Ameliyat’ta gazlı bez unutulması ve manevi tazminat

Yazan Av. Arb. Ümit Erdem
18 Ekim 2020   |    24 Ekim 2020    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi, Üye Yazıları Print

Ameliyatlar’da “Gazlı bez” unutulması iddialarına dair sıkça haber ve yayına denk gelmekteyiz. Bu tür Davalar’da; belirlenecek olan manevi tazminat (miktarı), Hakim’in Takdir Hakkı’na bırakılmıştır. Hâkim, bu Takdir Hakkı’nı kullanırken; Ülkenin ekonomik koşulları, Taraflar’ın Sosyal ve ekonomik durumları, Para’nın satın alma gücü, Taraflar’ın Kusur durumu, Olay’ın Ağırlığı, Olay Tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması ve bunlara göre Manevi Tazminat (Miktarı) takdir etmesi gerekmektedir. İşbu Yazı’da; Ameliyat’ta “Gazlı Bez Unutulması”na Dair, (Kapatılan) Yargıtay (13.) Hukuk Dairesi’nce verilen bazı kararların özetleri sunulmaktadır.

Uyarı: Aşağıdaki Metinler; Yargıtay Kararları’nın Tarafımızca Seçilen Özetleri/Bölümleri Olup, Kesinlikle Emsal Karar Veya “Hukuki Tavsiye” Değildirler. Kararlar’da Belirtilen Miktarlar’ın “Emsal” Niteliği/Özelliği De Bulunmamaktadır.

Bademcik Ameliyatı Gazlı Bez Unutulması Manevi Tazminat

Davacılar, çocukları olan 7 yaşındaki …’in davalı Doktor tarafından Bademcik Ameliyatı yapıldığını, ameliyattan sonraki süreçte oğlunun kusarken ağzından kocaman bir bez parçasının geldiğini, ameliyat sırasında çocuğun boğazında Gazlı Bez unutulduğunun sonradan anlaşıldığını belirterek ikame edilen Dava’da, Mahkeme’ce; davacılardan Çocuk için 20.000,00.-TL. Anne ile Baba için 15.000,00’er.-TL. olmak üzere toplam 50.000,00.-TL. Manevi Tazminat’ın … tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir. (ONAMA)

Estetik Ameliyatlar’da Komplikasyon ve Yönetimi

Over Kisti Ameliyatı Gazlı Bez Unutulması Manevi Tazminat

Davacı; kendisine davalı Hastane’de diğer davalı Doktor tarafından Over Kisti Ameliyatı yapıldığını, ameliyat sonrası ağrılarının ve sürekli sancılarının olduğunu ve bunun dayanılmaz bir hal alması nedeniyle … Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu, mesanesinde gazlı bez bulunduğunun tespit edildiğini ve yeniden bir operasyonla Gazlı Bez’in çıkarıldığını, davalıların ihmali nedeniyle maddi manevi zarara uğradığını ileri sürerek ikame ettiği Dava’da; davacı, yargılama aşamasında maddi tazminat talebinden vazgeçmiştir. Mahkeme’ce; davacının maddi tazminat talebinin feragat nedeniyle reddine, Manevi Tazminat talebinin kısmen kabulü ile 30.000,00.-TL.’nin davalılardan tahsiline karar verilmiştir. (ONAMA)

Safra Kesesi Ameliyatı Gazlı Bez Unutulması Manevi Tazminat Miktarı’nın Az Olduğu

Davacı, davalı sağlık hizmeti sunucusuna ait Hastane’de gerçekleşen Safra Kesesi Ameliyatı sonrasında şikayetlerinin artması üzerine tekrar aynı Hastane’ye başvurduğunu, karaciğerinde alınması riskli bir kitle bulunduğunun tespit edildiği söylenerek başka bir Hastane’ye yönlendirildiğini, burada batın içindeki görüntünün kitle değil Safra Kesesi Ameliyatı’nda unutulan Gazlı Bez olduğunun anlaşıldığını, 73 yaşında 5 ay boyunca ağrı ile yaşadığını ve yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını ileri sürerek 864,60.-TL. maddi, …-TL. Manevi Tazminat’ın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sürecinde vefat eden davacının mirasçıları davaya dahil olarak istemlerini yinelemişlerdir.

Doğum ile ilgili Malpraktis Davaları’nda NST ve ÇKS Kayıtları’nın önemi

Mahkeme’ce maddi tazminat isteminin tüm, Manevi Tazminat isteminin ise 5.000,00.-TL. üzerinden kısmen kabulüne karar verilmiştir. … Dava; Hekim’in vekalet görevinden doğan sorumluluğunu gerektiği gibi ifa edememesi nedeniyle doğan zarardan adam çalıştıran sıfatı ile Hastane’nin sorumluluğuna ilişkindir. 22.06.1966 tarihli 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nda, Manevi Tazminat tutarını etkileyen özel hal ve şartlar belirtilmiş olup, Manevi Tazminat bir ceza olmadığı gibi, amacı, mamelek hukukuna ilişkin bir zararın karşılanması da değildir. Söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararı’nda da belirtildiği üzere; Hâkim, Manevi Tazminat miktarını belirlerken Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesi gereğince hak ve nesafet ilkeleriyle bağlı kalmalı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurlu eylemin mağdurda uyandırdığı elem ve ızdırabın derecesi, istek sahibinin toplumdaki yeri, kişiliği, hassasiyet derecesi, gözetilmelidir.

Takdir edilecek Manevi Tazminat; zarara uğrayanda manevi huzuru gerçekleştirecek tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı, ne var ki mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanması amaç edinilmediğinden zenginleşme aracı da olmamalıdır. Dava konusu olayın gelişimi ve yukarıda belirtilen ilkeler gözetildiğinde; Mahkeme’ce Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğunun Kabulü Gerekir. O halde, yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda takdir edilecek daha makul bir miktar Manevi Tazminat’a hükmedilmesi gerekirken, Mahkeme’ce 5.000.00.-TL. Manevi Tazminat’ın tahsiline karar verilmiş olması, usul ve Yasa’ya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Prematüre retinopatisi (ROP) ile ilgili yargı kararları ve hekim sorumluluğu

Vakum’la Doğum Gazlı Bez Unutulması Manevi Tazminat Miktarı’nın Yeterli Olmadığı

Davacı, davalı Doktor’un takipli hastası olarak diğer davalı Hastane’de Vakum’la Doğum yaptığını, ertesi günü muayene edilmeden taburcu edildiğini, aşırı ağrı şikayeti ile tekrar aynı Hastane’ye müracaatında dikişlerin normal olduğu söylenip ilaç verildiğini, şikayetleri artınca doğumdan 23 gün sonra yapılan kontrolde rahim içinde 3 adet Gazlı Bez unutulduğunun ortaya çıktığını ve cerrahi müdahale ile çıkartıldığını, oluşan enfeksiyon nedeni ile uzun süre tedavi gördüğünü, bebeği ile yeteri kadar ilgilenemediğini manevi olarak zarara uğradığını ileri sürerek, …-TL. Manevi Tazminat’ın doğum tarihinden itibaren faizi ile birlikte ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme’ce; davanın kısmen kabulü ile, 20.000.-TL. Manevi Tazminat’ın … tarihinden itibaren değişen oranlarda yasal faizi ile davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. … Davacının davalıların gözetiminde gerçekleştirilen doğum sırasında rahim ağzında 3 adet Gazlı Bez’in unutulduğu, kokulu akıntı ve şiddetli ağrı şikâyeti ile iki kez davalı Hastane’ye müracaat ettiği ve son müracaatında, 23. günde durumun tespit edilip, gerekli müdahalenin yapıldığı ancak uygun muayene ve takipleri yapmayan davalıların kusurlu oldukları hususu dosyadaki bilgi ve belgelerden, alınan Bilirkişi Kurulu Raporları’ndan anlaşıldığı gibi, Mahkeme’nin de kabulü bu yöndedir.

Olayın oluş şekli gözetildiğinde; Mahkeme’ce Davacı İçin Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Yeterli Olmadığı Anlaşılmaktadır. Mahkeme’ce somut olayın özelliklerine uygun, hak ve nesafet kuralları gözetilerek manevi tazminat takdir edilmemesi usul ve Yasa’ya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Doktor’a Yönelik ‘Hakaret’ ile ilgili Yargıtay Kararları

Sezaryen Ameliyatı Gazlı Bez Unutulması Manevi Tazminat Faiz Başlangıç Tarihi

Mahkeme’ce; davacının Manevi Tazminat istemli davasının 20.000,00.-TL. olarak kısmen kabulüne karar verilerek tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile tahsiline karar verilmiş ise de; davacının … tarihinde gerçekleşen Sezaryen Ameliyatı sırasında içeride unutulan Gazlı Bez sebebiyle eldeki davayı açtığı anlaşılmış olup, haksız fiil tarihinin, ameliyatın yapıldığı tarih olduğu kabul edilerek, faiz başlangıcı yönünden bu tarihin esas alınması gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün düzeltilerek onanması HUMK’nun 438/7. maddesi gereğidir.

Avukat Arabulucu Ümit Erdem
(HAYAD) Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkan Yardımcısı
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi (önceki) Başkanı
ÜMİT ERDEM KİTAPLARI:>>>

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla