YOAK’lar Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar birlikte kullanılabilir mi?

Kategori: Kardiyoloji, Tedavi Rehberleri, YOAK Rehberi Print

ekrem-gulerYeni oral antikoagülanları hangi ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalı!
YOAK’ların mevcut temel endikasyonu olan NVAF’nın sıklıkla fibrilasyonun bulunduğu iler yaş grubunda eşlik eden hastalıklar sebebiyle çoklu ilaç kullanımı sıktır. YOAK’larınnon-steroid anti-inflamatuvar (NSAİİ) ile kullanımında plazma seviyelerinde artış olduğu bilinmektedir. Birlikte kullanımında kanama riskinde artış sebebiyle dikkatli olunması önerilmektedir. Bununla birlikte büyük bir grup olan NSAİİ ilaçlar ile ilgili literatürdenaproksen dışında yeterli veri yoktur.

Direkt trombin inhibitörü dabigatranın kısa süreli analjezi için kullanılan NSAİİ ilaçlar ile etkileşmediği varsayılmaktadır. Yarılanma ömrü 12 saatten uzun ve kronik NSAİİ kullanımının kanama riskinde artışa neden olduğu bildirilmiştir.

Dabigatran hücre membranında bulunan P-glikoproteinin (P-gp) bir substratıdır. Bu sebeple P-gp inhibitörü ilaçların (kinidin, ketakonazol, klaritromisin, verapamil, amiodaron) kullanımı dabigatranın plazma konsantrasyonunda artışa neden olabilirler. Verapamil kullanılması tercih edilen hastalarda dabigatran 110 mg tercih edilmesi önerilmektedir. Amiodaronun uzun yarılanma ömrü sebebiyle ilaç kesildikten sonra bile etkileşim haftalarca sürebileceği akılda tutulmalıdır.

Varfarin (coumadin) nedir? Ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir?

P-gp inhibitörleri olan ketakonazol, itrakonazol, takrolimus ve siklosporinin birlikte kullanımı kontrendikedir. P-gp indükleyicileri rifampisin, karbamazepin ve fenitoin kullanımının dabigatran konsantrasyonunu azaltması beklenmektedir. Dabigatran ile digoksin kullanımında herhangi bir etkileşim saptanmamıştır. Dabigatranın proton pompa inhibitörleri ile beraber alımı emilimini azaltsa da etkinliğinde herhangi bir azalmaya neden olmamıştırlar. Faktör Xa inhibitörü rivaroksabanın NSAİİ ile birlikte kullanımında kanamada artış izlenmiştir. Şayet ilaç ihtiyacı varsa ağrı kontrolü için rivaroxaban ile parasetamol grubunun kullanılması önerilmektedir.

Benzer şekilde diğer faktör Xa inhibitörü apiksaban ile birlikte NSAİİ kullanımında (özellikle naproksen 500 mg ile yapılmış bir çalışmada) plazma düzeyinde artış saptanmıştır. Güçlü CYP3A4 ve P-gp inhibitörlerinin (HIV proteaz inhibitörleri, ketokonazol, itrakonazol, varikonazol) hem rivaroxaban hem de apiksaban ile kullanımı kesin olarak önerilmemektedir.

Rivaroksaban ile verapamil, diltiazem ve amiodaron kullanımında plazma düzeyinde hafif artış görülmektedir. Flukonazol, eritromisin, klaritromisin ve dronedaron, siklosporin, takrolimus kullanımında rivaroxaban plazma konsantrasyonunda artış izlenmekte bu sebeple özellikle KrKl düşük hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Güçlü CYP3A4 indükleyici rifampisin, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital ilaçları rivaroxaban ve apiksaban düzeylerinde düşüşe neden olurlar bu sebeple kullanan hastaların tromboembolik olaylar açısından yakın takibi önerilmektedir. Atorvastatinin, digoxin, antiasid ilaçlar ile rivaroksaban arasında etkileşim yoktur. Apiksaban ile digoksin, atenolol ve famotidin kullanımı sonrası farmakodinamik etkileşim bildirilmemiştir.

Yeni Oral Antikoagülan Kullanımında En Sık Sorulan 20 Soruya 20 Uzman Yanıtı

Pratik hayatta yeni oral antikoagülanları hangi hastalarda tercih ediyorsunuz?

Varfarin Kullanan NVAF Hastasında TTR Değeri >%70 ise YOAK’a Geçmeli miyiz?

CHADS2-Vasc =1 Olan hastalarında OAK tercihiniz nedir?

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla