Yabancı doktorların Türkiye’deki çalışma esasları belirlendi!

Kategori: Hukuk / Mevzuat Print

doktor-saglik-personel-hekimGeçtiğimiz Kasım ayında çalışma yasağının kaldırılmasından sonra, Sağlık Bakanlığı yabancı doktorların ve diğer sağlık meslek mensuplarının özel sağlık kuruluşlarında çalışma esaslarını belirledi. Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılardan Türk soylu olanlar için ayrı bir yasal düzenleme bulunduğundan bu kişiler düzenleme kapsamı dışında bırakıldı.

doktor-resim-sembolDüzenlemede Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı sağlık meslek mensuplarının diploma veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin onaylanmış ve Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması gerekecek. Yine bu kişilerin mesleklerini icra etmesine engel bir haller olmayacak ve TÖMER standartlarına göre en az B seviyesinde Türkçe bilmeleri gerekecek. Yabancı sağlık mesleği mensubunun ayrıca Sağlık Bakanlığından çalışma izni alması da gerekiyor. Yine getirilen ilginç düzenlemelerden birisi de yabancı sağlık mesleği mensubunun çalışacağı özel sağlık kuruluşu ile aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesinin de Sağlık Bakanlığına sunulması zorunluluğu.

Yabancı doktorların Türkiye’de çalışabilmeleri için gereken koşullar şöyle:

– Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmalı.
– Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamalı.
– Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olunmalı.
– İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olunmalı.
– Hekimler için zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırılmalı.

Yabancı Doktorların Türkiye’de çalışmaları için Başvuruda gerekli belgeler şöyle: 

– İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.
– Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.
– Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge.
– Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan ve yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi.

YÖNETMELİK – Sağlık Bakanlığından:
YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de mesleklerini icra etmek isteyen yabancı sağlık meslek mensuplarının özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar< span style=”font-size: 9pt;font-family: Times;”>ı düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hariç özel sağlık kuruluşlarındaçalışacak tüm yabancı sağlık meslek mensuplarını kapsar.
(2) Türk soylu diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hakkında 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerindeÇalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük münde Kararnamenin 40 ıncı maddesine, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılıTababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1 inci, 4 üncü, 30 uncu, 47 nci, 63 üncü ve Ek 13 üncümaddelerine, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı  Hemşirelik Kanununun 3 üncü  maddesine ve 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Mesul müdür: Özel sağlık kuruluşlarının Bakanlık ve Müdürlük nezdinde temsilcisi olan idari ve tıbbi sorumlusunu,
c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
ç) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Şartları ve Çalışma Başvurusu
Çalışma şartları
MADDE 5 –&nb sp;(1) Bu Yö< /span>netmelik kapsamındaki yabancı sağlık meslek mensupları, aşağıda yer alan şartlarısağlamak kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebilirler:
a) Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği o naylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak.
b) Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak.
c) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olmak.
ç) İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikâmet izni almış olmak.
d) Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortas ı yaptırmak.
Çalışma başvurusu
MADDE 6 – (1) Yabancı sağlık meslek mensubu tarafından, çalışmak istenilen özel sağlık kuruluşuna başvuru yapılır.
(2) Kişinin özel sağlık kuruluşunda çalışma başvurusu, mesul müdür tarafından Ek-1 sayılı cetvelde yer alan belgeler ile birlikte Müdürlüğe intikal ettirilir.
(3) Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk bulunmaması halinde dosya Bakanlığa gönderilir.
(4) Başvuru dosyası, Bakanlıkça planlama kapsamında ve Ek-1 sayılı cetvelde yer alan belgeler açısından değerlendirilir. Uygun bulunması halinde yabancı sağlık meslek mensubunun diploması tescil edilerek mesleğini icra etmesinin Bakanlıkça uygun bulunduğuna dair belge düzenlenir.
(5) İlgili mevzuat kapsamında çalışma izni ile ikâmet izni alınarak dördüncü fıkradaki belge ile birlikte personelçalışma belgesi düze nlenmesi için Müdürlüğe başvurulur. Yabancı sağlık meslek mensubu, personel çalışma belgesinin Müdürlük tarafından onaylandığı tarihten itibaren özel sağlık kuruluşunda çalışabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK-1 – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.
2) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.
3) Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya B üyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge.
4) Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan ve yabancı sağlık personelineödenecek aylık ücret miktarının da belirti ldiği hizmet sözleşmesi.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

3 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Irade
Irade
7 yıl önce

Märhaba, ben Azeriyem vä Azerbajdjan Dovlet Tibb Universitetin mäzunuyum. Pediatrk- goguk doktor uzmaniyam. Istanbullda calismak ucun nä lazim?

NAZIM KALELİ
NAZIM KALELİ
7 yıl önce
Cevaben  Irade

Dr irade çalışma izni aldınızmı aldıysanız aynı sorun bizdede var ne tür bir yol kriter izlediniz yardımcı olurmusunuz

Asrorbek
Asrorbek
7 yıl önce

Selamun aleykum.ben kirgizstanliyim.kazakistandeki Turk Kazak universitesi.mezunuyum.dis hekimligi uzmaniyim.bizim.aldigimiz diplomayla Turkiyede calisabilirmiyiz?

Araç çubuğuna atla