HUMIRA (adalimumab) orta, arka ve panüveit tedavisi için de onay aldı

4 Mayıs 2018   |    6 Mayıs 2018    |   Kategori: Farmasötik / İlaçlar Print

Enfeksiyöz olmayan üveit ataklarla seyreden, görme kaybına varan hasarlara yol açabilen immün aracılı bir hastalıktır. HUMIRA (adalimumab), Türkiye’de ilk ve tek onaylı kortikosteroidlere yetersiz yanıt vermiş olan, kortikosteroid kullanımının azaltılması gereken veya kortikosteroid tedavisinin uygun olmadığı yetişkin hastalarda enfeksiyöz olmayan orta, arka ve panüveit tedavisinde kullanılan bir ajandır.1,2,3 İmmün-aracılı hastalıklarla yaşayan yüzbinlerce hasta tarafından romatoid artrit, ankilozan spondilit, psöriyatik artrit, jüvenil idiyopatik artrit, non-radyografik aksiyal spondiloartrit, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, psöriyazis, hidradetis suppurativa tedavisi başta olmak üzere farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan AbbVie’nin anti-TNF grubu biyolojik ilacı HUMIRA endikasyonları arasına üveit tedavisini de ekledi. HUMIRA üveit ile birlikte Türkiye’de 12. endikasyonuna sahip oldu.

HUMIRA, Türkiye’deki yeni endikasyon kapsamında kortikosteroidlere yetersiz yanıt vermiş olan, kortikosteroid kullanımının azaltılması gereken veya kortikosteroid tedavisinin uygun olmadığı yetişkin hastalarda enfeksiyöz olmayan orta, arka ve panüveit tedavisinde kullanılacak. Farklı tiplerde oküler komplikasyonlar nedeniyle görme kaybına varan hasarlara yol açan üveit; otoimmün, enfeksiyona bağlı, ilaca bağlı, travmatik ve malignite ile ilişkili olarak ortaya çıkabiliyor.1,2 100 bin kişide 38 ila 115 kişiyi etkileyen üveit genellikle aktif çalışma çağındaki 20 ve 65 yaşları arasında yetişkinlerde görülmesi nedeniyle ekonomik açıdan da sağlık sistemine yük yaratan bir hastalık.4-6

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AbbVie Türkiye Medikal Direktörü Dr. Mahmut Gücük; “Bu yeni endikasyon göz hastalığına bağlı olarak alevlenme ve görme kaybı yaşayan hastalar için önemli bir medikal tedavi alternatifi sunuyor.8 2004 yılında Türkiye’de de ruhsatlanan HUMIRA, son endikasyonu sayesinde ülkemizdeki üveit hastalarının ve hekimlerin hastalıkla mücadelesinde yeni bir tedavi seçeneği olacak. Bu onaylarimmün-aracılı ciddi hastalıklarla yaşayan hastaların karşılanmamış kritik ihtiyaçlarını çözmek için yenilikçilik yapmaya odaklanmamızı yansıtıyor” dedi.

HUMIRA üveitte de rol oynayabilen spesifik bir inflamasyon kaynağı olan TNF-α’yı hedef almakta ve bloke etmeye yardımcı olmaktadır. VISUAL-I ve VISUAL-II isimli iki pivotal Faz 3 çalışmasında aktif veya kontrol altındaki enfeksiyöz olmayan orta, arka ve panüveiti bulunan ve HUMIRA ile tedavi gören yetişkin hastaların tedavide başarısızlık riskinin (üveit alevlenmesi ve görme keskinliğinde azalmanın kombinasyonu) plaseboya oranla daha az olduğu gösterilmiştir. İlk hafta 80 mg HUMIRA kullanımının ardından, sonraki hafta 40 mg ve devamında iki haftada bir HUMIRA ile tedavi gören enfeksiyöz olmayan üveit hastası yetişkinlerde herhangi bir yeni güvenlik riski belirlenmemiştir. HUMIRA tüm dünyada 15 yıllık hekim ve hasta deneyimiyle 100’den fazla klinik çalışma ve 45,000 hasta yılından fazla maruziyeti temsil eden 33,000 hasta ile klinik güvenlik veritabanına sahiptir.7

HUMIRA Hakkında

Humira Enjeksiyonluk Çözelti İçeren (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör; Humira PEN (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjeksiyon Kalemi:
Romatoid Artrit: Humira, metotreksat ile kombinasyon halinde, erişkin hastalarda orta derecede veya şiddetli aktif romatoid artrit tedavisinde, metotreksat dahil hastalık modifiye edici anti-romatizmal ilaçlar ile tedaviye karşın yeterli cevap alınamadığı durumlarda endikedir. Humira metotreksata karşı intolerans durumunda veya metotreksat ile tedaviye devam edilmesinin uygun olmadığı durumlarda monoterapi olarak verilebilir.

