• Hm. Aslı Bursalı, Hemşireler ve Ebeler grup logosuHemşireler ve Ebeler grubunda 5 yıl önce

  HEMŞİRELERİN UYGULAMA ALANLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ŞİDDET DURUMLARI
  Doç.Dr. Emine EFE, Hemşire Ferda ÜLKER, Uzman Hemşire Emine İLASLAN, Uzman Hemşire Münevver ERKUL – Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya
  Şiddet, bir kişiye ya da bir gruba karşı yapılan; fiziksel, cinsel veya psikolojik zararla sonuçlanan güç kullanımıdır. Ancak son yıllarda işyeri şiddetinin, fiziksel şiddet kadar psikolojik şiddeti de içerdiği görülmüştür. Psikolojik şiddet, mağdurların kendilerine olan güvenine ve özsaygısına sürekli bir saldırıdır. Bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanlar veya astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içerir. Hemşirelerin iş yerinde karşılaştıkları şiddet, hastalardan, hasta yakınlarından, hekimlerden ve hemşire arkadaşlarından kaynaklanır.
  Çalışmanın amacı hemşirelerin uygulama alanlarında karşılaştıkları şiddet durumlarını belirlemek. Çalışma, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışan toplam 650 hemşireye uygulanacaktır. Çalışmanın verileri güncel literatürden yararlanarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılarak toplanacaktır. Çalışmanın bulguları kongre sırasında sunulacaktır.
  VİOLENCE EXPERİENCED BY NURSES İN CLİNİCAL PRACTİCE SETTİNGS
  Doç.Dr. Emine EFE, Hemşire Ferda ÜLKER, Uzman Hemşire Emine İLASLAN, Uzman Hemşire Münevver ERKUL – Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya
  eefe@akdeniz.edu.tr
  Saglik Hukuku Kongresi