurumlar ve sigortalar da, hızla bu uygulamaya adapte edilmelidir. Bu durumun zorluk oluşturacağını sanmıyoruz. Birkaç hafta içinde adaptasyon  sağlanır kanısındayız.

4. TTB, Bazı Belirsizlikleri Ortadan Kaldırmalıdır
TTB açıklamalarında, liste güncellemelerinin sürekli ve dinamik şekilde yapılacağı belirtilmektedir. Bazı Özel Sağlık Sigortaları, bunun kendi hesaplamaları yönünden belirsizlik getireceğini düşünmektedirler. Haklıdırlar da. TTB-HUV güncellemeleri, her 6 ay ya da yılda bir kez düzenli periyotlarla yapılmalıdır. Bu güncellemelerin, Özel Sağlık Sigortaları ile diyalog halinde yapılmasında da yarar vardır.

5. TTB-HUV İle, SGK-SUT Birbirine Karıştırılmamalıdır
Her iki liste arasında, büyük maliyet farkı bulunmaktadır. Bu nedenle, bu iki liste birimleri ve bedelleri birbirine yakın olamazlar. TTB-HUV birimleri ve bedelleri, hekimlik faaliyetinin A’dan Z’ ye tüm maliyetlerini içeren bir liste olmak zorundadır. Bu maliyete hekimin geçinmek ve yaşamak için gerekli olan emeği, kiralar, vergiler, çalışan maliyetleri, elektrik, su, otomasyon giderleri gibi, yaklaşık 50 kalem maliyet unsuru dahildir.

sgk_logoSGK-SUT ise, kamu kurumlarına yönelik subvanse birimlerdir. Kamu kurumlarının çoğunun kirası yoktur. Aksine, şehir merkezlerinde en değerli arazileri işgal etmekteler. Çalışan ücretleri genel bütçeden gelmektedir. Vergi avantajları vardır. Başkaca çeşitli suvansiyonları vardır. SGK’ dan verilen SGK-SUT bedelleri, toplam gelirlerinin yaklaşık üçte-dörtte biridir. Bu nedenle, TTB-HUV ile, SGK-SUT bedelleri arasında kıyaslanamayacak farklar olması gayet doğaldır. Almanya’ da bu farklar bazen 10 katına çıkabilmektedir.

6. Geleceğe Yönelik Yapılması Gereken: TTB-HUV Listesi Daha da Genişlemeli, SGK-SUT Listesi Daraltılmalıdır
TTB-HUV listesi, daha çok kendi cebinden fazladan sağlık primi ödeyen vatandaşlar için kullanılmaktadır. Doğal olarak, daha fazla işlemden yararlanma hakkı doğmaktadır. SGK-SUT listesi ise, çok cüzi miktarda sağlık primi ödeyen, bir kısmı ise hiç sağlık primi ödemeyen tüm vatandaşlar için geçerlidir. Ancak ilginç olan, bu listenin aşırı kapsayıcı olmasıdır. Örneğin, halen TTB-HUV laboratuvar test listesinde 821 test yer almakta iken, SGK-SUT listesinde 853 test yer almaktadır.

SGK-SUT listesi daraltılmalıdır. Sağlık için mutlaka zorunlu olan işlem sayısına indirgenilmelidir. Çünkü hem SGK bu kadar geniş kapsamda maliyetleri karşılayamamaktadır, hem de fazladan para ödeyen insanların bir avantajı ve farkı kalmamaktadır. Ayrıca, bu kadar kapsayıcı bir SGK-SUT listesi varken, insanları fazladan ücret ödeterek Özel Sağlık Sigortası yaptırmaya ikna etmek olanaksız hale gelmektedir. Aynı zamanda, adaletsizlik de oluşmaktadır.

Bu konuda, ilgisizlik içinde olan SGK yönetimine büyük görev düşmektedir. SGK yönetimi, yaklaşık 9 yıldanberi SGK-SUT birimleri ve işlem listesiyle ilgili önemli bir değişiklik yapmamıştır. Artık bu konuyla ilgilenmeye başlamalı ve listeyi günün ihtiyaçlarına yönelik güncellemelidir.

SONUÇ     
TTB ile, Özel Sağlık Sigortaları arasında başlamış olan olumlu diyalog süreci ile, sistemin birlikte daha iyi yerlere taşınabilmesi mümkün olacaktır.
Bu konuda umutluyuz.
Tüm sağlık camiasının ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, herkese huzurlu bir ortamda sağlık ve mutluluklar dileriz.
Prof. Dr. Paşa Göktaş
Tıp Laboratuvarları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
tiplab@tiplab.org

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla