‘Hasta’ ihtilaflarında alternatif uyuşmazlık çözümleri

Yazan Av. Arb. Ümit Erdem
22 Haziran 2020   |    24 Mayıs 2022    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi, Üye Yazıları Print

Hasta-Sağlık Çalışanı (Tıp Doktoru, Diş Hekimi, Eczacı) arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların Dava dışı/öncesi çözülebilmesinde; Yargı’nın iş yükünün fazlalığı gerçeği karşısında, mücadeleci ve çatışmacı olmak yerine, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ile barışçıl ve uzlaşmacı şekilde sulh olunduğunda, Sosyal Barış’ın sağlanma imkânı doğabilecektir. Uyuşmazlık konusunun, uzman kişilerce incelenip değerlendirilebileceği, geçmişi değil geleceği gözeten, Kazan-Kazan anlayışının egemen olduğu ve gizlilik ilkesinin geçerli olduğu Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri’nin kazandığı önem ve güncellik karşısında; Mevzuat’ta olan ancak uygulama alanı olmayan/bulunmayan bazı Kanun Maddeleri’nden bahsetmek zarureti hasıl olmuştur.

Yazarlar: Av. Arb. Ümit Erdem & Dr. Feza Şen

6023 Kanun Numaralı; Türk Tabipleri Birliği Kanunu

Yönetim Kurulu’nun Görevleri
Madde 28- Yönetim Kurulu’nun diğer görevleri şunlardır:

III-c) Oda Üyeleri ile Hasta veya Hasta Sahipleri (Yakınları) arasında Ücret veya Tedavi ile ilgili Çeşitli İhtilâfları, … Hasta’nın ve Oda Üyesi’nin vaziyetlerine göre UZLAŞTIRMA yolu ile halle çalışmak veya HAKEM usulüne başvurmak.

Yargıtay Kararları’nda “Uzman Görüşü” (HMK. 293. Madde)

3224 Kanun Numaralı; Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

Oda Yönetim Kurulu’nun Görevleri
Madde 11- Oda Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

G) Meslek Mensupları’nın birbirleriyle, Hastalar’la veya Hasta Sahipleri (Yakınları) arasında çıkacak ihtilafları UZLAŞTIRMA’ya veya HAKEM usulüne başvurarak çözüme kavuşturmaya çalışmak.

6643 Kanun Numaralı; Türk Eczacıları Birliği Kanunu

Yönetim Kurulu’nun Diğer Görevleri
Madde 20- Yönetim Kurulu’nun diğer görevleri şunlardır:
E) Oda Üyeleri ile Hasta ve Hasta Sahipleri (Yakınları) arasında çıkabilecek ilaç bedeli ve saireden mütevellit ihtilafları … Hasta veya Oda Üyesi’nin vaziyetine göre UZLAŞTIRMA yolu ile halletmeye çalışmak veyahut HAKEM usulüne başvurmak.

*-*

663 SAYILI KHK Ve “UZLAŞTIRMA PROSEDÜRÜ”

02.11.2011 Tarih’li 28103 Mükerrer Sayı’lı Resmi Gazete’de yayınlanan, 663 Sayı’lı KHK’nin 24. Maddesi ile “Uzlaştırma Prosedürü” düzenlenmiş idi.

“MADDE 24- (1) Sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını iddia edenlerin dava açma süresi içerisinde bu madde kapsamında yapacakları maddî ve manevî tazminat başvuruları Bakanlık tarafından aşağıdaki şekilde uzlaşma yoluyla halledilir.

a) Tazminat talebinde bulunan veya bunların birden fazla olması hâlinde aralarından seçecekleri bir temsilci,
b) Zarar verdiği iddia olunan ilgili meslek mensubu veya bunların birden fazla olması hâlinde aralarından seçecekleri bir temsilci,
c) Varsa ilgili meslek mensuplarının meslekî malî sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketinin temsilcisi veya bunların birden fazla olması hâlinde ise aralarından seçecekleri bir temsilci,

Bakanlık tarafından uzlaşmaya davet edilir. Tarafların uzlaşma yolunu kabul etmeleri hâlinde, üzerinde anlaştıkları bir hukukçu uzlaştırıcı marifetiyle uzlaşma süreci başlatılır. Uzlaşma en fazla üç ayda sonuçlandırılır. Bu süre bilirkişi görüşleri alınamadığı hallerde tarafların kabulü ile altı aya kadar uzatılabilir. Uzlaşma müracaatı dava açma süresini durdurur. Uzlaşma sağlanamaması hâlinde taraflarca tanzim edilecek tutanak veya taraflardan birinin talebi üzerine Bakanlık tarafından taraflara tebliğ edilerek verilecek belge tarihinden itibaren dava açma süresi yeniden başlar.

Enjeksiyon ve damar yolu açma gibi basit müdahalelerde ‘yazılı’ aydınlatılmış onam şartı

Uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, yerine getirilmesi gereken hususları içeren uzlaşma tutanağı tanzim edilir. Bu tutanak 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesi anlamında ilâm niteliğindedir. Uzlaştırma masrafları ve arabulucu ücreti taraflarca karşılanır. Uzlaşma neticesinde belli bir bedel üzerinde uzlaşma sağlandığında bu bedel doğrudan sigortacı, sigortasının bulunmaması durumunda ilgili personel tarafından ödenir. Bakanlıkça bu madde kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz. (2) Uzlaştırıcı, meslekî kusur bulunup bulunmadığı hususunda Yüksek Sağlık Şûrası’nın belirlediği bilirkişilerin; uğranıldığı iddia edilen zarar miktarının hesaplanmasında adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenecek olan listelerde yer alan bilirkişilerin görüşüne başvurabilir.”

Anılan Madde; 18.01.2014 Tarih’li ve 28886 Sayı’lı Resmi Gazete’de yayınlanan, 6514 Sayı’lı Kanun’un 2. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

*-*

Gelinen noktada;
Modern tıp gelişip daha karmaşık bir hal aldıkça sağlık hizmetinin sunumundan kaynaklanan çeşitli hukuki uyuşmazlıklar, yoğun Adliye koridorlarında ve/veya Adli Tıp Kurumu Raporları’na dayalı zamana yayılarak çözülmeye çalışıldıkça hem hasta ve hasta yakınları hem de sağlık çalışanları manevi olarak da zarar görmektedir.

COVID-19 Pandemisi’nde malpraktis iddiaları için; Yargıtay’dan emsal olabilecek karar

Güvene dayalı Hasta – Hekim ilişkisini geliştirmek, yargılamadaki iş yükünü azaltmak, tıbbi uyuşmazlıkların kısa sürede çözümünü sağlamak ve sağlık hizmeti esnasında mağdurun uğradığı zararı hızlı bir şekilde karşılamak bakımından Özel Bilirkişilik / Arabuluculuk / Tahkim vb. çözümlerin sağlık hizmetlerin(d)e spesifik uygulama usul ve esaslarının ivedilikle düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Sonuç Yerine:

  1. Yukarıda zikredilen TTB, TDB ve TEB Kanunları’nın ilgili Maddeleri kapsamında; Hasta ve Hasta Yakınları ile çıkacak/çıkabilecek tüm ihtilafların UZLAŞTIRMA’ya veya HAKEM usulüne başvurarak çözüme kavuşturulması hem Sağlık Çalışanları’nın hem de Hasta ve Hasta Yakınları’nın bekledikleri süre içinde (başkaca) maddi ve manevi zarar görmelerini de engelleyecektir.
  2. Hukuk Uyuşmazlıkları’nda Arabuluculuk Kanunu öncesinde yayınlanan ama çok kısa bir süre yürürlükte kalan 663 Sayı’lı KHK’nın “Uzlaştırma Prosedürü” başlıklı Maddesi’nin uygulan(a)mamasındaki sebeplerin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi açık bir zarurettir.
  3. Mevuatımız’daki “Hasta Sahibi” olarak geçen düzenlemelerde, “Hasta Yakını” olarak değişiklik yapılmasını da öneririz.

Not: “Sağlık Sektörü’ndeki Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözümler” konulu Canlı Instagram Söyleşi’miz, 23.06.2020, Salı günü, Saat 21:00’de gerçekleştirilecektir.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla