Yasa geçerse hemşire maaşı 5 Bin TL olacak

Kategori: Hemşireler Print

hemşire maaşı ne kadarCHP Antalya Milletvekili Op. Dr. Arif Bulut’un Türk Hemşireler Derneği’nin desteğiyle ile hazırladığı yeni yasa önergesi TBMM başkanlığına sunuldu. Hemşirelerin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi için hazırlanan yasa önergesi meclisten geçerse ¼’ündeki uzman hemşirenin maaşı 5.6 bin TL, ¼’ündeki lisans mezunu hemşirenin maaşı ise 4 bin TL olması öngörülüyor. Bu yasa önergesine destek olmak isteyen hemşireler Twitter ve Facebook’ta #hemsireMaas heşteğiyle kampanya başlattılar. Bu kampanyaya destek olmak istiyorsanız bu haberi #hemsireMaas heşteğiyle Facebook ve twitter’da paylaşabilirsiniz.

Önerilen değişikliklerle hemşirelerin eline geçecek ücretler şöyle:

UNVAN/KADRO                       NET ÜCRET

1/4’ünde Uzman Hemşire          5.660,00 TL

8/1’inde Uzman Hemşire           3.792,62 TL

1/4 ünde olan Lisans                 4.143,05 TL

8/1’inde lisans                           3.140,80 TL

1/4 ünde olan Ön Lisans            3.955,97 TL

10/2’de olan Ön Lisans              3.022,89 TL

2/4’ünde olan SML                    3.411,93 TL

12/2’de olan SML                     2.485,49 TL

Türk Hemşireler Derneği, nitelikli sağlık hizmeti için iş güvencesini, insancıl bir ücretlendirme yöntemini, mesleki gelişimlerini özendirici ve destekleyici bir izin ve karşılıklandırma sistemini, makul çalışma saatlerini içeren bir çalışma düzenini, sosyal ve ekonomik haklarını demokratik bir biçimde güvence altına alacak toplu sözleşme ve grev hakkını içeren sendikal hakları, her türlü şiddetten arınmış, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını içeren bir Yasa önermektedir.

2015’te memur, sağlık personeli ve hemşirelerin alacağı maaşlar belli oldu!

Türk Hemşireler Derneği, bütün sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarında bir iyileştirme sağlanması gerektiğini, bunun için öncelikle;

İş güvencesini ortadan kaldıran bütün sözleşmeli çalışma biçimlerine,

Sağlık hizmetini parçalamaya ilişkin hizmet satın alma ve taşeronlaştırma yöntemlerine,

Performansa dayalı ödeme yöntemine, yönelik yasa ve alt düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmektedir.

Türk Hemşireler Derneği, hemşirelerin ücretlerinin insanca yaşam koşullarına ulaşması için ek gösterge, özel hizmet tazminatı oranlarında değişiklik yapılmasının yanı sıra, sağlık hizmetleri tazminatı adı altında yeni bir düzenleme yapılmasını önermektedir.

Hemşirelerin nöbet saat ücretlerinde ise normal mesainin üzerine fazla çalışma olduğundan hareketle üç –beş lira gibi kabul edilemez rakamlar yerine emeklerini gerçekçi bir biçimde karşılayan artışlar önerilmektedir.

Hemşirelerin dinlenme haklarını, makul sürelerde çalışma haklarını ihlal eden ve aynı zamanda hastalara verilen sağlık hizmetinin niteliğini riske atan uzun çalışma saatlerine sınırlama getirilmesi, 40 saatlik haftalık normal mesai süresinin yanında nöbet vb. yollarla fazla çalışma dahil haftada en fazla 56 saat çalıştırılabileceklerine ilişkin düzenleme yapılması önerilmektedir.

Yıllık izin süresi mesleki kıdeme göre 20 ve 30gün olarak belirlenmekte, ayrıca mesleki gelişim izni düzenlenmektedir. Mesleki gelişimin özendirilmesi için ise ayrı bir madde düzenlenmesi yapılması önerilmektedir.

Yalnızca hemşirelerin değil özelde sağlık çalışanlarının genelde ise bütün kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarınıngerçekleştirebilmesi için sendikal hakların tam olarak kullanılmasının olmazsa olmaz olduğunun bilinciyle Anayasa’nın 18. maddesindeki düzenlemenin toplu sözleşme, toplu pazarlık ve grev hakkını da içerecek bir biçimde yapılması talep edilmektedir.

Ayrıca sağlık çalışanlarının her türlü taciz ve şiddetten arınmış, sağlıklı, dengeli bir atmosfer ve çevrede çalışma hakkının güvence altına alınması istenmektedir.

Türk Hemşireler Derneği’nin alternatif önerisindeki değişikliklerin yapılması halinde Hemşirelerin eline geçecek ücretler tasarının sonunda tablo halinde gösterilmektedir.

Hemşire, doktor ve sağlık çalışanlarının 2016 yılı zamlı maaşları belli oldu


TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİSİ

Madde 1:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, “Göstergeler” başlıklı 43. maddesinin (B) bendi uyarınca 18.05.1994 tarih ve 527 sayılı KHK’nin 3. maddesi ile düzenlenmiş olan “Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan ve Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler” başlıklı EK I sayılı cetvelin “III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümündeki uzman hemşire ve hemşire ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

DERECESİ GÖSTERGE GÖSTERGE TUTAR
b) Uzman Hemşire 1 4750 376,71 TL
2 4500 356,89 TL
3 4000 317,23 TL
4 3500 277,58 TL
5 3000 237,92 TL
6 2700 214,13 TL
7 2300 182,41 TL
8 2000 158,62 TL
c) Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyeri 1 3000’den 4500’e 356,89 TL
2 2200’den 4000’e 317,23 TL
3 1600’den 3500’e 277,58 TL
4 1500’den 3200’e 237,92 TL
5 1200’den 2700’e 214,13 TL
6 1100’den 2400’e 190,34 TL
7 900’den 2000’e 158,62 TL
8 800’den 1700’e 134,82 TL
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
1. Yüksek öğrenim görenler2. Diğerleri
1 2200’den 4000’e 317,23 TL
2 1600’den 3400’e 277,58 TL
3 1100’den 2900’e 229,99 TL
4 800’den 2600’e 206,20 TL
1 1500’den 3500’e 277,58TL
2 1100’den 3000’e 237,92 TL
3 800’den 2500’e 198,27 TL
4 650’den 2000’e 158,62 TL

%4,7’lik Temmuz zammına göre doktor ve hemşire maaşları

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

MADDE 2:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152. maddesinin “II-Tazminatlar” bölümünün “A-Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı fıkrasının “b” bendindeki özel hizmet tazminat oranlarına 1. maddeden sonra gelmek üzere “uzman hemşire” eklenmiş, diğer maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANI (%)

ORAN% ORAN % TUTAR
2. Uzman Hemşireler için
a) 1-4. derecede aylık alanlar 300 2.260,29 TL
b) Diğer derecede aylık alanlar 200 1.506,86 TL
3. Dört yıl süreli yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1-4. derecede aylık alanlar 97’den 200’e 1.506,86 TL
b) Diğer derecede aylık alanlar 97’den 140’a 1.054,80 TL
4. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1–4. derecelerden aylık alanlar 90’dan  190’a 1.431,52 TL
b) Diğer derecelerden aylık alanlar 90’dan  135’e 1.017,13 TL
5. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1–4. derecelerden aylık alanlar 72’den 150’ye 1.130,15 TL
b) Diğer derecelerden aylık alanlar 72’den 100’e 753,43 TL

SAĞLIK HİZMETLERİ TAZMİNATI

Madde 3:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Ek 39. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Ek Madde 40 eklenmiştir.

“EK MADDE 40:657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan uzman hemşire ve hemşirelere aşağıda belirtilen oranları geçmemek üzere en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir. Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi ve diğer sağlık kurumlarında çalışan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3/l hükmüne tabi personelden hemşire olanlar hakkında da uygulanır.

DERECE TAZMİNAT ORANLARI (%) TUTAR
a) Uzman Hemşirelerden;
1-4. derecede aylık alanlar 300 2.260,29 TL
Diğer derecede aylık alanlar 165 1.243,16 TL
b)Dört yıl süreli yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
1-4. derecede aylık alanlar 200 1.506,86 TL
Diğer derecede aylık alanlar 140 1.054,80TL
c)Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
1–4. derecelerden aylık alanlar 190 1.431,52 TL
Diğer derecelerden aylık alanlar 135 1.017,13 TL
d) Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunlarından;
1–4. derecelerden aylık alanlar 150 1.130,15 TL
Diğer derecelerden aylık alanlar 100 753,43 TL

NÖBET ÜCRETLERİ

Madde 4:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23.02.1995 tarih ve 547 sayılı KHK’nin 10. maddesi ile eklenmiş olan Ek Madde 33 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık kurumlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde normal, acil, icap veya branş nöbeti tutarak bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanılmasına müsaade edilmeyen sağlık veyardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline; her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (icap nöbetlerinde çağrı üzerine fiilen çalışılan saatin dışında, çağrının beklendiği nöbet süresinin üçte biri dikkate alınarak) aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Mevcut Gösterge Önerilen Gösterge Bir saatlik nöbet ücreti tutarı
ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 60 800 63,45 TL
 d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 55 650 51,55 TL

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumları ile diğer sağlık kuruluşlarında çalışan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3/l hükmüne tabi personelden hemşire olanlar ile 50. maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

Haftalık çalışma süresi nöbet dahil 56 saati geçemez.

10 maddeden oluşan Kanun önerisinin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz: >>>>

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

45 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
aynur
aynur
7 yıl önce

aynen

SULTAN
SULTAN
7 yıl önce

umarım herkes hak ettiği değeri görür .EN DÜŞÜK MAAŞLARLA ÇALIŞIYORUZ MALESEF.DÖNER SERMAYENİN EMEKLİLİĞE YANSIMASINI DA İSTİYORUZ. AMA İSTEMEKLE KALIYORUZ.
SESİMİZİ BİR TÜRLÜ DUYAN OLMUYOR.SANKİ DOKTORLARDAN BAŞKA ÇALIŞAN HAK EDEN YOKMUŞ GİBİ DAVRANILIYOR.

aynur
aynur
7 yıl önce
Cevaben  SULTAN

aynen hep haksızlık hep haksızlık haksızlık resmen onların göbek adı olmuş

Handan Aktaş
Handan Aktaş
7 yıl önce

Sadece uzman hemşirelere değil doktorasını tamamlamış sağlık bakanlığı kadrosunda çalışan meslektaşlarımızda göz önünde bulundurulmalıdır.

Aysel
Aysel
8 yıl önce

Eğer yasa gerçekleşirse , emekli hemşireler bu yasadan faydalanabilece ki mi ???

selamı
selamı
8 yıl önce

nasreddın hoca gole yogurt calmıs ya tutarsa

ebe
ebe
8 yıl önce

mesleki unvanimiz görev tanımlarımiz farklı olsada sonuçta hastanede gorevimiz başında aynı riski tasidigimiz için dilerim yasaya ebe unvanini da eklerler. dilerim yine unutulmayiz.

Tuba
Tuba
8 yıl önce

Hemşirelik Göte iki iğne vurmak diyen cahil git bir Yoğun Bakım a gir senin bakmaya korktugun 500 gr lik bebeklere bakıyorum ip gibi damarlara serum takiyorum ben o damarı bulamiyorsam Dr hiç bulamiyor emin ol ve dizyem dizyem ilaç hesaplamak için de senin gibi kafasiz olmamak lazım çünkü o bebek… Devamını oku »

hemşire
hemşire
8 yıl önce

Yaptığımız is afedersiniz “göte iki iğne vurup bir serum takmak” gibi basit bir is değil.nöbet ilerde refakatçisi,Dr,hizmetlisi uyurken koca servis onlara bırakılıyor. Tek başına bir sağlık ocağının kapısını açıp nöbet tutuyorsun(çalışma saati ddeğil) güvenlik olmadan her türlü insanla muhatap oluyorsun.içide dışıda çalışanı yakıyor. İyileştirme olacaksa okul farkı olmadan yapılmalı ayrım… Devamını oku »

fck off
fck off
8 yıl önce

memlekette milletin hastaneye gidecek sigortası-parası yokken hemşirelerin günde iki göte iğne vurup bi kola serum takmaları 4000-5000-6000 tl maaş talep edip emeğimizin karşılığını istiyoruz demeleri güldürüyor insanları.biraz gerçekçi olun kardeşim.sizin istediğiniz maaşları silah karşısında canını riske atan komandolar askerle alamıyor…

oldu
oldu
8 yıl önce

oldu canım oldu asparagas bir haber ve olması mümkün değil doktor 5000 alırken hemşire nasıl olacakta 5600 lira alacak ki diğer çalışanlar ne olacak mesela mühendisler bu mantığa göre 10000 alırlar ek gösterge diye bir şey var sen KPSS 50 ile atan 90-95 le atanandan fazla para al öss de… Devamını oku »

Araç çubuğuna atla