Hazine yanlışı düzeltti: Aile hekimlerinin ödediği malpraktis primleri iade edilecek

Kategori: Aile Hekimliği, Hukuk / Mevzuat Print

Turkish lira bills at a currency exchange office in Istanbul• Danıştay 15. Dairesinin aile hekimlerinin malpraktis sigortalarına ilişkin kararından sonra primlerin iadesinin şekli gündeme gelmişti.
• Sağlık Bakanlığı yayımladığı genelge ile sadece 2 Şubat 2015 tarihinden sonrasındaki primleri iade edeceğini bildirmişti.
• Ancak bakanlığın yanlışını Hazine Müsteşarlığı düzeltti. 2010’dan sonra ödenen tün primlerin yarısı aile hekimlerine iade edilecek.
• Malpraktis prim iade dilekçesini bu linkten indirebilirsiniz:>>>

 

MEDKAL AKADEMİ ÖZEL – Hazine Müsteşarlığı Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliği ile aile hekimlerinin 2010 yılından itibaren ödediği malpraktis sigorta primlerinin yarısı kendilerine geri iade edilecek. Tebliğe göre, aile hekimleri sigorta poliçesi veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğini son olarak görev yaptıkları ilin halk sağlığı müdürlüğüne altı ay içinde sunmaları halinde, ödedikleri sigorta prim tutarının yarısı kendilerine iade edilecek.

danistay-erkinSözleşmeli aile hekimlerinin malpraktis sigorta primlerinin yarısının Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmesi gerektiğine ilişkin Danıştay 15. Dairesi kararından sonra 2010 yılından itibaren ödenen bütün primlerin yarısının iade edilmesi hususu gündeme gelmişti.

Ancak Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Genelgede sözleşmeli aile hekimlerince 02/02/2015 tarihinden sonra yaptırılan malpraktis primlerinin yarısının iade edileceği belirtilmişti. Yine aynı Genelgede 02/02/2015 tarihinden önce yapılmış olup devam eden sigortalarda ise bu tarihten sonraya isabet eden oransal prim tutarının yarısının ödenmesine karar verilmişti.

Ancak Danıştay 15. Dairesinin kararı 2010 yılından itibaren ödenen primlerin tamamının toplamının yarısının aile hekimlerine iadesini gerektiriyordu. Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Tebliği ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genelgesindeki yanlış düzeltilmiş oldu.

Malpraktis primlerinin iadesi için örnek dilekçeyi bu linkten indirebilirsiniz:>>> ZMSS TALEP Dilekcesi.doc

İşte Resmi Gazete’de yayımlanan tam metin:

23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 TEBLİĞ
Başbakanlık(Hazine Müsteşarlığı)’tan:
TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ ORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/9)
MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in 3 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri, yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.”
“(3) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir.”

MADDE 2 –
Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Aile hekimlerine ait poliçelere ilişkin prim ödemeleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/7/2010 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Tebliğ hükümlerine göre sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyen sözleşmeli aile hekimlerine, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneği ile birlikte son olarak görev yaptıkları ilin halk sağlığı müdürlüğüne bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde, ödedikleri sigorta prim tutarının yarısı döner sermaye bütçesinden ödenir.”

MADDE 3 –
Aynı Tebliğe ekli Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının “B. Talimat” başlıklı bölümünün 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 –
Aynı Tebliğe ekli Tarife ve Talimatında bulunan Ek-1 Risk Grupları Tablosunun altında yer alan ikinci açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“** İlgili mevzuat uyarınca, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezleri ve kamu hastaneleri genel sekreterliklerinde görev yapan hekimler dahil olmak üzere acil sağlık hizmeti sunmak üzere hastanelerde görevlendirilenlerin (uzmanlık dalı acil tıp olanlar hariç) poliçeleri yukarıdaki tabloda düzenlenen kendi risk gruplarına göre tanzim edilir.”

MADDE 5 –
Aynı Tebliğe ekli Tarife ve Talimatında bulunan Ek-1 Risk Grupları Tablosunun altında yer alan ikinci açıklamadan sonra aşağıdaki üçüncü açıklama eklenmiştir.
“*** Birinci risk grubunda yer alan ve kurum hekimi veya işyeri hekimi olarak hizmet verenlerin poliçeleri 2. risk grubu üzerinden düzenlenir, diğer risk gruplarına dahil olanların poliçeleri yukarıdaki tabloda düzenlenen kendi risk gruplarına göre tanzim edilir.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla