• Stj. Dr. Dilek Arslan, Hemşireler ve Ebeler grup logosuHemşireler ve Ebeler grubunda 5 yıl 1 ay önce

    EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN ÖLÜME KARŞI TUTUMLARI İLE RUHSAL DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ – Saime Banu ÖNSÖZ
    ÖZET: Önsöz, S.B. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ruhsal Durumları İle Ölüme Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin Saptanması, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2013. Araştırma, yoğun bakım hemşirelerinin ruhsal durumları ile ölüme karşı tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı ve ilişkisel tipte bir araştırmadır. Araştırma üç farklı hastanenin reanimasyon yoğun bakımlarında çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 91 hemşireyle yürütülmüştür. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Kısa Semptom Envanteri ve Ölüme Karşı Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Kruskal-Wallis, Mann Whitney U testi ve Pearson Korelasyon Testi kullanılmıştır. Araştırma da, kronik/akut hastalık varlığı, geçirilmiş ruhsal hastalık varlığı, şu anda ruhsal hastalığının olması, ölüm konusunda aldığı eğitimi yeterli bulup/bulmama durumu, çalıştığı birim seçimini kendinin yapıp/yapmaması, aileye ölüm haberini verme, ölüm olayları karşısındaki duyguları değişkenleri hemşirelerin ruhsal durumlarını etkilerken; medeni durum ve ölüm olayı karşısındaki duyguları değişkenleri hemşirelerin ölüme tutumlarını
    etkilemiştir (p < 0.05). Ayrıca yoğun bakım hemşirelerinin kısa semptom envanteri ile ölüme karşı tutum ölçeğinin korelasyonu karşılaştırıldığında; kısa semptom envanterinin hostilite, fobik anksiyete ve psikotisizm alt boyutları ile ölüme karşı tutum ölçeğinin kaçış kabullenme alt boyutu arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki saptanmıştır. Bu bulgular doğrultusunda yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin ruhsal durumunun periyodik olarak takip edilmesi, ölüme ilişkin farkındalığı sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmiştir.