Hukuk / Mevzuat


Ceza Muhakemesinde Hekimlerin Bilirkişiliği

Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, hakim, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verebilir. Ayrıca savcı, sanık ve müdahil de bilirkişiye başvurulmasını isteyebilir. Bilirkişi, çözümü uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren konularda görüş bildirir. Hakim bilirkişinin görüşüyle bağlı değildir.


Özel hastanelerde kamera kaydı alınması hukuka uygun mu?

Son yıllarda nerdeyse bir rutin uygulama olarak hemen her kurumda kamera kaydı alınıyor. Kamera kaydı alınmasının sakıncalarının yanı sıra bir çok açıdan yararları da var. Bazen bu kayıtların çok ciddi toplumsal olayların çözümünde kullanıldığını da biliyoruz.


Ceza yargılamasında beden muayenesi ve kimlik tespitine ilişkin kurallar

Anayasamızda, kişilerin vücut bütünlüğüne dokunulması kural olarak yasaklamış ancak kanunla izin verilen hallerde bu bütünlüğün ihlal edilebileceği hükmü getirilmiştir. Devlet ve toplum düzeninin korunması için hukuk kuralları konulması kadar önemli bir husus da


Ceza Muhakemesinde otopsi usul ve esasları

Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adli tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Yani olanak varsa en az bir uzman ve bir pratisyen hekimin otopside bulunması zorunludur.


Yargıtay, ölüm vakasında hekimi kusurlu gören Adli Tıp raporunu kabul etmedi

Bir devlet hastanesinde meydana gelen meningokoksemiden ölüm olgusunda, Sağlık Bakanlığı’nın aileye ödediği tazminatı muayeneyi yapan çocuk hekiminden istemesine ilişkin rücu davasında, çocuk doktorunu kusurlu gören Adli Tıp Raporu Yargıtayca kabul edilmedi.


Anayasada sağlık hakkının düzenlenişi

Yazılı hukuk kurallarının en üstünde Anayasa yer alır. Devletin kuruluşu ve temel organları Anayasada belirlenmiştir. Anayasalar kolayca değiştirilememeleri itibariyle diğer kanunlardan ayrılır. Bütün kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler Anayasaya uygun olmak zorundadır.


Mahkeme, Amerikan Rehberini esas alarak doktora ceza verdi

Trafik kazasında yaralanan ve sağ femurunda diafiz ve sol femurunda ise suprkondiler kırık meydana gelen olguda sol femur için konservatif sağ femurda ise cerrahi tedavi uygulayan doktor kusurlu bulundu. Yüksek Sağlık Şurası, ortopedistin sol femur medial tedavisinde


İnanılmaz ama gerçek! Tıp Fakültesine alınacak hocada ‘doktor olmama’ şartı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD için açılan yardımcı doçentlik kadrosuna alınacak kişilerin özelliklerinin belirlendiği ilanda skandal bir koşul yer aldı. Buna göre adı geçen üniversitenin ilgili kadrosuna sadece doktor olmayanlar müracaat edebilecek.


Dr. Keçelioğlu’nun “Taksirli Suçun Dogmatiği” eseri üzerine

Modern ceza hukukunun en önemli ilkelerinden birisi “kusursuz suç ve ceza olmaz” ilkesidir. Ortada kusur yoksa işlenen fiilin niteliği ve sonucu ne olursa olsun, fail cezalandırılmaz. Ceza hukukunda kusur kast ve taksir olmak üzere iki ana başlık altında işlenmektedir.


Öğretim üyelerinin ceza soruşturması usulünde değişiklik yapıldı

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı gibi merkezi idareye bağlı olarak çalışan kamu görevlileriyle üniversitelerde çalışanların görev suçlarına ilişkin soruşturma süreci birbirinden farklı usullere tabi kılınmıştır. Üniversitelerde çalışan öğretim görevlilerinin ve memurların ceza…


Yargıtay bademcik ameliyatı için alınan onam formunu geçersiz saydı

Yargıtay bir özel hastanede yapılan bademcik ameliyatı sonrasında gelişen kanamanın durdurulamaması sonrasında, hastanın sevkedildiği özel hastanede geçirdiği süreç ve cerrahi müdahaleler neticesinde, hekimi ve hastaneyi yetersiz onam almaktan dolayı sorumlu saydı.


Yeni YÖK yasasında bilimsel yayınlarla ilgili düzenlemeler ve ‘intihal’ cezası

Resmi Gazete’de yayınlanan YÖK yasası değişikliğinde öğretim görevlilerinin yayın etiği ve sorumlulukları ile ilgili bir çok kural yer aldı. Yaygın olarak “intihal” olarak bilinen fiili işleyenler için “üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası” verilmesi öngörüldü.


Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun dava ehliyeti var mı?

Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını düzenleyen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yayımlanmasından sonra Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun tüzel kişiliğinin mevcut olup olmadığı hususunda bir belirsizlik dönemi oldu. Danıştay, TKHK’nun dava…


Danıştay, plastik cerrahı malpraktis davasında kusurlu buldu

Danıştay, bir Devlet üniversitesi hastanesinin plastik cerrahi bölümünde uygulanan bilateral konjenital pitozis operasyonu sonucunda hastada meydana gelen göz kapaklarında kapanmama ve görme kaybı şikayetlerinden dolayı, hekimi kusurlu buldu.


Üniversitelerdeki disiplin cezaları yeniden düzenleniyor

Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ve memurlarına uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, meslekten ve kamu görevinden çıkarma cezaları yeniden düzenleniyor.


Özel hastanelerde kısmi çalışmayı engelleyen kadro genelgesine iptal davası

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün özel hastanelerde hekimlerin çalışmaya başlamasını boş kadronun varlığına bağlı kılan kadro dışı geçici çalışma hakkını kaldıran genelgesine dava açtı. Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklama


Akıl hastalığı nedeniyle boşanmanın hukuki koşulları nelerdir?

Medeni Hukukumuzda boşanma sebeplerinden birisi de akıl hastalığıdır. Türk Medeni Kanununun 165 inci maddesine göre, eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.


Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası açıldı

Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yayınlayarak “Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası” açtığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “25 Ağustos 2016 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yine bir kısım değişiklikler yapılmıştır.


Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum

Sağlık Bakanlığı, 2008’den bu yana Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkından Yönetmelik ile Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde çok sayıda değişiklik yaptı. TTB, hekimlerin haklarını olumsuz etkileyen düzenlemeler hakkında iptal davaları açtı.


Yabancı doktorlar için Türkiye’de çalışma izni ve çalışma koşulları

2012’de resmi gazetede yayımlanan Yabancı Doktor Çalışma İzni hala yürürlükte ve çalışma izni alacak olan yabancı uyruklu doktorlar için geçerliliğini korumaktadır. Fakat 2012’de çıkarılan bu izinde diş hekimi, eczacı ve ebeler bu düzenlemenin dışında bırakıldı.


 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla