Sağlık Bakanlığı’nın özel üniversite hastaneleriyle ilgili düzenlemesi ne içeriyor?

Yazan Dr. Erkin Göçmen
31 Mayıs 2019   |    16 Temmuz 2019   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, vakıf üniversitesi hastanelerinin tabi olacağı kurallar  ile özel hastanelerle vakıf üniversiteleri arasında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenlemeleri revize etti. Yazımızda bu hususta getirilen yeni kurallar hakkında bazı bilgiler vermek istiyoruz. Bu hususta halihazır düzenlemede öngörülen kurallara genel hatlarıyla değinmek yeni kuralların anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

Bugüne kadar geçerli olan düzenlemeye göre, vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapan özel hastanelere, YÖK görüşü ve Sağlık Bakanlığı kadro planlamaları dikkate alınarak uzmanlık dalı ilavesi ve ek kadro tahsisi yapılabilmekteydi. Ancak bu kadrolarda ve uzmanlık alanlarında sadece üniversiteden görevlendirilmiş doçent ve profesörler çalışabiliyordu ve bu doçent ve profesörler  yalnızca işbirliği yapılan hastanede görev alabiliyordu. Yine bu hastanelere uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi hizmet birimleri ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar kurdurulabiliyordu.

Ancak Sağlık Bakanlığı bu düzenlemede esaslı değişiklikler yaptı. Getirilen yenilikleri  şu şekilde sıralamak mümkün:

1). Vakıf üniversitelerine ait hastanelerin ruhsatları üniversitenin adıyla düzenlenecek. Bu hastaneler yalnızca üniversite tarafından işletilecek. Hastane ruhsatında yazılı isim dışında başka bir isim kullanılamayacak.

2). Vakıf üniversitelerine ait hastaneler, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde öngörülen planlama, ön izin ve ruhsatlandırma şartları ile sağlık insan gücü kriterlerine, bina, fizik yapı, tesis, tıbbi donanım ve hizmet standartlarına uymakla yükümlü olacak.

Özel hastanelerde fiyatlandırma usûlsüzlüğü

3). Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri dışında tüm tıbbi hizmet birimlerinin ruhsat sahibi üniversite tarafından işletilmesi zorunlu olacak. İşletme hakkının kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel kişilere hiçbir şekilde devri mümkün olmayacak.

4). Daha önce Bakanlıkça vakıf üniversitelerine verilmiş hastane ön izinleri bir kereye mahsus olmak üzere ön izne esas projelerindeki kapasiteleriyle sınırlı olmak ve Yönetmelikte öngörülen sürelerde ruhsatname alınmak kaydıyla devredilebilecek.

5). Tıp ve diş hekimliğinde lisans eğitimi, tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile araştırma faaliyetleri için yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunan özel hastaneler; tıp ve/veya diş hekimliği fakültesi bulunan ancak hastanesi bulunmayan veya hastanesinde yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunmayan vakıf üniversiteleri ile bütçeleri ayrı olmak şartıyla işbirliği yapabilecek.

6). Vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapan özel hastanelere üniversiteden görevlendirilecek doçent ve profesör unvanlı öğretim üyeleri için hastanenin ruhsatında kayıtlı mevcut uzman hekim kadroları kullanılacak.

7). Hastane uzman hekim kadrosunun YÖK tarafından belirlenen asgari eğitim standardı için yetersiz olması halinde hastane, kendi kadrosunda bulunan başka bir uzmanlık dalı kadrosunu Bakanlık ile becayiş yoluyla değiştirerek asgari eğitim standardını sağlayabilecek.

8). İşbirliği protokolü kapsamında hastaneye planlamadan istisna uzman hekim kadrosu, tıbbi hizmet birimi ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz verilmeyecek.

Özel hastanelerde tutulan tıbbi kayıtlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk

9). Daha önce vakıf üniversitesi ile işbirliği protokolü bulunan hastanelere Bakanlıkça planlamadan istisna olarak verilmiş bulunan uzman hekim kadroları ve uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi hizmet birimleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar protokol süresinin bitiş tarihinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak. Ancak, protokolün bitmesine iki yıldan az süre kalmış hastanelerin iptal işlemleri ikinci yılın sonunda uygulanacak.

10). Bugünden itibaren vakıf üniversiteleri kadrolarında bulunan öğretim üyeleri ve uzmanlar tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesinin bulunduğu il dışındaki özel hastanelerde çalışamayacak. Bu hükme aykırı olarak çalışan öğretim üyelerinin görevlendirmeleri 31/12/2019 tarihinde sonlandırılacak.

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla