Türk Hemşireler Derneği Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Önerisi

Kategori: Hemşireler, Hukuk / Mevzuat Print

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİSİ

Madde 1:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, “Göstergeler” başlıklı 43. maddesinin (B) bendi uyarınca 18.05.1994 tarih ve 527 sayılı KHK’nin 3. maddesi ile düzenlenmiş olan “Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan ve Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler” başlıklı EK I sayılı cetvelin “III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümündeki uzman hemşire ve hemşire ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

DERECESİ GÖSTERGE GÖSTERGE TUTAR
b) Uzman Hemşire 1 4750 376,71 TL
2 4500 356,89 TL
3 4000 317,23 TL
4 3500 277,58 TL
5 3000 237,92 TL
6 2700 214,13 TL
7 2300 182,41 TL
8 2000 158,62 TL
c) Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyeri 1 3000’den 4500’e 356,89 TL
2 2200’den 4000’e 317,23 TL
3 1600’den 3500’e 277,58 TL
4 1500’den 3200’e 237,92 TL
5 1200’den 2700’e 214,13 TL
6 1100’den 2400’e 190,34 TL
7 900’den 2000’e 158,62 TL
8 800’den 1700’e 134,82 TL
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
1. Yüksek öğrenim görenler2. Diğerleri 
1 2200’den 4000’e 317,23 TL
2 1600’den 3400’e 277,58 TL
3 1100’den 2900’e 229,99 TL
4 800’den 2600’e 206,20 TL
1 1500’den 3500’e 277,58TL
2 1100’den 3000’e 237,92 TL
3 800’den 2500’e 198,27 TL
4 650’den 2000’e 158,62 TL

 

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

MADDE 2:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152. maddesinin “II-Tazminatlar” bölümünün “A-Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı fıkrasının “b” bendindeki özel hizmet tazminat oranlarına 1. maddeden sonra gelmek üzere “uzman hemşire” eklenmiş, diğer maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANI (%)

ORAN% ORAN % TUTAR
2. Uzman Hemşireler için
a) 1-4. derecede aylık alanlar 300 2.260,29 TL
b) Diğer derecede aylık alanlar 200 1.506,86 TL
3. Dört yıl süreli yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1-4. derecede aylık alanlar 97’den 200’e 1.506,86 TL
b) Diğer derecede aylık alanlar 97’den 140’a 1.054,80 TL
4. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1–4. derecelerden aylık alanlar 90’dan  190’a 1.431,52 TL
b) Diğer derecelerden aylık alanlar 90’dan  135’e 1.017,13 TL
5. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1–4. derecelerden aylık alanlar 72’den 150’ye 1.130,15 TL
b) Diğer derecelerden aylık alanlar 72’den 100’e 753,43 TL

SAĞLIK HİZMETLERİ TAZMİNATI

Madde 3:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Ek 39. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Ek Madde 40 eklenmiştir.

“EK MADDE 40:657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan uzman hemşire ve hemşirelere aşağıda belirtilen oranları geçmemek üzere en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir. Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi ve diğer sağlık kurumlarında çalışan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3/l hükmüne tabi personelden hemşire olanlar hakkında da uygulanır.

DERECE TAZMİNAT ORANLARI (%) TUTAR
a) Uzman Hemşirelerden;
1-4. derecede aylık alanlar 300 2.260,29 TL
Diğer derecede aylık alanlar 165 1.243,16 TL
b)Dört yıl süreli yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
1-4. derecede aylık alanlar 200 1.506,86 TL
Diğer derecede aylık alanlar 140 1.054,80TL
c)Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
1–4. derecelerden aylık alanlar 190 1.431,52 TL
Diğer derecelerden aylık alanlar 135 1.017,13 TL
d) Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunlarından;
1–4. derecelerden aylık alanlar 150 1.130,15 TL
Diğer derecelerden aylık alanlar 100 753,43 TL

NÖBET ÜCRETLERİ

Madde 4:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23.02.1995 tarih ve 547 sayılı KHK’nin 10. maddesi ile eklenmiş olan Ek Madde 33 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık kurumlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde normal, acil, icap veya branş nöbeti tutarak bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanılmasına müsaade edilmeyen sağlık veyardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline; her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (icap nöbetlerinde çağrı üzerine fiilen çalışılan saatin dışında, çağrının beklendiği nöbet süresinin üçte biri dikkate alınarak) aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Mevcut Gösterge Önerilen Gösterge Bir saatlik nöbet ücreti tutarı
ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 60 800 63,45 TL
 d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 55 650 51,55 TL

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumları ile diğer sağlık kuruluşlarında çalışan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3/l hükmüne tabi personelden hemşire olanlar ile 50. maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

Haftalık çalışma süresi nöbet dahil 56 saati geçemez.

SAĞLIK PERSONELİ MAHRUMİYET YERİ İKRAMİYESİ

Madde 5:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 195. maddesi “Sağlık Personeli Mahrumiyet yeri ikramiyesi” adı altında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Hemşirelere çalıştıkları yerin, ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespit edilecek mahrumiyet derecesine göre, her türlü aylık, ek gösterge ve tazminatlar dahil almakta oldukları aylıkların iki ile altı katı tutarında mahrumiyet ikramiyesi ödenir.

Yukarıdaki esaslar dahilinde bölgelerin mahrumiyet derecesi ve ödenecek ikramiyeler Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir.”

YILLIK İZİN

Madde 6:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık İzin” başlıklı 102. maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Hemşireler için bu süreler 25 ve 35 gün olarak uygulanır.”

 

MESLEKİ GELİŞİM İZNİ

Madde 7:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret İzni” başlıklı 104. maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

  1. D) Hemşirelere, Sağlık Bakanlığı, sendikalar ya da hemşirelik mesleğinin geliştirilmesine yönelik faaliyette bulunan Dernekler tarafından düzenlenen yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel toplantılara katılabilmeleri için yılda toplam bir ayı geçmemek üzere mesleki gelişim izni verilir. Bu iznin verilebilmesi için katılımcılığın belgelenmesi şarttır.

 

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI KOŞULLARDA ÇALIŞMA HAKKI

Madde 8 :

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun üçüncü maddesine (n) fıkrası olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sağlık hizmetlerinde çalışanların güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmaları için gerekli önlemler Sağlık

Bakanlığı tarafından alınır. Çalışma koşullarının ve ortamının bu hakları güvence altına alacak bir biçimde düzenlenmesine, gözetim ve denetimine ilişkin hizmetlerin yürütülmesine çalışanların etkin katılımı sağlanır. Bunun için çalışanların, işyeri düzeyinde seçtikleri temsilciler aracılığı ile karar alma ve uygulama süreçlerine demokratik olarak etki edecek biçimde katılımları sağlanır. Ülke genelinde yürütülecek çalışmalar, çalışanların seçtikleri temsilcilerin yanı sıra ilgili kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları temsilcileriyle işbirliği yapılarak yürütülür. Sağlık hizmetlerinde çalışanların güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmaları için gerekli önlemler ile bunun için yürütülecek çalışmalar ve hizmet organizasyona ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.”

SENDİKAL HAKLAR

Madde 9:

Anayasada, içinde sağlık personelinin yer alacağı biçimde kamu görevlileri dahil bütün çalışanların sendika, toplu iş sözleşmeli toplu pazarlık ve grevi de kapsayan toplu eylem hakları, güvenceye bağlanmalıdır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR

Madde 10:

Sağlık personelinin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında sözleşmeli olarak çalıştırılmasını düzenleyen 10 Temmuz 2003 tarih ve 4924 sayılı Kanun,

Sağlık personelinin iş güvencesine sahip kadrolu personel olarak istihdamı yerine, hizmetinin satın alınması ve bedelinin ise döner sermayeden ödenmesine ilişkin 10 Temmuz 2003 gün ve 4924 Sayılı Kanunun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesine eklenen “Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir” hükmü,

Sağlık personelinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, iş güvencesinden ve devlet memurlarının diğer özlük haklarından yoksun olarak çalıştırılmasını öngören 24 Kasım 2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun,

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde kamu personelininsözleşmeli olarak çalıştırılmasını öngören 399 sayılı KHK’nin 3 ve devamı maddelerinde yer alan hükümler,yürürlükten kaldırılmıştır.

ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLERLE HEMŞİRELERİN ELİNE GEÇECEK ÜCRETLER AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR;

 UNVAN/KADRO NET ÜCRET
1/4’ünde Uzman Hemşire 5.660,00 TL
8/1’inde Uzman Hemşire 3.792,62 TL
1/4 ünde olan Lisans 4.143,05 TL
8/1’inde lisans 3.140,80 TL
1/4 ünde olan Önlisans 3.955,97 TL
10/2’de olan Ön Lisans 3.022,89 TL
2/4’ünde olan SML 3.411,93 TL
12/2’de olan SML 2.485,49 TL

MADDE 1 GEREKÇESİ:

Ek göstergelere ilişkin mevzuatta sadece diğer sağlık bilimleri lisansiyeri yerine uzman hemşirelerin de unvanlarına göre orantılanmış ve ücretlerinde gerekli artışı sağlayacak bir değişiklik önerilmektedir.

MADDE 2 GEREKÇESİ :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenecek bir bent ile uzman hemşireler için, yapılan değişiklikle de hemşireler için kıdem ve unvanları ile orantılı olarak özel hizmet tazminatıödenmesine yönelik düzenleme önerilmektedir.

MADDE 3 GEREKÇESİ:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu kapsamında çalışan öğretim üyeleri dahil bütün hemşirelere belirtilen oranlarda sağlık hizmeti tazminatıödenmesi önerilmektedir.

MADDE 4 GEREKÇESİ:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu kapsamında olan bütün hemşireler için nöbet saat ücretleri fazla çalışma niteliğine uygun olarak belirlenmekte ve 40 saatlik haftalık normal çalışma süresine ilaveten 16 saat fazla çalışma süresi sınırı getirilerek toplam çalışma süresi haftada en fazla 56 saat ile sınırlandırılmaktadır. Böylece hemşirelerin makul süreler ile çalışma ve dinlenme hakları ile hastaların güvenli sağlık hizmeti alma hakları güvence altına alınmaktadır.

MADDE 5 GEREKÇESİ:

Bu madde ile hemşirelerin gelişmişlik düzeyi düşük mahrumiyet bölgesi olarak adlandırılan yerlerde çalışmalarını özendirilmesi ve dengeli dağılıma zemin hazırlanması amaçlanmakta ve bu nedenle önerilmektedir.

MADDE 6 GEREKÇESİ :

Çalışırken aldıkları ücret düzeyine uygun ücretlerini alarak dinlenme haklarını kullanmaları amacıylamaddede değişiklik önerilmektedir. Mesleki iş riski ve iş güçlüğü nedeniyle yaşam ve sağlık haklarının korunabilmesi için dinlenme sürelerinin daha uzun olması gerekli olduğundan maddede değişiklik önerilmektedir”

MADDE 7GEREKÇESİ :

Hemşirelerin, tıp biliminin gelişimini izleyebilmeleri, bilgi ve becerilerini güncel bilgilere erişerek yenileyebilmeleri için yıllık izinden bağımsız olarak mesleki gelişim iznine ilişkin düzenleme önerildiği gibi mesleki gelişimin özendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması önerilmektedir.

MADDE 8 GEREKÇESİ:

Sağlıklı işyerlerindeki çalışma ortamında biyolojik, kimyasal, fiziksel ve ergonomik riskler önemli bir sağlık sorunu olarak durmaktadır. Bunun yanı sıra iş organizasyonu, güvencesiz çalışma biçimleri, uzun ve stresli çalışma koşulları çalışanların sağlığını ciddi bir biçimde etkilemektedir. Uygulanan sağlık politikaları nedeniyle tüm sağlık çalışanları görevleri başında gittikçe artan oranda şiddete uğramaktadır. Sağlık hizmetini üreten sağlık çalışanlarını sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma haklarını güvence altına alacak organizasyon ve düzenlemelere acil gereksinim bulunmaktadır. Bu nedenle düzenleme yapılması önerilmektedir.

MADDE 9 GEREKÇESİ:

Sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarına yönelik yasal düzenleme önerileri kabul edilip yürürlüğe konulsa da bilinmektedir ki, hakların güvence altına alınması, korunması ve geliştirilmesi toplu sözleşme, toplu pazarlık ve grev haklarının tanınması ile olanaklı olacaktır. Bu nedenle Devletin taraf olduğu sözleşmeler uyarınca da bu alandaki yükümlülüklerinin yerine getirmesi ve Anayasa’da kamu çalışanlarının bu haklarını güvence altına alınması talep edilmektedir.

MADDE 10 GEREKÇESİ:

Maddede kaldırılması önerilen düzenlemeler, kamu sağlık kurumlarında sağlık çalışanlarına değişik sözleşmeli çalışma biçimlerini dayatmış, onları iş güvencesinden, aile birliklerinin korunması haklarından, ailevi, sağlık ya da sosyal nedenlerle verimli olabileceği hizmet bölgesine atanma haklarından yoksun bırakmıştır. Kamu sağlık hizmetlerinin satın alma yolu ile gördürülmesine ilişkin düzenlemelerle, hizmetin bütünselliği ortadan kaldırılmış, aynı işte çalışan ve aynı işi yapan sağlık personelin farklı statüde, farklı ücret ve sosyal eşitsizlikler üzerinden çalıştırılmasına neden olunmuş, çalışma barışı bozulmuş,çalışanların sağlık hizmetinin niteliğine etki eden mesleki bağımsızlıkları yok edilmiştir. Hastaya verilen sağlık hizmetinin niteliğini yükseltecek ekip çalışması hizmetin parçalanması nedeniyle ortadan kaldırılmıştır.

Özendirici yollarla sağlık personelinin dengeli dağılımını sağlamak yerine zorla çalıştırmaya ilişkin hükümlerle hem son derece verimsiz bir sağlık hizmeti verilmesine hem de hemşirelerin aile birliğinin sağlanması dahil en temel haklarının ihlal edilmesine zemin hazırlanmıştır.

Bireyin sağlık hakkının en üst düzeyde hayata geçirilmesi için başta sağlığı koruyucu ve geliştirici hizmetleri önceleyen, sağlığın bozulması halinde sağlığın düzeltilmesini odağa alan ve hastaya verilecek sağlık hizmetinin niteliğini düşünen bir çalışma biçimi yerine, hasta başına tedavi edici sağlık hizmetlerinden pay verilmesi sistemi ile para üzerinden bireylere yaklaşımı teşvik eden çalışma sistemleri, hem toplumu hem de hemşireleri olumsuz etkilemektedir.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

1 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
GÜNAY METE
GÜNAY METE
9 yıl önce

Gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim

Araç çubuğuna atla