ESC 2016, Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu’nda öne çıkanlar

Yazan Doç. Dr. Burcu Demirkan
Kategori: ESC KY Kılavuzu, Kardiyoloji, Tedavi Rehberleri, Üye Yazıları Print

kitap-doktor-okuma-ders2016 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) akut ve kronik kalp yetersizliği (KY) tanı ve tedavi kılavuzunu güncelledi.(1) Bu kılavuzda dikkat çeken konulardan biri; sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) <%40 olan düşük EF’lu (DEF) KY ve EF  %50 olan korunmuş EF’lu (KEF) KY tanımlamalarına ek olarak EF %40-49 arasında olan hastaların orta-sınır (“mid-range”) EF’lu KY olarak tanımlanmış olmasıdır. Ancak henüz bu hasta grubu için etkinliği gösterilmiş bir tedavi önerisi bulunmamaktadır. Yine de tanımlanan orta-sınır (“mid-range”) EF’lu KY olan hastaların dahil edileceği çalışmalar yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin önünü açabilir.

Doç. Dr. Burcu DEMİRKAN T. Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Doç. Dr. Burcu DEMİRKAN
T. Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Yine bu kılavuzda sakubutril (neprilizin inhibitörü) ve valsartan (ARB) kombinasyonu olan ARNI (LCZ696)’nın DEF-KY hastalarında enalaprile göre kardiyovasküler mortalite ve KY hospitalizasyonunu azalttığının gösterildiği PARADIGM-HF çalışmasının yansımasını da görüyoruz.(2) Kılavuz bu çalışmanın hem sonuçlarını, hem de çalışmanın hasta dahil edilme ve dışlanma kriterlerini göz önüne alarak ambulatuvar DEF-KY olan hastalarda optimal medikal tedaviye rağmen halen semptomatik olan hastalarda anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ACEİ) yerine ARNI başlanmasını önerileri arasına aldı. Kılavuzda bu ilaca ait yan etkiler olarak semptomatik hipotansiyon ve anjiyoödem riski vurgulanarak ilacın halihazırda ACEİ tolere etmiş hastalarda, ACEİ yerine ve ACEİ’ünün kesilmesinden en az 36 saat geçmesinden sonra başlanmasının uygun olduğu belirtilmektedir.(1)

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT) açısından yeni kılavuzda yine 2012 yılı kılavuzundakine benzer şekilde özellikle sol dal bloğu (LBBB) morfolojindeki hastaların KRT’den daha fazla faydalanacağı belirtilerek hem LBBB hem de non-LBBB morfolojiye sahip hastalar için belirlenmiş öneriler geçerliliğini korumaktadır. Bir önceki kılavuzdaki KRT endikasyonu için gerekli 120 msn’lik QRS süresi, yeni kılavuzda Echo-CRT çalışması ve IPD metaanalizindeki QRS süresi ile ilişkili zararlı olası etkilere atıf yapılarak 130 msn ve üzeri olarak belirtilmekte ve < 130 msn QRS süresi olan hastalar için KRT kontrendike olarak bildirilmektedir.(1)

Diyabetik DEF-KY hastalarında tiyazolidindionlar (glitazonlar) ve dipeptidilpeptidaz-4 inhibitörleri (gliptinler) kalp yetersizliğini kötüleştirici ve olumsuz kardiyovasküler etkilere sahip oral antidiyabetik ilaçlardır. Buna karşılık yeni bir ajan olan ve sodyum-glukoz kotransporter 2 inhibisyonu yaparak etki gösteren empagliflozinin KY nedenli hospitalizasyon ve mortaliteyi azalttığı belirtilmekte ancak kılavuzda bu olumlu etkinin bir sınıf etkisi olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.(3) Kullanım güvenliği açısından diyabetik DEF-KY hastalarında özellikle metformin ve yeni bir ajan olarak empaglifazon öne çıkmaktadır.(1)

Kalp yetersizliğine sahip hastaların üçte birinden daha fazlasında uyku ile ilişkili solunum bozuklukları görülmektedir. Bu bozukluklardan biri olan santral uyku apnesinin (CSA) tedavi yöntemleri arasında adaptif basınç destekli servo ventilasyon yöntemi (ASV) yer almaktadır. Yeni yayınlanmış olan SERVE-HF çalışmasında DEF-KY’li ve ağırlıklı olarak CSA’e sahip hastalarda ASV kullanımının tüm nedenli ölümler ve kardiyovasküler mortaliteyi arttırdığına dair veriler nedeniyle yeni kılavuz bu tedavi yöntemini DEF-KY olan hastalarda uygun görmemektedir.(4,1)

Yeni kalp yetersizliği kılavuzları pek çok açıdan belirgin avantajlar sağlıyor

Yeni Avrupa ve Amerikan Kalp Yetersizliği Kılavuzlarında ki en çarpıcı yenilikler!

ESC-KY 2016 Kılavuzu, algoritmalarda ne tür değişiklikler getirdi

KAYNAKLAR:

  1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ, et al; Authors/Task Force Members; DocumentReviewers. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology. Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail 2016; doi: 10.1002/ejhf.592.
  2. Vardeny O, Claggett B, Rouleau J, Swedberg K,et al; Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in HeartFailure (PARADIGM-HF) Investigators. Efficacy of sacubitril/valsartan vs. enalapril at lower than target doses in heart failure reduced ejection fraction: the PARADIGM-HF trial. EurJHeartFail. 2016. doi:10.1002/ejhf.580.
  3. Fitchett D, Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Hantel S, Salsali A, et al;EMPA-REG OUTCOME® trial investigators. Heart failure outcomes with empagliflozin in patients with type 2 diabetes at high cardiovascular risk: results of the EMPA-REG OUTCOME® trial. Eur Heart J 2016;37:1526-34.
  4. Cowie MR, Woehrle H, Wegscheider K, Angermann C, d’Ortho MP, Erdmann E, et al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea in Systolic Heart Failure. N Engl J Med 2015;373:1095-105.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla