• Hm. Aslı Bursalı, Hemşireler ve Ebeler grup logosuHemşireler ve Ebeler grubunda 5 yıl önce

  HEMŞİRELERİN GECE NÖBETLERİNDE YAŞADIKLARI PROBLEMLER 2010-2014 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI
  Ulusal Saglik Hukuku Kongresi’nde geçtiğimiz günlerde sunulmuş güzel bir çalışma.
  *Emine EFE, *Münevver ERKUL, *Ferda ÜLKER, *Sevilay Gürel GÜLDÜK, Ulusal Saglik Hukuku Kongresi

  Gece vardiyasında çalışmak hem hemşirelerin sağlığı hem de hasta güvenliği açısından önemli riskler oluşturmaktadır. Gece çalışmanın; vücudun biyolojik ritminin bozulması, uyku bozuklulukları, kan basıncı ve beslenme alışkanlığında değişim gibi çeşitli fizyolojik sağlık problemlerinin yanı sıra iş memnuniyetinde azalma, hizmet verilen gruba karşı duyarsızlaşma, işten ayrılma eğilimde olma ve sosyal izolasyon kadar pek çok sorunu da beraberinde getirdiği bilinmektedir
  Kadınlar için önemli bir çalışma alanı olan hemşirelikte gece nöbetlerinin ise hiçbir cazibesi bulunmamaktadır. Aksine kadının toplumdaki geleneksel rolleri (çocuk bakımı ve ev sorumluluğu) hemşirenin gece nöbeti sırasındaki yaşadıkları güçlükleri artırmaktadır. Çoğu kurumda gece nöbetinin maddi açıdan artısı yok/yok denecek kadar azken gece nöbeti sırasında uzun, yorucu ve uykusuz çalışma saatlerinde hemşirenin adeta bir robot olduğu varsayılmaktadır. Özellikle yoğun hemşirelik bakımı gerektiren farklı bilinç düzeylerindeki hastaların yattığı nöroşirurji gibi kliniklerde bu sorun daha da önem kazanmaktadır. Bu kliniklerde çalışan hemşirelerin gece nöbeti sırasındaki performansının artması hem hemşirenin kendi sağlığı ve hem de hasta güvenliği açısından risklerin azaltılması gerekmektedir. Bu nedenle hemşire başına düşen hasta sayısının azaltılması, fiziki ortamın iyileştirilmesi, dinlenme aralıklarının konulması ve uygun beslenme saatleri gibi düzenlemelere gereksinim vardır. Bununla birlikte hemşirenin kadın olmasının getirdiği anne, eş gibi diğer önemli rollerinin işe yansımaları göz ardı edilmemeli ve gerekirse bu yönde kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Böylece hizmeti sunan hemşirenin yaşam kalitesi arttırılarak, verilen bakım ve hizmetin kalitesinin artacağı düşünülmektedir.
  Çalışma koşullarını etkileyen en önemli faktörlerden olan stres, birey veya gruplar arasında yaşandığı zaman taraflar arasında çatışmaya neden olmaktadır. Böylece yönetim, zamanının ve enerjisinin büyük bir bölümünü gerginlikleri önlemeye harcamaktadır. Sonuçta iş yerinde verimlilik azalmakta, çalışanlar arasında stres artmaktadır. Diğer bir deyişle stres faktörü kişilerin performansını olumsuz etkilemektedir.
  Bu nedenle yönetici hemşirelerin çalıştıkları kurumlarda nöbet tutan hemşirelerin gece yaşadığı problemleri belirlemeleri ve bu problemlerin neden olduğu stresi engellemeleri gerekmektedir.
  Bu bağlamda çalışmanın amacı; Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin gece nöbetlerinde yaşadıkları problemleri 2010 ve 2014 yılları arasında karşılaştırmalı olarak incelemektir.