Psöriyatik Artrit: Hastalığı modifiye edici anti-romatizmal ilaçlarla tedaviye karşın yeterli cevap alınamayan aktif ve progresif psöriyatik artritli erişkin hastalarda endikedir.

Ankilozan Spondilit (AS): Humira, konvansiyonel tedaviye yeterli yanıt alınamayan ağır, aktif ankilozan spondilitli erişkinlerin tedavisinde endikedir. Radyografik olarak AS kanıtı olmayan Aksiyal Spondiloartrit: Humira, MRI ile objektif inflamasyon bulgularının olduğu (yüksek CRP’nin eşlik ettiği ya da etmediği) ancak radyografik olarak AS kanıtı olmayan ve non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlara yetersiz yanıt veren veya bu ilaçlara intoleransı olan ciddi aksiyal spondiloartritli yetişkin hastalarda endikedir.

Poliartiküler Jüvenil İdiyopatik Artrit: Metotreksat dahil bir veya daha fazla hastalık modifiye edici anti-romatizmal ilaca karşı yetersiz cevap alınan 13-17 yaşları arasındaki adelösanlarda Humira, metotreksat ile kombinasyon halinde, orta derecede veya şiddetli aktif poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit tedavisinde endikedir. Humira metotreksata karşı intolerans durumunda veya metotreksat ile tedaviye devam edilmesinin uygun olmadığı durumlarda monoterapi olarak verilebilir. HUMIRA iki yaşından küçük çocuklarda araştırılmamıştır.

Crohn Hastalığı: Humira, bir kortikosteorid ve/veya bir immünosupresan ile yapılan klasik tedaviye uygun doz ve sürelerde kullanıldığı halde yanıt alınamayan veya bu tip tedavilere karşı medikal kontrendikasyonu bulunan erişkinlerde orta ila şiddetli derecedeki aktif Crohn olguları ve/veya fistülize Crohn olgularında endikedir.

Ülseratif Kolit: Humira, kortikosteroidler ve 6-merkaptopurin (6-MP) veya azatioprin (AZA) gibi klasik tedavilere yeterli yanıt alınamayan veya intoleransı olan veya bu tür tedavilere kontrendikasyonu olan erişkin hastalarda orta ila ağır şiddette aktif ülseratif kolit tedavisinde endikedir.

Psöriyazis: Humira, siklosporin, metotreksat veya PUVA dahil diğer sistemik terapilere cevap vermeyen veya kontrendike olan veya tolere edemeyen aday erişkin hastalarda orta ila ağır derecedeki kronik plak psöriyazis tedavisinde endikedir.

Hidradenitis suppurativa (HS): Humira, konvansiyonel sistemik HS tedavisine yeterli yanıt vermeyen erişkin hastalarda, orta ve şiddetli aktif hidradenitis suppurativa (akne inversa) tedavisi için endikedir.

Üveit: Humira, kortikosteroidlere yetersiz yanıt vermiş olan, kortikosteroid kullanımının azaltılması gereken veya kortikosteroid tedavisinin uygun olmadığı yetişkin hastalarda enfeksiyöz olmayan orta, arka ve panüveit tedavisinde endikedir.

Visual I-II Klinik Araştırma Programları

HUMIRA’nın güvenliliği ve etkililiği randomize, çift kör, plasebo kontrollü iki çalışmada (VISUAL I ve II), izole ön üveit görülen hastalar dışarıda bırakılarak, enfeksiyöz olmayan orta, arka ve panüveit görülen yetişkin hastalarda değerlendirilmiştir. Hastalar 80 mg’lik bir başlangıç dozu ve onu takiben ilk dozdan bir hafta sonra başlanarak iki haftada bir uygulanan 40 mg ile HUMIRA veya plasebo almıştır.

Tek bir biyolojik olmayan immünosüpresanın eşzamanlı stabil dozlarına izin verilmiştir.9,10
VISUAL I çalışmasında kortikosteroid (10 ila 60 mg/gün dozunda oral prednizon) tedavisine rağmen aktif üveiti olan 217 hasta değerlendirilmiştir. Çalışma başında tüm hastalara 2 haftalık standart 60 mg/günlük prednizon dozu uygulanmış ve takiben zorunlu bir doz azaltma programı takip edilerek 15. haftada kortikosteroid tamamen kesilmiştir.

VISUAL II çalışmasında hastalıklarının kontrol altında tutulması için başlangıç noktasında kronik kortikosteroid tedavisine (10 ila 35 mg/gün oral prednizon) gereksinim duyan inaktif
üveiti olan 226 hasta değerlendirilmiştir. Hastalar bir zorunlu doz azaltma programına alınmıştır ve 19. haftada kortikosteroid tamamen kesilmiştir.

Primer etkililik sonlanma noktası her iki çalışmada da ‘tedavide başarısızlık ortaya çıkana kadar geçen süre’ şeklinde belirlenmiştir. Tedavi başarısızlığı inflamatuar korioretinal veya inflamatuar retinal vasküler lezyonlar, ön kamara (AC) hücre değerlendirmesi, vitreus bulanıklık (VH) derecelendirmesi ve en iyi düzeltilmiş görme keskinliğini (BCVA) temel alan çok bileşenli bir sonuç temelinde tanımlanmıştır.

Klinik Yanıt: Her iki çalışmadan elde edilen sonuçlar HUMIRA ile tedavi uygulanan hastalarda plasebo alan hastalardakine kıyasla tedavi başarısızlığı riskinde istatistiksel açıdan anlamlı azalma ortaya koymuştur. Her iki çalışma da HUMIRA’nın plaseboya kıyasla tedavi başarısızlığı oranında erken ve uzun süreli bir etki ortaya çıkardığını göstermiştir. VISUAL I çalışmasında tedavi başarısızlığı bileşenlerinin her birinde plasebo karşısında adalimumab lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. VISUAL II çalışmasında görüş keskinliği konusunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiştir ve diğer tüm bileşenlerin sayısal açıdan adalimumab lehine olduğu görülmüştür.

Yaşam Kalitesi:  Görüşle ilişkili işlev konusunda hasta tarafından bildirilen sonuçlar her iki klinik çalışmada 41 NEI VFQ-25 kullanılarak değerlendirilmiştir. HUMIRA, VISUAL I çalışmasında genel görme, oküler ağrı, yakın görme, mental sağlık ve toplam skor; VISUAL II çalışmasında ise genel görme ve mental sağlık olmak üzere, alt skorların çoğunda istatistiksel olarak anlamlı farklar sergilemiştir. Görmeyle ilişkili etkilerin VISUAL I çalışmasında renk görüşü, VISUAL II çalışmasında ise renk görüşü, periferik görüş ve yakın görüş için sayısal açıdan HUMIRA lehine olmadığı görülmüştür.


Referanslar:
• HUMIRA Kısa Ürün Bilgisi, 28.03.2017
• Pasadhika S and Rosenbaum JT. Biologics. 2014:8 67–81
• P. Bessette, Angela & Sharma, Sumit. (2017). Adalimumab for Noninfectious Uveitis. Ophthalmology Retina. 1. . 10.1016/j.oret.2017.02.005.
• Barisani-Asenbauer T et al. Orphanet J Rare Dis. 2012;7:57
• Gritz DC and Wong IG. Ophthalmology. 2004;111(3):491-500
• Lee RWJ and Dick AD. Eye. 2012;26(1):17-28
• Internal reference document: Periodic Safety Update Report (PSUR) Adalimumab, Reporting Interval: 01 January 2014 through 31 December 2016 Date of Report: 2017
• Burmester GR, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:517–524.
• Jaffe GJ et al. N Engl J Med. 2016;375:932-43
• Nguyen QD et al. Lancet. 2016;388:1183-92
• Sheppard J et al. JAMA Ophthalmol. 2017;135(6):511-8

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla